Σε επενδύσεις το 76,5% του Ενεργητικού των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Το Ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων  διαμορφώθηκε στα 16,5 δισ. €, με το μεγαλύτερο μέρος του να είναι σε επενδύσεις (76,5%) και σε απαιτήσεις (7,0%).

Η ανάλυση των επενδύσεων έχει ως εξής: Το 68,8% αποτελείται από αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση στα 8.700.237.047 ευρώ, το 25,2% από αξιόγραφα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων στα 3.187.017.164, το 2,6% από αξιόγραφα διακρατούμενα ως την λήξη, ο 2,1% από επενδύσεις σε ακίνητα στα 259.973.201 και το 1,3% στα 172.415.452 από επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις. Το σύνολο των επενδύσεων διαμορφώνεται στα 12.648.120.975.

 Οι απαιτήσεις από ασφάλιστρα στα 429.575.587 , 37,1%, οι απαιτήσεις από αντασφαλιστές και αντασφαλιστικές δραστηριότητες στα 587.600.483, 50,7%, Λοιπές απαιτήσεις 141.595.804, 12,2%. Το σύνολο των απαιτήσεων διαμορφώνεται στα 1.158.771.874

 Από την ανάλυση των λογαριασμών του Παθητικού, τα Ίδια κεφάλαια έφθασαν τα 3,2 δισ. € και οι ασφαλιστικές Προβλέψεις τα 11,4 δισ. €.

Ελ. Ε

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*