Οι ΕΠΥ στην ελληνική ασφαλιστική αγορά: Τα ερωτήματα και οι προσπάθειες της ΕΑΕΕ

της Έλενας Ερμείδου, αναδημοσίευση από περιοδικό Insurance World

Αν και έχουν ειπωθεί ουκ ολίγα –άλλες φορές με σύνεση κι άλλες με υπερβολή–, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών λειτουργούν, όντως, στην Ελλάδα βάσει κανόνων και ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί. Δεν αμφισβητείται αυτό, καθώς υπάρχει και στον Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13).

Το ερώτημα που τίθεται από την αγορά, με αφορμή –και όχι μόνο– τα λουκέτα και τις ανακλήσεις αδειών, είναι αν οι επιχειρήσεις ΕΠΥ υιοθετούν τους κανόνες που επιβάλλει η νομοθεσία και αν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις από τις εποπτικές αρχές είναι επαρκείς, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις και να προστατεύεται το δίκαιο των ασφαλισμένων.

 

Δημήτρης Μαζαράκης: «Στόχος μας είναι να γίνει ο Φιλικός Διακανονισμός μια καθολική διαδικασία επίλυσης διαφορών, και η αγορά οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες προς όφελος του πελάτη».

 

Οι ανακλήσεις αδειών αρκετών ΕΠΥ από τις εποπτικές αρχές σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τα τελευταία 3 χρόνια, όπως για παράδειγμα της Enterprise, της Elite, τελευταία της Alpha Insurance A/S, προκάλεσαν προβλήματα σε ασφαλισμένους, που τις είχαν επιλέξει κυρίως για να πληρώσουν χαμηλό ασφάλιστρο, αν και, στην πράξη, όταν «έρθει ο λογαριασμός» για να αποζημιώσουν έναντι ζημιών κυρίως από τροχαία ατυχήματα, τα συμβάντα δεν το αποδεικνύουν. Αρκετές είναι οι διαμαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί για καθυστερήσεις αποζημιώσεων, για μη αναγνώριση του κόστους ζημιάς –χωρίς να ισχύει αυτό για όλες τις ΕΠΥ.

 

Δημήτρης Μαζαράκης, διευθύνων σύμβουλος & αντιπρόεδος ΔΣ Ελλάδας

 

Από τις αρχές του 2018, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και τον πρόεδρό της, κ. Δημήτρη Μαζαράκη, να εισέλθουν έξι ΕΠΥ στον Φιλικό Διακανονισμό μέχρι τον Ιουνίου του 2017, και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους περισσότερες, με στόχο να εξομαλυνθούν κάποια προβλήματα.

Πώς μπορεί να λειτουργήσει ΕΠΥ στην Ελλάδα από ασφαλιστική που εδρεύει σε άλλο κράτος;

«1. Η άσκηση στην Ελλάδα ασφαλίσεων με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστική επιχείρηση που εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος προϋποθέτει την κοινοποίηση στην Εποπτική Αρχή:

α) Από την εποπτική αρχή του κράτους-μέλους καταγωγής της ενδιαφερόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης της επωνυμίας της επιχείρησης και της διεύθυνσης της έδρας της καθώς και των ακόλουθων δικαιολογητικών και πληροφοριών:

αα) βεβαίωση, στην οποία πιστοποιείται ότι η ασφαλιστική επιχείρηση καλύπτει την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας και την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση, που υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 129 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ,

αβ) τους ασφαλιστικούς κλάδους, στους οποίους η ασφαλιστική επιχείρηση έχει λάβει άδεια να ασκεί δραστηριότητες,

αγ) τη φύση των κινδύνων ή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που η ασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να καλύψει στην Ελλάδα.

