Φουλ εξελίξεις στα οικονομικά των ασφαλιστικών φέρνουν τα IFRS 17

του Νίκου Σακελλαρίου

Τις σημαντικές επιδράσεις από τα IFRS 17 ( Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2017)  στα εποπτικά κεφάλαια και τις λογιστικές απεικονίσεις των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών  παρουσίασαν στην ημερίδα που διοργανώθηκε την προηγούμενη Πέμπτη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, οι  ελεγκτικοί οίκοι της Prudential  B. Margios & Partners  και  της Mazars.  Οι δύο ελεγκτικοί οίκοι απευθύνθηκαν σε ένα πολυπληθές κοινό που το αποτελούσαν κυρίως ελεγκτές (auditors) και αναλογιστές  τονίζοντας τις σημαντικές διαφορές που εισαγάγουν οι αλλαγές των IFRS  τόσο στον υπολογισμό των εποπτικών κεφαλαίων των ασφαλιστικών εταιρειών όσο και στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων χρήσης τους καθώς και το πώς θα επηρεαστούν τα κέρδη ή οι ζημιές των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών.

Η Mazars πραγματοποίησε την παρουσίαση της εφαρμογής των IFRS 17 για τις ασφαλιστικές εταιρείες ζωής  και η Prudential B.Margios&Partners  για τις γενικές ασφαλίσεις.

Τα πρότυπα των IFRS 17 έχουν ως στόχο να περιορίσουν τις αδυναμίες των σημερινών πρακτικών μέσω μία ενιαίας και απλής απεικόνισης και υπολογισμού της αξίας όλων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών συμβολαίων. Η έναρξη εφαρμογής τους θα είναι η 1η Ιανουαρίου 2021.

ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Το κλειδί στον υπολογισμό του γενικού μοντέλου εστιάζει κυρίως στη μέτρηση της αξίας όλων των συμβολαίων σε παρούσες αξίες ταμειακών ροών αφαιρώντας τους μελλοντικούς κινδύνους  και συνυπολογίζοντας μελλοντικές ταμειακές ροές όπως για παράδειγμα οι επιπτώσεις από τις μειώσεις ή αυξήσεις επιτοκίων.  Κάθε αλλαγή στις εκτιμώμενες ταμειακές ροές θα μεταφράζεται σε κέρδος ή ζημιά. Tα κέρδη θα υπολογίζονται μετά την παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών ενώ θα συνυπολογίζονται και οι μελλοντικές ζημιές  από εκτιμώμενες μελλοντικές εξελίξεις.  Οι υποχρεώσεις αποζημιώσεις θα μπορούν να εκτιμώνται σε ορίζοντα 12 μηνών.

Πρακτικά θα σημάνει ότι οι εποπτικές αρχές θα βλέπουν την κερδοφορία άμεση και μελλοντική κάθε συμβολαίου και όχι μόνο στο σύνολο όπως συμβαίνει σήμερα.  Δηλαδή ο επόπτης  θα βλέπει την πραγματική αξία του χαρτοφυλακίου σε όρους κερδοφορίας και όχι σε όρους παραγωγής.  Αυτό θα σημαίνει ότι θα αλλάξουν πολύ οι όροι κερδοφορίας αλλά και οι επενδυτικές στρατηγικές των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.  Ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες με τα σημερινά IFRS βγάζουν κέρδη , μπορεί αυτομάτως με τα IFRS 17 να γράψουν ζημίες ή να χρειαστεί να αναπροσαρμόσουν τα επενδυτικά τους κεφάλαια.  Το γενικό πλαίσιο εφαρμογής των IFRS 17 προβλέπει επίσης ότι μπορούν οι ασφαλιστικές εταιρείες να χρησιμοποιήσουν για μία περίοδο προσαρμογής μέχρι το 2021, τα IFRS 9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*