νομικά βιβλία, νόμος, νομοθεσία

Πτώχευση-ανάκληση αδείας ασφαλιστικής. Η έγερση των αξιώσεων κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου για εκκρεμείς υποθέσεις

Ο ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΕΩΣ ΤΗΝ 31-12-2015

(Ερμηνευτική προσέγγιση των άρθρων 242, 248
του Ν. 4364/2016 και 53 του Ν. 4438/2016)
υπό Γεωργίου Αμπατζή
Δικηγόρου ε.τ.

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος
Ιούλιος 2017)

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον νόμο 4364/2016 ο νομοθέτης ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία τις
διατάξεις της Οδηγίας 2009/138 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 25-11- 2009, γνωστής και ως Solvency II (ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ). Ο σκοπός για
τον οποίο ο ενωσιακός νομοθέτης θέσπισε τις διατάξεις αυτής της Οδηγίας ήταν η
αποτελεσματική αντιμετώπιση κατά ενιαίο τρόπο από τα κράτη μέλη της Ένωσης των
κινδύνων που απειλούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και της διαχείρισης αυτών των
κινδύνων. Ειδικώτερα, ως προς το ζήτημα της εκκαθάρισης της ασφαλιστικής
επιχείρησης το οποίο μας ενδιαφέρει εδώ, ο ενωσιακός νομοθέτης τονίζει ότι τα
κράτη μέλη πρέπει να λάβουν πρόνοια, ώστε να εξασφαλισθούν, μεταξύ των άλλων,
με ενιαίο τρόπο α) η προστασία των ασφαλιστικών πιστωτών και β) η ισότιμη
μεταχείρισή τους, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας της εκκαθάρισης.
Ο Έλληνας νομοθέτης, κατά την ενσωμάτωση της πάρα πάνω Οδηγίας, απέφυγε
να ανανεώσει εξ αρχής το ελληνικό δίκαιο της ασφαλιστικής επιχείρησης, ώστε να
δημιουργήσει ένα νέο νομοθέτημα στηριγμένο στις διατάξεις αυτής της Οδηγίας. Αντί
γι’αυτό προτίμησε να χρησιμοποιήσει ως βάση το ισχύον μέχρι τότε εσωτερικό
δίκαιο, το οποίο τροποποίησε και συμπλήρωσε έτσι ώστε αυτό να εναρμονίζεται με
την Οδηγία. Αποτέλεσμα αυτής της νομοτεχνικής τακτικής ήταν να προκύψουν
διάφορες αστοχίες, οι οποίες έγιναν αντιληπτές αμέσως μετά την εφαρμογή του
νόμου 4364/2016 1 .

ΙΙ. Ο ΝΟΜΟΣ 4364/2016 ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Για να γίνει κατανοητή η θέση που υποστηρίζεται σε αυτή την εργασία πρέπει να
παρουσιαστεί συνοπτικά ο τρόπος με τον οποίο διαρθρώνει ο νόμος 4364/2016 τη
διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Ο νόμος αυτός, ως προς το ζήτημα των
ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων, περιλαμβάνει δύο βασικά και διαφορετικά μεταξύ τους
ρυθμιστικά κεφάλαια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου – Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*