Σε ανάπτυξη η ασφαλιστική κάλυψη των ΑΠΕ

Τα τελευταία χρόνια είμαστε όλοι κοινωνοί της ανάπτυξης βιώσιμων τεχνολογιών αιχμής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στη χώρα μας. Ημέρα με την ημέρα, οι ανανεώσιμες εναλλακτικές μορφές παραγωγής ενέργειας (ΑΠΕ) αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό στο παραγόμενο δυναμικό ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας με την παράλληλη αντιμετώπιση από την ελληνική πολιτεία σειράς θεσμικών κωλυμάτων, τα οποία αποθάρρυναν εως σήμερα την απρόσκοπτη ανάπτυξη των εγκαταστάσεων ΑΠΕ. 

Στις 12 Νοεμβρίου 2008 η Κυβερνητική Επιτροπή ενέκρινε το τελικό σχέδιο του Ειδικού  Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω του οποίου ρυθμίζονται οι κανόνες  και τα κριτήρια για την χωροθέτηση των ΑΠΕ στη χώρα μας.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνιστούν πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον και αποτελούν ειδικότερη έκφανση, αλλά και βασική συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια των κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια και η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
Σε εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα που αποφασίστηκε το 2007, ο στόχος ανάπτυξης των ΑΠΕ ανέρχεται σε 20% της συνολικής ενεργειακής  κατανάλωσης μέχρι το 2020. Κατά το ΥΠΕΧΩΔΕ, οι εθνικοί στόχοι είναι το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας να ανέλθει, από 11% που είναι σήμερα, σε 20,1% μέχρι το 2010 και σε 29% μέχρι το 2020. Για την επίτευξη του στόχου για το έτος 2010 η ποσοστιαία συμμετοχή ανά τύπο ΑΠΕ, πλην μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, διαμορφώνεται ως εξής:
 • Αιολικά πάρκα 77,7%
 • Μικρά υδροηλ/κά έργα 11,07%
 • Βιομάζα 8,23%
 • Φωτοβολταϊκά 2,03%
 • Γεωθερμία 1,01%.
 Υλοποιώντας με συνέπεια το πλαίσιο των δεδομένων δεσμεύσεων της INTERAMERICAN για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στο προϊοντικό επίπεδο, η Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων προσφέρει ασφαλιστικές καλύψεις σε επενδυτές που υλοποιούν έργα ΑΠΕ.
Με σαφή τεχνογνωσία στο θέμα η οποία προκρίνει την INTERAMERICAN από τον ευκαιριακό ανταγωνισμό και με δεδομένη την εμπλοκή του Ομίλου EUREKO στον αναδυόμενο αυτό επιχειρηματικό τομέα, προσφέρονται ασφαλιστικές λύσεις για κάθε ενεργειακή επένδυση. Ήδη, παρουσιάζεται αξιοσημείωτη αύξηση στις εκδόσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών. 
 «Πράσινη» εξασφάλιση από την INTERAMERICAN
Η INTERAMERICAN δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια, με σοβαρότητα και αξιοπιστία, στον τομέα της ολοκληρωμένης ασφάλισης των επιχειρήσεων. Παρέχει “πράσινα” προγράμματα για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών στους τεχνολογικά απαιτητικούς τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Η Ασφάλιση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας “Εnergy Line” παρέχει με αρτιότητα, εξειδικευμένες καλύψεις, σε επενδυτές και επιχειρηματίες που εγκαθιστούν:
 • Φωτοβολταϊκές μονάδες
 • Αιολικά Πάρκα
 • Γεωθερμικά συστήματα
 • Θερμικά ηλιακά συστήματα, συστήματα ηλιακού κλιματισμού
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης
 • Παθητικά ηλιακά συστήματα
 • Τεχνολογίες βιομάζας.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*