Στις 670.000 οι αποζημιώσεις από το σεισμό στην Ζακύνθου

Στις 670.000 ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί το ποσό των αποζημιώσεων (μετά τις απαλλαγές) για τις ζημιές από σεισμό στην Ζάκυνθο στις 26 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ασφαλιστικών εταιρειών.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από την σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Ζακύνθου, όπου το κύριο γεγονός συνέβη στις 26 Οκτωβρίου 2018.

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, εξ’ αιτίας του συγκεκριμένου αιτίου. Η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων κεφαλαίων και ζημιών (σε επίπεδο περιοχής) καθώς και την κατηγοριοποίησή τους σε κατοικίες και εμπορικούς κινδύνους.

Στην έρευνα συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 30 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 96,5% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας.

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε κατοικίες και σε ακίνητα εμπορικής χρήσης των οποίων η συνολική ασφαλισμένη αξία ήταν 129,3 εκατ. ευρώ. Τα περισσότερα από τα ακίνητα που επλήγησαν βρίσκονταν στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) της Ζακύνθου (ασφαλισμένη αξία 123,9 εκατ. ευρώ). Επίσης αναφέρθηκαν αρκετές ζημιές στην ΠΕ Ηλείας καθώς και μεμονωμένες ζημιές σε άλλες ΠΕ (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Μεσσηνία).

Εξ ́ αιτίας του σεισμού, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 101 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 2,4 εκατ. ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 23.772 ευρώ. Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) είναι 670.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, εξαιτίας των ενισχυμένων κατασκευών στη Ζάκυνθο και παρά το γεγονός ότι ο σεισμός ήταν ισχυρός, οι ζημιές ήταν σχετικά περιορισμένες.

Είδος ασφαλισμένου κινδύνου

Πλήθος ζημιών

page1image1995185216

Ασφαλισμένο ποσό (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προ απαλλαγών (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης μετά από απαλλαγές (€)

Κτίριο

52

65.523.738

1.695.154

476.991

Κτίριο – Περιεχόμενο

36

57.320.872

page1image2014467584

625.931

164.230

Περιεχόμενο

13

6.482.626

79.884

27.200

Σύνολο

101

129.327.236

page1image2014496704

2.400.969

668.421

page1image2014506208

 

page1image2014521264

Ειδικότερα για τις ζημιές που υπέστησαν οι ασφαλισμένες κατοικίες δηλώθηκαν τα ακόλουθα.

Είδος ασφαλισμένου κινδύνου

Πλήθος ζημιών

Ασφαλισμένο ποσό (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προ απαλλαγών (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης μετά από απαλλαγές (€)

Κτίριο

30

4.306.365

99.213

39.559

Κτίριο – Περιεχόμενο

14

2.269.537

95.331

60.830

Περιεχόμενο

1

40.000

1.600

800

Σύνολο

45

6.615.902

196.144

101.189

Για τις ζημιές που υπέστησαν οι ασφαλισμένοι εμπορικοί κίνδυνοι δηλώθηκαν τα ακόλουθα.

Είδος ασφαλισμένου κινδύνου

Πλήθος ζημιών

Ασφαλισμένο ποσό (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προ απαλλαγών (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης μετά από απαλλαγές (€)

Κτίριο

22

61.217.373

1.595.941

437.432

Κτίριο – Περιεχόμενο

22

55.051.335

530.600

103.400

Περιεχόμενο

12

6.442.626

78.284

26.400

Σύνολο

56

page2image2013587200

122.711.334

2.204.825

page2image2013643232

567.232

Αναλυτικότερη πληροφόρηση ανά γεωγραφική περιοχή για τα ανωτέρω εξεταζόμενα μεγέθη ακολουθεί στους πίνακες του παραρτήματος.

page2image2013657168

ΠΕ Ζακύνθου – Σύνολο κινδύνων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Είδος ασφαλισμένου κινδύνου

Πλήθος ζημιών

Ασφαλισμένο ποσό (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προ απαλλαγών (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης μετά από απαλλαγές (€)

