Λύση Πρακτορειακής Σύμβασης: Τι γίνεται με τις προμήθειες

Με αφορμή την IDD και το σκέλος της Νόμου για την πληρωμή επί τριετία προμηθειών μετά από την λύση της ασφαλιστικής πρακτορειακής σύμβασης, η Ενωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος ενημερώνει τα εξής:

Ο Νόμος 4583/18 ορίζει μεταξύ άλλων ότι, αν για οποιονδήποτε λόγο λυθεί η σύμβαση μεταξύ της Ασφαλιστικής Επιχείρησης και του Ασφαλιστικού Πράκτορα ή του Συντονιστή, η Ασφαλιστική Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ασφαλιστικό Πράκτορα ή τον Συντονιστή ποσό που ισούται με την προμήθεια τριών (3) ετών, που θα εδικαιούτο αν δεν είχε λυθεί η σύμβαση, και που εξακολουθεί γι’αυτό το διάστημα η παραγωγή του να παραμένει στην Ασφαλιστική Επιχείρηση.

O Νόμος με τον όρο Ασφαλιστική Επιχείρηση εννοεί την Ασφαλιστική Εταιρεία.

Οίκοθεν νοείται ότι προαπαιτούμενο για την εκπλήρωση της υποχρέωσης είναι η σύμβαση! Κατά συνέπεια η Ασφαλιστική Επιχείρηση οφείλει να εκπληρώσει την υποχρέωση τής καταβολής των προμηθειών επί τριετία, μόνο στον απ’ ευθείας με αυτήν συμβαλλόμενο.

Εάν ο Ασφαλιστικός Πράκτορας, του οποίου ελύθη η σύμβαση, έχει συμβάσεις με άλλους Ασφαλιστικούς Πράκτορες, κάτω από αυτόν, είναι θέμα της μεταξύ τους συμφωνίας και πρόβλεψης στην σύμβασή τους, η παραχώρηση της αναλογούσας προμήθειάς τους, επί τριετία.

Συμφωνία και πρόβλεψη που μπορεί να ισχύει και στις περιπτώσεις Μ.Ο.Α., Θανάτου ή Συνταξιοδότησης.

Είναι μία συμφωνία που πράγματι καλό είναι να προβλέπεται πλέον στις συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ Ασφαλιστικών Πρακτόρων, καθώς η Ασφαλιστική Επιχείρηση θα υποχρεούται να καταβάλει τις προμήθειες προς τον συμβαλλόμενό της επί τριετία.

Ελ. Ερμείδου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*