Χάρτης πορείας ασφαλιστικών

Αυξάνονται οι επενδύσεις των ελληνικών ασφαλιστικών σε ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια, αντιθέτως μειώνονται στα ακίνητα. Ο χάρτης πορείας επενδύσεων των ελληνικών ασφαλιστικών διαφέρει από αυτόν της Ευρώπης τουλάχιστον στις ομολογιακές τοποθετήσεις και στα ακίνητα.

της Ελενας Ερμείδου

Το 2018, σύμφωνα με μελέτη της KPMG το ποσοστό των τοποθετήσεων των ελληνικών ασφαλιστικών σε ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια αυξήθηκε στο 91%, 81% σε ομόλογα, 10% σε αμοιβαία σε σχέση με το 2017 που το ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 87%, 78% σε ομόλογα, 9% σε αμοιβαία κεφάλαια.

Η εμπιστοσύνη των ασφαλιστικών σε επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκε το 2018 προς το 2017. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις μειώθηκαν στο 2% από 5% το 2017.

Το ίδιο και οι καταθέσεις μειώθηκαν στο 2% από 5%, καθώς επίσης μετοχικές, λοιπές επενδύσεις από το 5% στο 2%.

Αυξήθηκε, επίσης το μερίδιο των ασφαλιστών ζωής στις ομολογιακές επενδύσεις κατά 1%, από το 88% που ήταν το 2017 στο 88% το 2018. Αμοιβαία, προθεσμιακές και μετοχικές επενδύσεις παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ήτοι 4%, 2% και 6%.

Η προτίμηση των ασφαλιστών ζωής σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις ομολογιακού χαρτοφυλακίου είναι σαφής δεδομένου της και της ανάγκης για συσχέτιση ωρίμανσης των περιουσιακών στοιχείων με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις στα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Στις εταιρείες γενικών ασφαλίσεων, ομοίως παρουσιάστηκε μια ελαφρά άνοδο στις επενδύσεις σε ομόλογα από το 66% το 2017 στο 67% το 2018. Ωστόσο, με πτώση 2% για το 2017 έκλεισαν οι επενδύσεις σε αμοιβαία, στο 18% από 20% το 2017. Το χαμένο ποσοστό από το αμοιβαία το κέρδισαν οι μετοχικές επενδύσεις στο 5% το 2018 από 3% το 2017. Αύξηση παρουσίασαν οι προθεσμιακές από 7% το 2017 στο 8% το 2018. Πτωτικά κατά μία ποσοστιαία μονάδα κινήθηκαν και στο κλάδο των γενικών ασφαλίσεων οι επενδύσεις σε ακίνητα στο 3%.

Οι επιλογές και οι τοποθετήσεις των ασφαλιστών του κλάδου περιουσίας και ατυχημάτων σε ομόλογα δεν ταυτίζονται με αυτές των ασφαλιστών ζωής. Αντίθετα σύμφωνα με την KPMG να οφείλονται στην έλλειψη εμπιστοσύνης για επενδύσεις με μεγαλύτερες αποδόσεις.

Σε σχέση πάντως με Ευρώπη η διαφορές είναι μεγάλες, μόλις το 64% τοποθετείται σε ομολογιακά χαρτοφυλάκια σε σχέση με το 80% στην Ελλάδα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*