Στις Συμπληγάδες Πέτρες (;) οι ΕΠΥ

Το φαινόμενο ΕΠΥ ξεκίνησε με θετικούς οιωνούς, όμως στην πορεία τα πράγματα δυσκόλεψαν. Τα απανωτά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις ανακλήσεις αδειών των ΕΠΥ το τελευταίο διάστημα έθεσαν θέματα εμπιστοσύνης. τόσο των καταναλωτών όσο και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που τις εκπροσωπούσαν. Σήμερα απέναντι τους έχουν, όχι μόνο τις εποπτικές αρχές των κρατών που έχουν έδρα, αλλά και την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας το πρόβλημα πάρει πανευρωπαϊκές διαστάσεις.

 της Ελενας Ερμείδου

Τούτων λεχθέντων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων σχεδιάζει αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των ασφαλιστικών ΕΠΥ και τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II).

Περίπου 180 ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την ΤτΕ ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα, έχοντας έδρα είτε σε άλλο κράτος – μέλος της  ΕΕ, με καθεστώς είτε ελεύθερης εγκατάστασης (υποκατάστημα) είτε ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες εποπτεύονται, ως προς τη χρηματοοικονομική κατάστασή τους, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους.  Στο τέλος της οικονομικής χρήσης 2016, η ετήσια παραγωγή τους (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) διαμορφώθηκε στα 548 εκατ. ευρώ. Το μερίδιο τους καταλάμβανε το  13,1% του συνόλου της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Όπως πρώτο είχε γράψει το Insuranceworld.gr. το πρόβλημα με τις ΕΠΥ είναι κυρίως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τών, ούτως το η Ευρώπη με αυτές τις κινήσεις που κάνει φαίνεται να είναι έτοιμη να δρομολογήσει αλλαγές. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές έχουν το λιγότερο μερίδιο ευθύνης, καθώς οι ΕΠΥ λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν περάσει από την έγκριση της ΤτΕ, και οι ίδιοι από την πλευρά τους σε μία αγορά που συρρικνώνεται κάνουν προσπάθειες να αυξήσουν την παραγωγή τους και την κερδοφορία τους.

Η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική συγκέντρωση, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που ασκούν εργασίες ασφαλίσεων ζωής και επιχειρήσεις που ασκούν ταυτοχρόνως ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών. Οι 5 μεγαλύτερες κατέχουν το 79% της αγοράς, σε όρους τεχνικών προβλέψεων. Αντιστοίχως, το μερίδιο αγοράς των 5 μεγαλύτερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, σε όρους ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, ανέρχεται σε 43%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*