Κτίριο

35

62.210.457

1.633.418

455.076

Κτίριο – Περιεχόμενο

24

55.999.072

587.031

146.530

Περιεχόμενο

10

5.647.626

75.149

27.200

Σύνολο

69

123.857.155

2.295.598

628.806

ΠΕ Ζακύνθου – Κατοικίες

Είδος ασφαλισμένου κινδύνου

Πλήθος ζημιών

Ασφαλισμένο ποσό (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προ απαλλαγών (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης μετά από απαλλαγές (€)

Κτίριο

page3image1995821872

15

page3image1995823312page3image1995825216

42,9%

2.293.084

page3image1995828960page3image1995830640

3,7%

53.677

page3image1995836944

3,3%

25.085

5,5%

Κτίριο – Περιεχόμενο

page3image1995837248

10

page3image1995842256page3image1995843168

41,7%

1.690.337

page3image2014759920page3image2014740176

3,0%

80.331

page3image2014760544

13,7%

54.530

37,2%

Περιεχόμενο

1

10,0%

40.000

0,7%

1.600

2,1%

800

2,9%

Σύνολο

page3image2014885104

26

page3image2014886544page3image2014889536

37,7%

4.023.421

page3image2014896896page3image2014897104

3,2%

135.608

page3image2014903696

5,9%

80.415

12,8%

Σημείωση: Η ποσοστιαία αναλογία υπολογίζει την συμμετοχή των κατοικιών στο σύνολο των κινδύνων της περιοχής για το αντίστοιχο μέγεθος

ΠΕ Ζακύνθου – Εμπορικός κίνδυνος

Είδος ασφαλισμένου κινδύνου

Πλήθος ζημιών

page3image2013812048

Ασφαλισμένο ποσό (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προ απαλλαγών (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης μετά από απαλλαγές (€)

Κτίριο

20

page3image2013832992

57,1%

59.917.373

page3image2015382800

96,3%

1.579.741

96,7%

429.991

94,5%

Κτίριο – Περιεχόμενο

14

page3image2015502928

58,3%

54.308.735

page3image2014924672

97,0%

506.700

86,3%

92.000

62,8%

Περιεχόμενο

9

90,0%

page3image2014950384

5.607.626

99,3%

page3image2014956464

73.549

97,9%

26.400

97,1%

Σύνολο

43

62,3%

119.833.734

96,8%

2.159.990

94,1%

548.391

87,2%

Σημείωση: Η ποσοστιαία αναλογία υπολογίζει την συμμετοχή των εμπορικών κινδύνων στο σύνολο των κινδύνων της περιοχής για το αντίστοιχο μέγεθος

ΠΕ Ηλείας – Σύνολο κινδύνων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Είδος ασφαλισμένου κινδύνου

Πλήθος ζημιών

Ασφαλισμένο ποσό (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προ απαλλαγών (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης μετά από απαλλαγές (€)

Κτίριο

11

2.474.426

42.898

14.474

Κτίριο – Περιεχόμενο

9

919.200

28.900

13.200

Περιεχόμενο

3

835.000

4.735

0

Σύνολο

23

4.228.626

76.533

27.674

ΠΕ Ηλείας – Κατοικίες

Είδος ασφαλισμένου κινδύνου

Πλήθος ζημιών

Ασφαλισμένο ποσό (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προ απαλλαγών (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης μετά από απαλλαγές (€)

page4image1995986688

Κτίριο

page4image1995992048

10

page4image1995993264

90,9%

1.474.426

page4image1996000080

59,6%

41.698

page4image1996003936

97,2%

14.474

100,0%

Κτίριο – Περιεχόμενο

2

page4image1996021888

22,2%

page4image1996022528

389.200

page4image1996025520

42,3%

page4image1996031040

7.000

page4image2014123536

24,2%

1.800

13,6%

Περιεχόμενο

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

page4image2015543248

Σύνολο

page4image1992792896

12

page4image1992993792 page4image1992427056 page4image2015408608

52,2%

1.863.626

page4image1992895664 page4image1994450784 page4image1994969328

44,1%

48.698

page4image2014071888

63,6%

16.274

58,8%

Σημείωση: Η ποσοστιαία αναλογία υπολογίζει την συμμετοχή των κατοικιών στο σύνολο των κινδύνων της περιοχής για το αντίστοιχο μέγεθος

