Στιγμιότυπο τη συνάντηση στην Κολωνία. Διακρίνονται από αριστερά: Βασίλης Βήχας, διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΝΤΩΡ, Hans-Theo Kuhl, της Gothaer Risk Management (Γερμανία), Hans Peter Maeder, της Swiss Mobiliar (Ελβετία), Anna Bakowska, της Eurapco, Robert van Tongeren, της Achmea (Ολλανδία) –μητρικής της INTERAMERICAN–, Hannu Hirvonen, της Tapiola (Φινλανδία), Patrick Koslowski, της Covea - MMA Group (Γαλλία)

Η ΜΕΝΤΩΡ στη συνάντηση του Risk Management Subgroup της EURAPCO

Στην τακτική συνάντηση των εταιρειών μελών του Risk Management Subgroup (RIMS) της κοινοπραξίας EURAPCO συμμετείχε η εταιρεία ΜΕΝΤΩΡ, που ανήκει στον όμιλο INTERAMERICAN. H συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Κολωνία και η ελληνική εταιρεία πραγματογνωμόνων-εκτιμητών-μηχανικών εκπροσωπήθηκε από τον Βασίλη Βήχα, διευθύνοντα σύμβουλο. Η δραστηριότητα της εταιρείας ΜΕΝΤΩΡ αποτελεί απόδειξη του ενδιαφέροντος του μητρικού ομίλου INTERAMERICAN για την ανάπτυξη υπεύθυνων πρακτικών εξακρίβωσης, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων με στόχο τη βιώσιμη ασφάλιση, σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο τοπίο κινδύνων που αυξάνονται συνεχώς.

Το RIMS αποτελεί ένα κόμβο ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, ο οποίος λειτουργεί υπό την αιγίδα και εποπτεία του Commercial Lines Group της EURAPCO. Τεχνικοί από τον τομέα της διαχείρισης κινδύνων -κυρίως risk engineers- συμμετέχουν σε τακτικές, ανά εξάμηνο, συναντήσεις, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές για την εκτίμηση κινδύνων (risk assessment). Επίσης, οργανώνουν εργαστήρια, όπου καλούνται underwriters και στελέχη από τα δίκτυα πωλήσεων.

Στην ατζέντα της πρόσφατης συνάντησης περιλήφθηκαν οι πιο σύγχρονες, βέλτιστες πρακτικές που υλοποιούν οι συμμετέχουσες εταιρείες για τη συστηματική παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων κινδύνων. Τέτοιες πρακτικές είναι η χαρτογράφηση κινδύνων (GIS), οι πλατφόρμες καταχώρισης στοιχείων μεσαίων και μεγάλων κινδύνων κ.ά. Ακόμη, συζητήθηκαν θέματα ειδικότερου ενδιαφέροντος, όπως η εξέλιξη ασφάλισης του cyber risk και τα εργαλεία απλούστευσης των εργασιών επιθεωρήσεων κινδύνων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*