σημαία ΕΕ

Περισσότερες ερωταπαντήσεις για τα PRIIPs

Περαιτέρω καθοδήγηση για την κατάρτιση του εντύπου βασικών πληροφοριών – KID για τα επενδυτικά προϊόντα PRIIPs δημοσίευσαν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ESAs) στις 20 Ιουλίου. Πρόκειται για το έντυπο με το οποίο καλούνται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να εφοδιάζουν τους καταναλωτές όταν οι τελευταίοι αγοράζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η καθοδήγηση αυτή, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΑΕΕ, πραγματοποιείται με στόχο τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών για την εφαρμογή του ΚΙD και συνίσταται σε 2 έγγραφα που περιλαμβάνουν τα εξής:

  • επιπρόσθετες ερωταπαντήσεις (Questions & Answers) και
  • επικαιροποίηση των διαγραμμάτων για τον υπολογισμό κινδύνου και ανταμοιβής (νέο παράδειγμα υπολογισμού για το σενάριο επίδοσης ακραίων καταστάσεων και αφορά την κατηγορία 3 των προϊόντων PRIIPs). Τα διαγράμματα αφορούν τον υπολογισμό του συνοπτικού δείκτη επικινδυνότητας (Summary Risk Indicator) και τα σενάρια επιδόσεων όπως περιγράφονται στο κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2017/653.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*