ΕΙΑΣ, λογότυπο, σκάλα, βιβλία, άνδρας, χαρτοφύλακας

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων ευθύνης και κινδύνων ανάκλησης προϊόντος

Σεμινάριο ασφαλίσεων ευθύνης και κινδύνων ανάκλησης προϊόντος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 και την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, 16:00-19:20, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Το 8ωρο σεμινάριο παρουσιάζει, αναπτύσσει και αναλύει τους κινδύνους που προέχει να ασφαλιστούν, τη διαδικασία ασφάλισής τους, τις αξιοποιούμενες μεθόδους underwriting και αντασφάλισης, τον «κύκλο» ζημιών, αποζημιώσεων και διαχείρισης τους, καθώς και τις δυνατότητες πωλήσεων και ανάπτυξης εργασιών του εν λόγω τομέως ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ αναλύεται, το νομικό καθεστώς που διέπει την ευθύνη και τους κινδύνους ανάκλησης προϊόντος.

Ειδικότερα, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, έχει ως εξής:

α. Εύρος Αγοράς, Μεγέθη και Ευκαιρίες

β. Νομικό καθεστώς ευθύνης και κινδύνων παραγωγής, διανομής και εμπορίας προϊόντων

 • Η έννοια του ελαττωματικού προϊόντος και οι επιπτώσεις παραγωγής, διανομής και εμπορίας του
 • Ορισμός υπευθυνότητας ελαττωματικού προϊόντος

γ. Ασφαλίσεις Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος

 • Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι
 • Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
 • Αντικείμενα Ασφάλισης
 • Χαρακτηριστικά παραδείγματα ασφαλίσεων

δ. Δομή ασφαλιστηρίου συμβολαίου

 • Όροι
 • Εξαιρέσεις
 • Διαπραγματευόμενα Ασφαλιστικά Αντικείμενα

ε. Αξιολόγηση Κινδύνων και Underwriting

 • Προϋποθέσεις
 • Προασφαλιστικός Έλεγχος
 • Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια

στ. Τρόποι ασφαλιστικών καλύψεων

 • Ασφάλιση
 • Αντασφάλιση
 • Προαιρετική ασφάλιση

ζ. Πρωτόκολλα Διαδικασιών

 • Αναγγελία
 • Πραγματογνωμοσύνη
 • Αποζημίωση

η. Συστηματική Επιχειρηματολογία υπέρ των ωφελειών των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος

θ. Στρατηγική Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών και Τεχνικές Πωλήσεων

ι. Διαχείριση και Διατήρηση Χαρτοφυλακίου Ασφαλιστικών Εργασιών

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του αντικειμένου, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο εφαρμογής αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πωλήσεών τους. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο επί των Ασφαλίσεων και να εμβαθύνουν στο θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Διοικητικά Στελέχη Γενικών Ασφαλίσεων, με εξειδίκευση σε θέματα Αστικής Ευθύνης, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους επί του θέματος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Στελέχη Underwriting, Αποζημιώσεων και, ευρύτερα, Operations, που επιζητούν την περαιτέρω εξειδίκευσή τους, προς όφελος των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξής τους.
 • Πραγματογνώμονες, Στελέχη Εταιρειών Ανάληψης Πραγματογνωμοσύνης και Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών που επιθυμούν να εξειδικευθούν περαιτέρω στο εν λόγω πεδίο ενδιαφέροντος.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Product Development και Εκπαίδευσης, που τα καθήκοντά τους ενισχύονται από την απόκτηση της εξειδικευμένης αυτής τεχνογνωσίας.
 • Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, Financial Planners, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) που επιθυμούν να αναπτύξουν τις εργασίες τους στις αγορές ενδιαφέροντος του Εκπαιδευτικού σεμιναρίου.
 • Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.
 • Στελέχη βιομηχανιών και Επιχειρήσεων που εύλογα έχουν ενδιαφέρον στο θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου. 

Στόχοι σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Να τεκμηριώσει τη σημαντικότητα των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, ως ισχυρού «μοχλού» περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών της αγοράς μας.
 • Να αναλύσει το Νομικό Καθεστώς που τις διέπει, ώστε να διαφανούν οι αυξημένες ανάγκες τέτοιων «μορφών» ασφάλισης.
 • Να αναπτύξει τους ασφαλιζόμενους κινδύνους και την πλήρη δομή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ώστε να καταστεί εύχρηστη η ασφάλιση ευθύνης και κινδύνων ανάκλησης προϊόντος.
 • Να παρουσιάσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών (Underwriting, Εκδόσεις, Αποζημιώσεις, …), κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και εφαρμόσιμο στη δομή της ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Να παρουσιάσει κατά τρόπο εμπεριστατωμένο και πειστικό, τις ευκαιρίες πωλήσεων αυτών των ασφαλίσεων.

Ο εισηγητής του σεμιναρίου

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Νίκος Μπάης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές ασφαλιστικού περιεχομένου στη Γερμανία, στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις εταιρείες Munich Re, Lloyd’s και L’ Union des Assurances de Paris.

Ο κ. Μπάης διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις αξιολόγησης και ανάληψης Μεγάλων Κινδύνων του συνολικού φάσματος ασφαλιστικών εργασιών, σε περιβάλλον πολυεθνικών ομίλων της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Σήμερα δραστηριοποιείται στην insurance audit.gr ως Σύμβουλος επί θεμάτων Insurance Auditing, Risk Management και Mentoring τεχνικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 70 ευρώ. Παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης και σε περιβάλλον webinar.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*