Νέα μελέτη της ΕΑΕΕ: Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018

Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της. Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Μαρτίου του 2018. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 93,3% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2017. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 19 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 45 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του χρονικού διαστήματος Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2018 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2017 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€)

Ιανουάριος – Μάρτιος 2018

Συμμετοχή

Μεταβολή έναντι 2017

Ασφαλίσεις Ζωής

460.851.590,37

46,1% -2,5%

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

538.614.855,04

53,9% +9,3%

εκ των οποίων

Αστική ευθύνη οχημάτων

189.881.368,83

19,0% +4,4%

Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών

348.733.486,21

34,9% +12,1%

Σύνολο

999.466.445,41

100% +3,5%

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές.

Τον Μάρτιο του 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017, οι ασφαλίσεις Ζωής μειώθηκαν (-6,7%) για δεύτερο συνεχόμενο μήνα εντός του 2018. Αντιθέτως, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν αύξηση (+9,1%) για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Συνολικά, η παραγωγή ασφαλίστρων μηνός Μαρτίου αυξήθηκε κατά 1,3%, έναντι του Μαρτίου του 2017.

 

Ασφαλίσεις Ζωής

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Σύνολο

Ιανουάριος

+3,8% +3,8%

+3,8%

Φεβρουάριος

-4,7% +16,8%

+5,7%

Ιανουάριος – Φεβρουάριος

-0,3% +9,4%

+4,7%

Μάρτιος

-6,7% +9,1%

+1,3%

Ιανουάριος – Μάρτιος

-2,5% +9,3%

+3,5%

 

 

 

 

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2017 – Μαρτίου 2018, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2018 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2017.

Ασφαλίσεις Ζωής (€)

Ιανουάριος – Μάρτιος 2018

Συμμετοχή

Μεταβολή

I. Ασφαλίσεις Ζωής

333.486.930,30

72,4% +3,8%

III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις

72.965.451,47

15,8% -23,9%

VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων

54.396.850,57

11,8% -2,0%

Λοιπές ασφαλίσεις Ζωής (κεφαλαιοποίησης)

2.358,03

0,001% -25,4%

Σύνολο

460.851.590,37

100% -2,5%

Η μεταβολή της παραγωγής των ασφαλίσεων κατά Ζημιών για το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών (€)

Ιανουάριος – Μάρτιος 2018

Συμμετοχή

Μεταβολή

1. Ατυχήματα

11.907.945,97

2,2% +23,6%

2. Ασθένειες

55.726.772,88

10,3% +21,0%

3. Χερσαία οχήματα

49.229.307,60

9,1% +8,3%

5. Αεροσκάφη

31.015,76

0,01% -5,5%

6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια)

2.971.916,30

0,6% +66,2%

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα

5.527.533,39

1,0% +7,7%

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως

106.873.956,96

19,8% +21,0%

9. Λοιπές ζημίες αγαθών

33.830.725,36

6,3% -10,1%

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων

189.881.368,83

35,3% +4,4%

11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη

123.415,24

0,02% +78,1%

12. Αστική ευθύνη πλοίων

1.157.796,66

0,2% +13,6%

13. Γενική αστική ευθύνη

25.567.289,97

4,7% +12,6%

14. Πιστώσεις

8.734.123,48

1,6% +1,6%

15. Εγγυήσεις

201.663,14

0,04% +10,8%

16. Διάφορες χρηματικές απώλειες

12.472.986,38

2,3% +5,1%

17. Νομική προστασία

8.999.739,46

1,7% +0,1%

18. Βοήθεια

25.377.297,66

4,7% +7,3%

Σύνολο

538.614.855,04

100% +9,3%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*