ΕΙΑΣ, σεμινάριο, ασφαλίσεις

Επίκαιρη εκπαιδευτική ημερίδα ΕΙΑΣ: Φορολογική αντιμετώπιση ασφ. διαμεσολαβητών & των πελατών τους

Μια επίκαιρη εκπαιδευτική ημερίδα, με θέμα «Φορολογική αντιμετώπιση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών & των πελατών τους – Το νέο φορολογικό πλαίσιο, επιλογές, αξιοποίηση δυνατοτήτων & κίνδυνοι»θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, 16:00-19:20, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος). 

Η ημερίδα εστιάζεται στην παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας που θα διευκολύνει τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να απαντήσουν πειστικά σε σειρά συχνών ερωτημάτων, όπως:

 • Ποια είναι σήμερα τα φορολογικά κίνητρα υπέρ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των πελατών τους, επιχειρήσεων ή ιδιωτών;
 • Τι σημαίνουν αυτά τα κίνητρα, πώς αξιοποιούνται και ποια οφέλη εγγυώνται στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και στους πελάτες τους;
 • Ποιες δαπάνες απαλλάσσονται ή εκπίπτουν από την φορολογητέα ύλη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των πελατών τους;
 • Ποια είναι τα όρια τέτοιων φοροαπαλλαγών ή φοροεκπτώσεων;
 • Πώς διαμορφώνεται πλέον η φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των πελατών τους;
 • Ποια είναι τα «εργαλεία» βελτίωσης της προαναφερόμενης φορολογικής αντιμετώπισης;
 • Ποια είναι σήμερα η φορολογική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εργασιών και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ανά κλάδο δραστηριότητας και ποια είναι τα ενδεχόμενα βελτιωτικών παρεμβάσεων;

Αναλυτικά, η θεματολογία της 4ωρης εκπαιδευτικής ημερίδας έχει ως εξής:

α. Το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο.

β. Παρουσίαση επερχόμενων αλλαγών στην φορολογία εισοδήματος και άλλων σχετικών νομοθεσιών.

γ. Βασικές αρχές τήρησης βιβλίων, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

δ. Εκπτώσεις δαπανών και προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος (μεθοδολογία και τεκμηρίωση).

ε.  Φορολόγηση ομαδικών συνταξιοδοτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, οφέλη και περιορισμοί.

στ. Φορολόγηση ασφαλίσματος ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής και U/L.

ζ. Περιοχές ειδικότερου ενδιαφέροντος (π.χ. παροχές σε είδος, φορολογία ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαφορές από λοιπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, … ).

η. Εκθέσεις φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης ασφαλιστικών εταιρειών: σημαντικότερα θέματα, υποχρεώσεις δημοσίευσης, εναρμόνιση με νέο εποπτικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο της προηγούμενης θεματολογίας θα δοθούν εύληπτες και χρηστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που θα θέσουν οι συμμετέχοντες. Επιπροσθέτως, η παρουσίαση και η εμπέδωση των προαναφερόμενων θεμάτων θα υποστηριχτούν από την ανάλυση κατάλληλων περιπτώσεων και ενδεικτικών παραδειγμάτων, που αφορούν τα φορολογικά ενδιαφέροντα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των κύριων ομάδων πελατών τους. 

Η εκπαιδευτική ημερίδα απευθύνεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (μεσίτες και πράκτορες ασφαλίσεων, συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, unit managers και ασφαλιστικούς συμβούλους), σε στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ειδικότερα των οικονομικών τους υπηρεσιών, καθώς  και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις φορολογικές τους γνώσεις, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Οι κύριοι στόχοι της ημερίδας: 

 • Αναλυτική ενημέρωση των συμμετεχόντων στα ισχύοντα της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Επικαιροποιημένη ενημέρωση του κοινού επί των προσφάτων και των επερχομένων αλλαγών στο φορολογικό μας καθεστώς.
 • Ενδελεχής παρουσίαση του φορολογικού πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι κυριότερες ομάδες πελατών τους, με σκοπό την αποφυγή φορολογικών κινδύνων.
 • Χρηστική ενημέρωση περί των επιλογών και των ευκαιριών, αλλά και των φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών και εκπτώσεων, που παρέχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των εργασιών και των επιχειρήσεων των ασφαλιστικών αιαμεσολαβητών.
 • Χρηστική παρουσίαση των ωφελειών από φορολογικές επιλογές, κίνητρα, απαλλαγές και εκπτώσεις, ως σημαντικών εργαλείων πωλήσεων και, ειδικότερα, συμβουλευτικών πωλήσεων. 

Εισηγητής θα είναι ο Γιάννης Χαβρουζάς, αναπληρωτής γενικός διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Interamerican, υπεύθυνος των Τομέων Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 28 Μαΐου 2018, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 25 ευρώ.

Παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης και σε περιβάλλον webinar.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΦ.ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ_31.5.2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*