Προσιτή, αξιόπιστη ασφάλιση τουριστικών & εμπορικών-ακτοπλοϊκών λιμένων από την Blue Aigaion

Έντονη δραστηριότητα αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια η Blue Aigaion Insurance Solutions στον χώρο της ασφάλισης τουριστικών και εμπορικών / ακτοπλοϊκών λιμένων, έχοντας προσφέρει -μέσω των συνεργασιών της με συνδικάτα των Lloyd’s του Λονδίνου και κορυφαίους βρετανικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς- ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες σε μεγάλο πλήθος λιμένων εντός της ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4070/2012), υφίσταται νομική υποχρέωση κάθε φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα, o οποίος φέρει την ευθύνη της αποκλειστικής επιμέλειας και διαχειρίσεώς του, να διατηρεί ασφάλιση τουλάχιστον της αστικής του ευθύνης έναντι τρίτων για ζημίες ή / και απώλειες που θα προκληθούν από τη λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του.

Λόγω του μεγάλου εποχικού ενδιαφέροντος ασφάλισης των περίπου 200 τουριστικών λιμένων στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα (μαρίνες, αγκυροβόλια και καταφύγια), οι οποίοι υποστηρίζουν λειτουργικά τον ελλιμενισμό κυρίως σκαφών και ναυταθλητισμού, η Blue Aigaion Insurance Solutions προέβη σε προτιμολόγηση των μικρών μονάδων εξυπηρέτησης ελλιμενισμού σκαφών, ο οποίες αποτελούν και την πλειονότητα στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το προϊόν καλύπτει την αστική / νομική ευθύνη των τουριστικών λιμένων για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους (ελλιμενισμός, υπηρεσίες ηλεκτροδότησης / υδροδότησης, φύλαξης / αποθήκευσης, ανέλκυσης / καθέλκυσης σκαφών, εργασίες συντηρήσεων / επισκευών, προμήθειας καυσίμων, πωλήσεων ναυτιλιακών ειδών, υπηρεσιών εστίασης, κλπ.) με ασφαλιζόμενο όριο ευθύνης από €250.000 έως €1.000.000 ανά γεγονός. Πρόκειται, σημειώνει η εταιρεία, για μια εξαιρετικά προσιτή αφαιρετέα απαλλαγή, με ιδιαιτέρως χαμηλά ετήσια ασφάλιστρα και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ασφαλιστικού οργανισμού με δείκτη φερεγγυότητας Α (σύμφωνα με τις κορυφαίες αντιπροσωπείες εκτίμησης Standard & Poor’s και ΑΜ Best).

Η υποβολή προσφοράς και η έκδοση των πιστοποιητικών ασφάλισης γίνεται με ταχύτατες διαδικασίες, ενώ η διαχείριση των απαιτήσεων / ζημιών πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα ή και του Λονδίνου, εφόσον το επιθυμεί ο ασφαλιζόμενος φορέας διαχείρισης.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης σε μεγαλύτερα όρια ευθύνης, ασφάλισης των κτιριακών υποδομών και του περιεχομένου τους, καθώς και των λιμενικών εγκαταστάσεων (προβλήτες, pillars, κυματοθραύστες και μηχανολογικός εξοπλισμός) με καλύψεις «κατά παντός κινδύνου»· επιπλέον, των χρησιμοποιούμενων για βοηθητικές εργασίες σκαφών ιδιοκτησίας του τουριστικού λιμένα, αλλά και της απώλειας εισοδήματος λόγω διακοπής εργασιών.

Περισσότερες πληροφορίες, στον εταιρικό ιστότοπο www.aigaionblue.gr.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*