Οι ασφαλιστικές εταιρείες της λίστας top 100 του Forbes

Τη λίστα με τις 100 μεγαλύτερες και πιο επικερδείς επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016 – 2017 συνέταξε το περιοδικό Forbes με βάση συγκεκριμένα κριτήρια…

Δείτε ποιες είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες που συμπεριλαμβάνονται στην λίστα 100 του Forbes, για την Ελλάδα.

EUROLIFE ERB Α.Ε.Α.Ζ. 472.721 €
ΝΝ Hellas ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 394.328 €
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 155.103 €
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 141.753 €
GENERALI HELLAS 138.612 €
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ 137.085 €
METLIFE 129.382 €
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 127.871 €
GROUPAMA Α.Ε.Α.Ε. 122.920 €
ERGO Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ 120.311 €
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΩΗΣ Α.Ε. 119.389 €
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ 103.544 €

Οι εταιρείες ιεραρχήθηκαν σύµφωνα µε τον κύκλο εργασιών (από τον υψηλότερο στον χαµηλότερο) και τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ.

Στον κύκλο εργασιών περιλαµβάνονται επίσης τα έσοδα από διακοπτόµενες δραστηριότητες (σε όσες περιπτώσεις υπήρχαν) ενώ δεν περιλαμβάνονται φόροι και άλλα ποσά που δεν αναλογούν στα συνολικά έσοδα (π.χ., clawback, τέλη ταξινόµησης, ΦΠΑ κ.λπ.).

Στην εν λόγω λίστα δεν περιλαμβάνονται όμιλοι εταιρειών ή/και εταιρείες που δεν έχουν δηµοσιεύσει οικονοµικές καταστάσεις έως την ηµεροµηνία άντλησης των οικονοµικών δεδοµένων, η οποία ορίζεται η 12η Δεκεµβρίου 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*