Έρευνα ΕΑΕΕ: Ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στη Δυτική Αττική στις 15 Νοεμβρίου 2017

Η ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-πλημμύρα) που επικράτησαν στη Δυτική Αττική και ιδιαιτέρως στην περιοχή της Μάνδρας στις 15 Νοεμβρίου 2017.

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος και σε ποσό) των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων, που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, εξ αιτίας του συγκεκριμένου φαινομένου.

Συγκεντρώθηκαν στοιχεία τόσο το πλήθος όσο και το συνολικό ποσό των ζημιών που δηλώθηκαν, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις περιουσίας και τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:


Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων ζημιών (σε επίπεδο περιοχής) καθώς και την κατηγοριοποίησή τους σε κατοικίες, εμπορικούς κινδύνους και βιομηχανικούς κινδύνους.
Στην έρευνα συμμετείχαν 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 99% της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων περιουσίας. Η πρώτη εκτίμηση των ανωτέρω επιχειρήσεων για αποζημίωση του συγκεκριμένου περιστατικού επί ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων ανέρχεται συνολικά σε 12,3 εκατ. €.

Α. Ασφαλίσεις Περιουσίας
Α.1. Συνολική εκτίμηση αποζημιώσεων
Εξ αιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 177 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 11,6 εκατ. €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 65.833€. Οι ζημιές αυτές, αναλόγως του είδους του καλυπτομένου κινδύνου, αναλύονται ως εξής:

Α.2. Ανάλυση ανά περιοχή
Η μεγαλύτερη γεωγραφική συγκέντρωση των ζημιών περιουσίας καταγράφεται στην περιοχή της Μάνδρας, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Η κατάτμηση των ζημιών ανά περιοχή έχει ως εξής:

  • Μάνδρα (62,1% του πλήθους ζημιών – 88,2% της πρόβλεψης αποζημίωσης)

  • Νέα Πέραμος (17,5% του πλήθους ζημιών – 4,7% της πρόβλεψης αποζημίωσης)

  • Ελευσίνα (8,5% του πλήθους ζημιών – 1,4% της πρόβλεψης αποζημίωσης)

  • Μέγαρα (7,9% του πλήθους ζημιών – 2,5% της πρόβλεψης αποζημίωσης)

  • Μαγούλα (4% του πλήθους ζημιών – 3,1% της πρόβλεψης αποζημίωσης)

 

Β. Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων
Ως προς τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 149 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 651 χιλιάδων €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία φθάνει τα 4.370€.
Οι δηλωθείσες ζημιές των αυτοκινήτων κατανέμονται ανά περιοχή ως ακολούθως:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*