Η ακτινογραφία των κινδύνων της Ασφαλιστικής Αγοράς

Τους συνολικούς κινδύνους της ασφαλιστικής αγοράς μελετά και αναλύει μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) στο τεύχος Επισκόπηση του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, Νοέμβριος 2018.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, μέσα στο 2017 υπήρξε σημαντική μείωση των Κινδύνων Αθέτησης Αντισυμβαλλομένου (-2,6%) και Ασφαλίσε­ων κατά Ζημιών (-4,2%) και παράλληλη αύ­ξηση των Κινδύνων Αγοράς (+1,6%) και Α­σφαλίσεων Ζωής (+5,7%).

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών

Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο ασφαλιστι­κός, ο οποίος συνεισφέρει κατά 64,5% (από 68,6% το προηγούμενο έτος) στη διαμόρφω­ση του προφίλ κινδύνου τους, ενώ ο αμέσως επόμενος κίνδυνος, αλλά σημαντικά μικρότε­ρος, είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο οποίος συνει­σφέρει στη διαμόρφωση του προφίλ κινδύνου τους κατά 42,4% παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,4% από το προηγούμενο έτος (34,0%). Ο αμέσως επόμενος σε μέγεθος κίν­δυνος είναι ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμ­βαλλομένου, με συνεισφορά 9,8% παρουσιά­ζοντας μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 2,3%, ενώ ο λειτουργικός κίνδυνος παραμένει αρκετά μικρός, περίπου 6% (από 7% το προηγούμενο έτος).

Τέλος, τα οφέλη από τη διαφοροποίηση των κινδύνων συνει­σφέρουν στη διαμόρφωση του προφίλ κινδύ­νου τους περιοριστικά, καθώς μειώνουν τον κίνδυνο κατά 24% περίπου.

 

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής

Στις τρεις (3) ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον κλά­δο ασφαλίσεων ζωής, ο μεγαλύτερος κίνδυ­νος είναι ο ασφαλιστικός, με ποσοστό περί­που 71% (παρουσιάζοντας αύξηση 14% από το προηγούμενο έτος ), ενώ ο αμέσως επόμε­νος σε μέγεθος είναι ο κίνδυνος αγοράς με 33,2%. Χαρακτηριστικό στις ασφαλιστικών επιχειρήσεωνασφαλίσεις ζωής είναι ότι τόσο ο λει­τουργικός κίνδυνος όσο και ο κίνδυνος αθέ­τησης αντισυμβαλλομένου παρουσιάζουν σημαντική μείωση σε σχέση με το προηγού­μενο έτος (από 10,4% σε 6,9% και από 12,1% σε 2,2%).

Τα οφέλη από τη διαφοροποίηση των κινδύ­νων κινούνται σε παρόμοιο επίπεδο με των ασφαλιστικών κατά ζημιών (περίπου 23,2%).

 

Ασφαλιστικές εταιρίες μικτής δραστηριό­τητας

Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστη­ριοποιούνται ταυτοχρόνως στους κλάδους των ασφαλίσεων ζωής και κατά ζημιών (α­σφαλιστικές εταιρίες μικτής δραστηριότη­τας), η συνεισφορά των διαφόρων κινδύνων στο προφίλ των κινδύνων τους διαφοροποιεί­ται σημαντικά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός της αγοράς, καθώς συνεισφέρει κατά 41,8% (από 42,1% το προηγούμενο έτος), ενώ οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι κατά ζημιών, ζωής και ασθενείας συνεισφέρουν με ποσο­στά 36,8%, 25,9% και 17,6% αντίστοιχα (σεπαρόμοιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος). Επιπλέον, ο κίνδυνος αθέ­τησης αντισυμβαλλομένου κινείται σε υψηλά επίπεδα, αν και είναι μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος (12,5%, από 15%). Τα οφέλη από τη διαφοροποίηση είναι αρκετά σημαντικά (μειώνουν τον κίνδυνο κατά 42% περίπου), καθώς οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανάληψης ασυσχέ- τιστων ή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αρ­νητικά συσχετισμένων κινδύνων.

Το 50% των ασφαλι­στικών επιχειρήσεων μικτής δραστηριότητας αναλαμβάνει ασφαλιστικούς κινδύνους ζωής σε ποσοστό μικρότερο από 20% σε σχέση με το συνολικό τους κίνδυνο (το εν λόγω ποσο­στό ήταν μόνο 10% κατά το προηγούμενο έτος).

 

Ο κίνδυνος αγοράς των ασφαλιστικών επι­χειρήσεων

Αναφορικά με τον κίνδυνο αγοράς, ο οποίος αντιστοιχεί περίπου στο 41,1% του συνολι­κού κινδύνου των ασφαλιστικών επιχειρήσε­ων, αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ασφα­λιστικών επιχειρήσεων.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών παρουσιάζουν μεγάλη έκθεση στον κίνδυνο συγκέντρωσης (38% του συνολικού κινδύνου τους) και στους κινδύνους πιστωτικών περι­θωρίων (26%), ακινήτων (26%) και μετοχών (29%).

Σε αντίθεση με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών, οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ζωής είναι οι κίνδυνοι μετοχών και επιτοκίου, οι οποίοι ανέρχονται στο 57% και στο 47%, αντίστοι­χα, ως ποσοστό του συνολικού κινδύνου αγο­ράς. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ως άνω κίνδυ­νος επιτοκίου παρουσίασε αύξηση 37%, κα­θώς το προηγούμενο έτος ανερχόταν μόνο σε 10%. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι ο συ­ναλλαγματικός κίνδυνος για τις επιχειρήσεις αυτές έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς ανέρχε­ται σε 9% (από 31% το προηγούμενο έτος), ενώ ο κίνδυνος ακινήτων είναι σχεδόν μηδε­νικός. . Σε κάθε κατηγορία κινδύνου αγοράς, υπάρχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις με σχε­δόν μηδενική έκθεση, όπως και ασφαλιστικές επιχειρήσεις με αρκετά μεγάλη έκθεση. Εν­δεικτικός

Εν­δεικτικός είναι ο κίνδυνος μετοχών, ο οποίος αντιπροσωπεύει, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέχρι και το 92% του συνολικού κινδύνου αγοράς στον οποίο εκτίθενται. Στις επιχειρήσεις αυτές, ο μεγαλύτερος εκ των κινδύνων αγοράς είναι ο κίνδυνος πιστω­τικών περιθωρίων, με ποσοστό 42%, και α­κολουθεί ο κίνδυνος μετοχών, με ποσοστό 34%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*