ΠΕ Ηλείας – Εμπορικός κίνδυνος

Είδος ασφαλισμένου κινδύνου

page4image1996036080

Πλήθος ζημιών

page4image1996045584

Ασφαλισμένο ποσό (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προ απαλλαγών (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης μετά από απαλλαγές (€)

Κτίριο

1

page4image1996062672page4image1996063696

9,1%

1.000.000

page4image1996065472

40,4%

page4image1996072880

1.200

2,8%

0

0,0%

Κτίριο – Περιεχόμενο

7

page4image1996090032page4image1996088448

77,8%

530.000

page4image2014131056

57,7%

page4image2014149072

21.900

75,8%

11.400

86,4%

Περιεχόμενο

3

100,0%

page4image2014078496page4image2014133632

835.000

100,0%

page4image2014137584

4.735

page4image2014140240

100,0%

0

0,0%

Σύνολο

11

47,8%

2.365.000

55,9%

27.835

36,4%

11.400

41,2%

Σημείωση: Η ποσοστιαία αναλογία υπολογίζει την συμμετοχή των εμπορικών κινδύνων στο σύνολο των κινδύνων της περιοχής για το αντίστοιχο μέγεθος

Λοιπές ΠΕ – Σύνολο κινδύνων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Είδος ασφαλισμένου κινδύνου

Πλήθος ζημιών

Ασφαλισμένο ποσό (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προ απαλλαγών (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης μετά από απαλλαγές (€)

Κτίριο

6

838.855

18.838

7.441

Κτίριο – Περιεχόμενο

3

402.600

10.000

4.500

Σύνολο

9

1.241.455

28.838

11.941

Λοιπές ΠΕ – Κατοικίες

Είδος ασφαλισμένου κινδύνου

Πλήθος ζημιών

Ασφαλισμένο ποσό (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προ απαλλαγών (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης μετά από απαλλαγές (€)

Κτίριο

5

83,3%

538.855

64,2%

3.838

20,4%

0

0,0%

Κτίριο – Περιεχόμενο

2

page5image2015506832

66,7%

page5image1995373728

190.000

page5image1951338752

47,2%

page5image1995761312

8.000

80,0%

page5image2014841824

4.500

100,0%

Σύνολο

7

page5image2017579424

77,8%

728.855

page5image2017584512

58,7%

11.838

page5image2017589936

41,1%

4.500

37,7%

Σημείωση: Η ποσοστιαία αναλογία υπολογίζει την συμμετοχή των κατοικιών στο σύνολο των κινδύνων της περιοχής για το αντίστοιχο μέγεθος

Λοιπές ΠΕ – Εμπορικός κίνδυνος

Είδος ασφαλισμένου κινδύνου

page5image2017620000page5image2017618032

Πλήθος ζημιών

page5image2017546928

Ασφαλισμένο ποσό (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προ απαλλαγών (€)

Πρόβλεψη αποζημίωσης μετά από απαλλαγές (€)

Κτίριο

1

page5image2017645984

16,7%

300.000

35,8%

15.000

79,6%

7.441

100,0%

Κτίριο – Περιεχόμενο

1

page5image2014712656

33,3%

212.600

52,8%

2.000

20,0%

0

0,0%

Σύνολο

page5image2015499984

2

page5image2015488112 page5image2015402512

22,2%

512.600

page5image1993272608

41,3%

page5image2014715472

17.000

58,9%

7.441

62,3%

Σημείωση: Η ποσοστιαία αναλογία υπολογίζει την συμμετοχή των εμπορικών κινδύνων στο σύνολο των κινδύνων της περιοχής για το αντίστοιχο μέγεθος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*