ΕΑΕΕ: Στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου (στοιχεία 2016)

Η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εκδίδει, για μία ακόμη χρονιά, τη στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου, επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του 2016. Η καθοδήγηση του έργου της αναμόρφωσης έγινε από την αρμόδια Επιτροπή Αυτοκινήτων σε συνεργασία με την Υπηρεσία Μελετών της ΕΑΕΕ, ενώ η συλλογή, επεξεργασία και πινακοποίηση των στοιχείων που ακολουθούν πραγματοποιήθηκε από την Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΑΕΕ.
Το περιεχόμενο της επετηρίδας επιτρέπει τον υπολογισμό της τεχνικής βάσης της ασφάλισης (μέση συχνότητα επέλευσης κινδύνων, μέση ζημία) ανά κάλυψη και χρήση οχήματος. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι σε ετήσια βάση και συγκεντρωτικά, ενώ δεν γίνεται αναφορά σε εμπορικά ασφάλιστρα και κόστη σχετιζόμενα με τα έξοδα των ασφαλιστικών εργασιών.
Ουσιαστικές προσθήκες είναι η πρόσθεση του γεωγραφικού προσδιορισμού των δεικτών σχετικά με τις ζημιές με βάση την διεύθυνση έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, και η βελτιωμένη παρουσίαση των μεγεθών με την χρήση γραφημάτων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, παρέχεται χρήσιμη πληροφόρηση στα μέλη της ΕΑΕΕ, ενώ ταυτόχρονα δίνεται μία στατιστική επισκόπηση του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτου στους ενδιαφερόμενους μελετητές.
Η δομή της περιέχει τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα καταγράφονται και αναλύονται οι ζημιές για το ημερολογιακό έτος 2016 (με παράλληλη αναφορά στα δύο προηγούμενα έτη), οι σχετικοί δείκτες που προκύπτουν από την μελέτη τους καθώς και η πρόσφατη ιστορική εξέλιξή τους. Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των ζημιών. Στην τρίτη ενότητα καταγράφονται οικονομικά μεγέθη της ασφάλισης αυτοκινήτων για το οικονομικό έτος 2016 (αναλογία έτους). Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα καταγράφεται η εξέλιξη των αποζημιώσεων ανά έτος ατυχήματος.
Η παρούσα επετηρίδα περιέχει αθροιστικά δεδομένα από 28 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη με εκτιμώμενο αθροιστικό μερίδιο αγοράς 91%, οι οποίες άσκησαν τους κλάδους ασφάλισης αυτοκινήτων κατά την διάρκεια του 2016, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο παράρτημα.
Επισημαίνεται ότι η παρούσα έκδοση είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ (www.eaee.gr), επιδέχεται περαιτέρω βελτίωσης και ως εκ τούτου θα ήταν πολύτιμες οι προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή.

Σύνοψη – βασικά σημεία
Η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα. Συμμετέχει κατά 49,9% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 25,4% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2016).
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2016 ήταν 986 εκατ. € μειωμένη κατά 8,7% σε σχέση με το 2015. Την ίδια χρονιά οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν παραγωγή 2,0 δισ. €, αυξημένη κατά 2,7% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.
Στην παρούσα Στατιστική Επετηρίδα συμμετείχαν με αναλυτικά στοιχεία 28 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 91% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2016.
Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων του έτους 2016, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, έχουν ως εξής:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*