Τι έδειξε η κατάσταση Φερεγγυότητας της Εθνικής Ασφαλιστικής

του Νίκου Σακελλαρίου

Σαφή βελτίωση έναντι του 2015 και υψηλά ποσοστά στο δείκτη φερεγγυότητας αναλογικά με το μέγεθος και τους κινδύνους που αναλαμβάνει έδειξε η κατάσταση Φερεγγυότητας  για την Εθνική Ασφαλιστική τόσο για τις ποσοτικές μεταβλητές (κεφαλαιακή επάρκεια) όσο και για τις ποιοτικές (Σύστημα Διακυβέρνησης) . Πιο συγκεκριμένα  έδειξε:

Κεφαλαιακή κατάσταση

Βάσει της κατάστασης φερεγγυότητας , η Εθνική Ασφαλιστική  παρουσίαζε στις 31/12/2016 ενεργητικό της τάξης των 3,349 δις.ευρώ . Οι τεχνικές προβλέψεις ανέρχονται  σε 2,496 δις. Ευρώ, οι λοιπές υποχρεώσεις σε 301,046 εκατ. ευρώ.  Η διαφορά ενεργητικού /παθητικού είναι 551,632 εκατ. ευρώ.  Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 601,632 εκατ. ευρώ . Το σύνολο των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 551,624 εκατ. ευρώ  και η κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας  στα 325,429 εκατ. ευρώ  ενώ η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση στα 98,638 εκατ. ευρώ.  Ο δείκτης φερεγγυότητας (δηλαδή επιλέξιμα ίδια κεφάλαια /κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας ) διαμορφώνεται στο 170%

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 57,7 εκατ. ευρώ για το 2016 έναντι 76,7 εκατ. ευρώ του 2015.  Στην έκθεση αναφέρεται ότι τα κέρδη κρίνονται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικά καθώς η Εταιρεία διατηρεί υψηλή κερδοφορία σε αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες.

Σύστημα διακυβέρνησης

Οι βασικές αρχές και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης διατυπώνονται στον Κώδικα  Εταιρικής Διακυβέρνησης  ο οποίος αφορά στην εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και του Δ.Σ.  Το Δ.Σ. επικουρείται από τις Επιτροπές :

Eλέγχου

Εταιρικής Διακυβέρνησης και υποψηφιοτήτων

Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών

Διαχείρισης Κινδύνων

Στρατηγικής

Το Σύστημα Διακυβέρνησης περιλαμβάνει

  1. Εγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες όπως η πολιτική καταληλλότητας και αξιοπιστίας και η πολιτική εξωτερικής ανάθεσης.
  2. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου , το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου , κατανομή αρμοδιοτήτων σε Στελέχη και Προσωπικό, καθιέρωση και καταγραφή διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας.
  3. Σύστημα διαχείρισης κινδύνων , το οποίο βασίζεται στην εμπέδωση κατάλληλης νοοτροπίας στο προσωπικό. Για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κινδύνων συντάσσονται Στρατηγική και Πολιτικές διαχείρισής τους.
  4. Τέσσερεις βασικές λειτουργίες : Eσωτερικού Ελέγχου, Αναλογισμού, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
  5. Κατάλληλες διαδικασίες για την παροχή πληροφόρησης σε όλα τα επίπεδα.

Κεφαλαιακές απαιτήσεις ανά ενότητα κινδύνου

Στο τέλος 2016 (31/12/2016) Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για την Εθνική Ασφαλιστική ανά ενότητα κινδύνου  ήταν :

Κίνδυνος Αγοράς             164,388 εκατ. ευρώ

Πιστωτικός Κίνδυνος      37,103 εκατ. ευρώ

Ασφαλιστικός Κίνδυνος κλάδου Ζωής    100,016 εκατ. ευρώ

Ασφαλιστικός κίνδυνος κλάδου Ασθένειας         81,859 εκατ. ευρώ

Ασφαλιστικός Κίνδυνος κλάδου Ζημιών               97,520 εκατ. ευρώ

Οφελος Διασποράς των κινδύνων           (178,042 εκατ. ευρώ)

Βασική Κεφαλαιακή απαίτηση                 302,844 εκατ. ευρώ

Λειτουργικός Κίνδυνος                 22,585 εκατ. ευρώ

Κεφλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας            325,429 εκατ. ευρώ

Ιδια Κεφάλαια

Το σύνολο Ιδίων κεφαλαίων στις 31/12/2016 ανήλθε σε 601,6 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 551,6 εκατ. ευρώ κρίνονται ως επιλέξιμα για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας. Ο δείκτης φερεγγυότητας της εταιρείας παρουσίασε βελτίωση κατά 52 ποσοστιαίες μονάδες από το 2015 και ανήλθε από το 118% στο 170% το 2016.  Η βελτίωση αυτή προήλθε από την κερδοφορία της εταιρείας με τα κέρδη μετά φόρων για τη χρήση 2016 να ανέρχονται σε 43,3 εκατ. ευρώ , την μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων κατά 78 εκατ. ευρώ  και την αύξηση των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων κατά 31,5 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές για το μέλλον

Πρωταρχικοί στόχοι της διοίκησης παραμένουν η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, και η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας προκειμένου η Εταιρεία  να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά προσφέροντας στους ασφαλισμένους της καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις νέες απαιτήσεις  που απορρέουν από την τρέχουσα χρηματοοικονομική συγκυρία . Συγκεκριμένα, ο στόχος της διοίκησης είναι η υπέρβαση του εσωτερικού θεσπισμένου ορίου 120% για τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέσων , δηλαδή χωρίς έκτακτες κεφαλαιακές ενισχύσεις αλλά από οργανική κερδοφορία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*