Ασφαλιστικές: Νέος δείκτης μέτρησης κινδύνων από το 2019

της Ελενας Ερμείδου

 Από τη 1η Ιανουαρίου 2019, νέος δείκτης μέτρησης κινδύνων εισέρχεται στην ‘ζωή’ των ασφαλιστικών, των τραπεζών, των επιχειρήσεων, βάσει Κοινοτικής Οδηγίας και νόμου του κράτους, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο IW.gr η κα Χρυσούλα Εξάρχου Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Quality Net Foundation. Ο δείκτης θα μετρά  την βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στην διαμόρφωση βαθμού ικανότητας ασφάλισης μίας επιχείρησης, καθώς και λήψης δανείου από τα πιστωτικά ιδρύματα, προσέθεσε η κα Εξάρχου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Ευρωπαϊκή Πίστη και Interamerican είναι  μεταξύ των 21 επιχειρήσεων που πρωτοπορούν στην Ελλάδα, μετά από την κατάταξη και αξιολόγηση των μη χρηματοοικονομικών επιδόσεών τους στον επιχειρηματικό Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2017 (Sustainability Performance Directory), που δημιούργησε το QualityNet Foundation.

Η Οδηγία και ο Νόμος

Πρόκειται για την Οδηγία 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών,  οποία έχει περάσει στην ελληνική νομοθεσία με τον νόμο 4403/2016.

Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της ανώνυμης εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Μεταξύ άλλων, οι εταιρείες στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία καλούνται να δημοσιεύουν μία έκθεση διαχείρισης μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τους κυριότερους κίνδυνους που αφορούν τα θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ανώνυμης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρηματικών σχέσεών της, των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της τα οποία είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και ο τρόπος με τον οποίο η ανώνυμη εταιρεία διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους.

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οι ανώνυμες εταιρείες με κινητές αξίες δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσουν και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης και περιέχει πληροφορίες, όπως τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπόκειται η ανώνυμη εταιρεία, τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης τον οποίο η ανώνυμη εταιρεία έχει οικειοθελώς αποφασίσει να εφαρμόζει, πληροφορίες για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται πέρα από τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ευρωπαϊκή Πίστη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη κατατάχθηκε ως πρωτοπόρος Οργανισμός, αφοσιωμένος στην εφαρμογή και στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, στην τελετή παρουσίασης των 21 “The Most Sustainable Companies in Greece 2017”.  Η αξιολόγηση προέκυψε από το «Sustainability Performance Directory», τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου Γερμανικού Κώδικα και αποτελεί ένα εργαλείο υποστήριξης των επιχειρήσεων στην απάντηση των κανονιστικών πλαισίων δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.

Interamerican

Μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων της χώρας μας, όσον αφορά τη στρατηγική, τον σχεδιασμό και την πρακτική εφαρμογή σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναγνωρίστηκε η Interamerican, σύμφωνα με τον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης του QualityNet Foundation, μέρος της πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020. Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων που διακρίθηκαν, από το σύνολο των 54 υποψηφίων εταιρειών, έγινε με βάση τον βαθμό της ανταπόκρισής τους στα κριτήρια της μεθοδολογίας Sustainability Performance Directory

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*