ΣΕΒ: Στόχος το μερίδιο βιομηχανίας να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ έως το 2020

Τον εθνικό στόχο της αύξησης του μεριδίου της βιομηχανίας στο 12% του ΑΕΠ προέκρινε η συνεδρίαση στην Αθήνα της BusinessEurope, κατόπιν πρόσκλησης του ΣΕΒ.

Το σχέδιο βιομηχανικής αναγέννησης εναρμονίζεται με την στρατηγική της ΕΕ για την βιομηχανική πολιτική και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν έχουν προκύψει σε συνεργασία με τους φορείς που έχουν συνυπογράψει τη σχετική κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε προ διμήνου στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας 27 βιομηχανικών και περιφερειακών συνδέσμων της χώρας.

Όπως τονίστηκε στο πλαίσιο της συνάντησης η βιομηχανία, ακόμη και μέσα στην κρίση, προσφέρει σταθερές και καλά πληρωμένες δουλειές. Δημιουργεί απασχόληση σε περίπου 1,2 εκατομμύρια εργαζομένους (άμεσα και έμμεσα).  Δηλαδή ένας στους τέσσερις εργαζόμενους στην χώρα απασχολείται σε βιομηχανικές δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες που οφείλονται στη βιομηχανία.

Η ελληνική βιομηχανία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα μέσα στην κρίση. Λόγω των υψηλών πολλαπλασιαστικών επιδράσεών της, η συμβολή της παραμένει καθοριστική και προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Οι μεταποιητικές δραστηριότητες δημιουργούν το 9,9% περίπου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ*) το 2016 (ή στο 8,6% του ΑΕΠ), ενώ ο ευρύτερος βιομηχανικός τομέας (μεταποίηση, εξόρυξη, ενέργεια, κ.τλ.) δημιουργεί το 13,8% της ΑΠΑ (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία), με €20,5 δις. άμεσα -επιδόσεις εξαιρετικές με τα σημερινά δεδομένα της κρίσης.

Επιπλέον, η συνεισφορά της βιομηχανίας στην εξωστρέφεια είναι ζωτική,  αφού το 87,7% των εξαγωγών αγαθών είναι βιομηχανικά προϊόντα (αξίας €22,3 δις.) ή το 42,1% των συνολικών εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, της ναυτιλίας των μεταφορών, κ.λπ.) μέσα από εξαγωγές σε 181 χώρες. Τέλος, συνεισφέρει το 40% του συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ενώ ακόμα και μέσα στην κρίση πραγματοποίησε €23 δις. επενδύσεις (2009-2015).

Επιγραμματικά στοιχεία συνεισφοράς της βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία

  • Η βιομηχανία δημιουργεί απασχόληση σε περίπου 1,2 εκατ. εργαζόμενους (άμεση, έμμεση και προκαλούμενη επίδραση, πηγή ΙΟΒΕ). Δηλαδή, 1 στους 4 απασχολείται σε βιομηχανικές δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες που οφείλονται στη βιομηχανία. Κατά κύριο λόγο, είναι σταθερές θέσεις εργασίας, με πλήρες ωράριο και πλαίσιο παροχών περίθαλψης και ασφάλισης.
  • Το πρώτο 9-μηνο 2017 αύξησε τις θέσεις εργασίας κατά 4,8% έναντι 1,8% του συνόλου της οικονομίας και τους μισθούς 1,7% έναντι 0,5%.
  • Ο μέσος μηνιαίος μισθός στη βιομηχανία είναι στα €1.476 έναντι €1.184 στο σύνολο της οικονομίας (25% υψηλότερος)
  • Οι μεταποιητικές δραστηριότητες δημιουργούν άμεσα το 9,9% (€15,7 δισ) περίπου της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ ) το 2016 που αντιστοιχεί στο 8,6% του ΑΕΠ, ενώ ο ευρύτερος βιομηχανικός τομέας (μεταποίηση, εξόρυξη, ενέργεια, κτλ) δημιουργεί το 13,8% της ΑΠΑ, με €20,5 δισ. άμεσα, ακόμα και μέσα στην κρίση και συνεισφέρει το 19,8% του ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος , δηλαδή €13δισ.
  • Οι μεταποιητικές δραστηριότητες δημιουργούν άμεσα και έμμεσα περίπου το 31% (€48,7δις το 2014) της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) ακόμα και μέσα στην κρίση, λόγω των υψηλών πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων σε όλη την οικονομία (πηγή ΙΟΒΕ)
  • Το 87,7% των εξαγωγών αγαθών είναι βιομηχανικά προϊόντα (αξίας €22,3 δισ.) ή το 42,1% των συνολικών εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, της ναυτιλίας των μεταφορών, κλπ.) μέσα από εξαγωγές σε 181 χώρες.
  • Η βιομηχανία συνεισφέρει το 40% του συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ενώ ακόμα και μέσα στην κρίση πραγματοποίησε €27 δισ. επενδύσεις (2009-2016).
Η μεταποίηση σε αριθμούς: Ελλάδα vs Ευρώπη
Κατά κεφαλή ΑΕΠ

Ελλάδα 2009: €21,4 χιλιάδες, ενώ το 2015 €16,2 χιλιάδες

Ζώνη του ευρώ 2015: €30,8  χιλιάδες.

 

Ετήσιο κόστος εργοδότη για μισθωτό

Ελλάδα 2009: €24,9 χιλιάδες

Ελλάδα 2016: €20,9 χιλιάδες

Ζώνη ευρώ 2016: €48,6 χιλιάδες

 

Εργαζόμενοι

Ελλάδα 2009: 475.000, το 6,4% πληθυσμού 15-64 ετών

Ελλάδα 2016: 324.000, το 4,7% πληθυσμού 15-64 ετών

Ζώνη ευρώ 2016: 9,4% πληθυσμού 15-64 ετών

 

Δημιουργία προστιθέμενης αξίας

Ελλάδα 2009: €18 δις, 8,5% συνόλου

Ελλάδα 2016: €15 δις, 9,9% συνόλου

Ζώνη ευρώ 2016: 17% συνόλου

 

Δαπάνη ως % δαπανών επιχειρήσεων για Ε&Α

Ελλάδα 2014: 40% €160 εκατ.

Ζώνη ευρώ: 70%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*