β) Από την ενδιαφερόμενη ασφαλιστική επιχείρηση σε περίπτωση άσκησης του κλάδου 10 «ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα», εκτός της ευθύνης του μεταφορέα:

βα) πληρεξούσιο διορισμού του ειδικού αντιπροσώπου του άρθρου 120 του παρόντος,

ββ) δήλωση εγγραφής της ασφαλιστικής επιχείρησης στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και το Επικουρικό Κεφάλαιο.

2. Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αρχίσει τις δραστηριότητες από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώνεται από την εποπτική αρχή καταγωγής της σχετικά με την κοινοποίηση που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της ως άνω παραγράφου 1 του παρόντος.

3. Η Εποπτική Αρχή τηρεί μητρώο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικών. Το κοινό έχει πρόσβαση στο μητρώο αυτό, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους ασκούμενους από κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση ασφαλιστικούς κινδύνους ή κλάδους. Το μητρώο ενημερώνεται εντός εύλογου χρόνου από την επέλευση οποιασδήποτε αλλαγής.

4. Επιπλέον –και εφόσον είναι αναγκαίο–, η Εποπτική Αρχή μπορεί να γνωστοποιεί εγγράφως στην ασφαλιστική επιχείρηση τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, πρέπει να ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα».

  • Άρθρο 125: «3. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον συνάπτει ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν κινδύνους ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα για τα ασφάλιστρα των οποίων εφαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, υποχρεούται να διορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248), ο οποίος έχει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η ύπαρξη του αντιπροσώπου αυτού δεν αποτελεί εγκατάσταση της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 3 και του άρθρου 120 του παρόντος».

 

Με την προσχώρηση δε των 6 νέων εταιρειών προστίθενται άνω των 530.000 οχήματα στο σύνολο των αυτοκινήτων που εξυπηρετούνται από το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού

 

Οι ενέργειες της ΕΑΕΕ και οι στόχοι

Θετικά αποτελέσματα έχουν οι πρωτοβουλίες της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για διεύρυνση των μελών του συστήματος Φιλικού Διακανονισμού. Ύστερα από συζητήσεις μεταξύ εκπροσώπων της ΕΑΕΕ με εκπροσώπους εταιρειών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο αυτοκινήτου, η πλειοψηφία των ΕΠΥ, και συγκεκριμένα έξι εταιρείες, εκδηλώνουν πρόθεση να συμμετάσχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού.

Ο στόχος της ΕΑΕΕ είναι η καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων-πελατών που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα. Με την προσχώρηση δε των 6 νέων εταιρειών προστίθενται άνω των 530.000 οχήματα στο σύνολο των αυτοκινήτων που εξυπηρετούνται από το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού. Το όφελος θα είναι προφανώς μεγάλο για τους ασφαλισμένους.

 

Οι ανακλήσεις αδειών αρκετών ΕΠΥ από τις εποπτικές αρχές τα τελευταία 3 χρόνια δημιούργησαν αναστάτωση, προκαλώντας προβλήματα σε ασφαλισμένους

 

Όπως δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Δημήτρης Μαζαράκης: «Στόχος μας είναι να γίνει ο Φιλικός Διακανονισμός μια καθολική διαδικασία επίλυσης διαφορών, και η αγορά οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες προς όφελος του πελάτη».

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις ΕΠΥ, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Μαζαράκης, τόνισε ότι υπάρχουν προβληματισμοί για τη διασυνοριακή εποπτεία και ζήτησε να υπάρξει δίκαιο ανταγωνιστικό πλαίσιο σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες.

 

 

ΕΠΥ-Μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου

Δώδεκα είναι οι ΕΠΥ που είναι μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Επικουρικού Κεφαλαίου: 

Επωνυμία
INSURANCE JCS DALLBOGG: LIFE AND HEALTH
AMTRUST EUROPE LTD
ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC
EURO INSURANCES DAC
EUROINS INSURANCE PLS
EVOLUTION INSURANCE COMPANY LIMITED
GASANMANO INSURANCE LIMITED
QIC EUROPE LTD
QUDOS INSURANCE A/S
SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SA
USAA LTD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*