2019: Τα δύσκολα στοιχήματα της αγοράς

Η παραγωγή ανά υπάλληλο, ο δείκτης εξόδων, ο δείκτης δεδουλευμένων προμηθειών,  ο δείκτης εισπραξιμότητας, η ρευστότητα και οι αποδόσεις  είναι οι έξι δύσκολες προκλήσεις του κλάδου το 2019.

Της Ελενας Ερμείδου

Η παραγωγή ανά υπάλληλο στο κλάδο ζωής έχει σημαντική διακύμανση και επηρεάζεται σημαντικά από την έκδοση των προϊόντων, το κομμάτι της επένδυσης και το ύψος αυτής. Στους υπόλοιπους κλάδους σύμφωνα με την KPMG υπάρχει σταθερότητα από το 2014 μέχρι και το 2017.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των εξόδων, αυτή, λόγω του αυξανόμενου κόστους συμμόρφωσης ως προς την IDD, του GDPR , των PRIPs και των νέων λογιστικών απαιτήσεων ήταν ανοδική το 2017. Η συγκράτηση της τάσης ανόδου των δαπανών παραμένει δύσκολη και μεγάλη πρόκληση για το 2018.

Εμφανής η τάση αύξησης των δεδουλευμένων προμηθειών στις γενικές ασφαλίσεις που αποδεικνύει ότι η πρόσκτηση νέων εργασιών ή ακόμη και η διατήρηση τους είναι δύσκολη υπόθεση χωρίς την κατ’ αναλογία του κόστους πρόσκτησης. Διαφορετική είναι η εικόνα στο κλάδο ζωής η οποία αποδίδεται στην αύξηση των ασφαλιστικών των unit linked προϊόντων.

Για τον δείκτη εισπραξιμότητας, μετά από πολλά έτη μείωσης, καταγράφεται αύξηση τριών ημερών το 2017. Ωστόσο τα σημερινά επίπεδα διαφέρουν από τα επίπεδα των 90 ημερών του 2014. Αντίθετα το 2016 παρατηρείτο μία σταδιακή μείωση των διοικητικών εξόδων που οφείλεται κυρίως στην μείωση του κόστους προσωπικού, αλλά και την μείωση των δαπανών για πληροφοριακά συστήματα και υπηρεσίες σχετιζόμενες με την κανονιστική συμμόρφωση.

Υψηλός είναι δείκτης ρευστότητας των ασφαλιστικών. Βασικό στοιχείο αποτελεί μεταξύ άλλων και η διανομή μερισμάτων.

Τέλος, στοίχημα για το κλάδο αποτελεί και η βελτίωση των αποδόσεων επί των επενδύσεων οι οποίες τα τελευταία χρόνια ακολουθούν πτωτική πορεία κυρίως λόγω της στροφής των ασφαλιστικών σε ασφαλή επενδυτικά καταφύγια και στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*