Δυνατό το ξεκίνημα της Talanx το 2017 με μεικτά πρόσημα

της Ελενας Ερμείδου

Δυναμική εκκίνηση έκανε ο Ομιλος Talanx το 2017, σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του για την χρονική περίοδο του πρώτου τριμήνου 2017 . Τα καθαρά έσοδα του Ομιλου κατά το πρώτο, τρίμηνο του 2017  αυξήθηκαν 7,2% στα 238 (222) εκατ. ευρώ, ενώ τα μεικτά ασφάλιστρα αυξήθηκαν 8,4% στα 9,8 (9,0) δισεκ. ευρώ (σε προσαρμοσμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες η αύξηση ήταν 7,4%).

Οδηγός της ανάπτυξης ήταν ο τομέας  των Διεθνών Λιανικών πωλήσεων με τα ασφάλιστρα να κλείνουν με αύξηση +29,2% και το κλάδο Περιουσίας & Ατυχημάτων, να ακολουθεί.

Ο κλάδος των αντασφαλειών έγραψε αύξηση 12,5% και ο τομέα των εμπορικών ασφαλίσεων  4,3%. Οι ζημιές που έγραψαν οι μονάδες ήταν ελάχιστες. Συνολικά οι πρωτασφαλίσεις του Ομίλου συνεισέφεραν κατά 48% στο λειτουργικό αποτέλεσμα το πρώτο τρίμηνο μετά τα δικαιώματα της μειοψηφίας.

Το αποτέλεσμα στο underwriting βελτιώθηκε ελαφρά κατά  1,6% στα  -415 (-422) εκατ. ευρώ ενώ, τα έσοδα από τις καθαρές επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 1,011 (1,022) εκατ.

Οι συνολικές ενοποιημένες αποδόσεις επί των επενδύσεων στο  3,5 (3,7) τοις εκατό. Τα λειτουργικά κέρδη στα 576 (573) εκατ. ευρώ με τα καθαρά έσοδα του Ομίλου στα 238 (222) εκατ.

Ο δείκτης  Solvency II στο 186%  (171).

Εμπορικές Ασφαλίσεις: Ισχυρή ανάπτυξη στο εξωτερικό

Οι εμπορικές ασφαλίσεις σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη, ειδικά στο εξωτερικό και πάνω απ’ όλα στην Γαλλία και τις ΗΠΑ. Τα συνολικά έσοδα από τα ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 2.0 (1.9) δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 4,3%.  Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα βελτιώθηκε στο 96,5% (97,6%). Τα κέρδη στο underwriting στα 19 εκατομμύρια από 13 εκατομμύρια την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν 38% στα 69 (50) εκατομμύρια με τα λειτουργικά κέρδη αυξημένα κατά 8,1% στα 80 (74) εκατομμύρια. Η συνεισφορά στα καθαρά έσοδα του Ομίλου στα  59 (48) εκατομμύρια. .

Τομέα Λιανικής: Σημαντική βελτίωση του combined ratio στην Γερμανία

Συνολικά ο τομέας συνεισέφερε κατά19 (29) εκατομμύρια ευρώ στα καθαρά έσοδα του Ομίλου.  Στο κλάδο Περιουσίας & Ατυχημάτων τα μεικτά ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 1,3% στα 759  (749) εκατομμύρια. Το αποτέλεσμα στο underwriting   -6 (-13) εκατομμύρια. Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα στο 101,7% (103,8%). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν στα 25 (22) εκατομμύρια και το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε στα13 (6) εκατομμύρια.

Τα μεικτά ασφάλιστρα του κλάδου Ζωής διαμορφώθηκαν στα 1,1 (1,2) δισεκατομμύρια. Τα έσοδα από τις νέες επιχειρήσεις στα 94 (97) εκατομμύρια. Το αποτέλεσμα στο underwriting  -416 (-465) εκατομμύρια. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις σημείωσαν πτώση 15,2 στα 435 (513) εκατομμύρια, συμβάλλοντας στις επιδόσεις του underwriting.  Τα λειτουργικά κέρδη στα 21 (41) εκατομμύρια λόγω της πτώσης των καθαρών εσόδων από επενδύσεις.

Τομέας Λιανικής: Ευρώπη και Λατινική Αμερική

Τα μεικτά ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 29,2% στα 1,5 (1.1) δισεκ. Σε προσαρμοσμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες η ανάπτυξη θα ήταν 25,8%. Ανά την υφήλιο, η Ευρώπη συνεισέφερε κατά 30.2% και η Λατινική Αμερική κατά 27,4%. Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα στο 96.6% (96.2%). Το αποτέλεσμα στο underwriting σταθερό στα 7 (8) εκατ. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν 8,8% στα 87 (80) εκατομμύρια, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν 3,3% 63 (61) εκατομμύρια. Η συνεισφορά τους στα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκε κατά 11,1% στα 40 (36) εκατομμύρια.

Αντασφάλειες: Ανάπτυξη στο Κλάδο Περιουσίας Ατυχημάτων

Ο κλάδος των αντασφαλειών ξεκίνησε καλά το 2017, κυρίως στο τομέα της Περιουσίας και Ατυχημάτων, ωστόσο, η συνεισφορά του στα καθαρά έσοδα του Ομίλου σημείωσε πτώση 7% στα 132 (142) εκατομμύρια.

Αναλυτικά στο κλάδο Περιουσίας & Ατυχημάτων η ανάπτυξη έφτασε στο 12,5% με τα μεικτά ασφάλιστρα στα 2,8 (2,5) δισεκατομμύρια. Παρά το γεγονός ότι επιδεινώθηκε ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα, κατάφερε να παραμείνει κάτω του 100% στο 95,6% (94,7%). Οι μεγάλες απαιτήσεις οδήγησαν το δείκτη του underwriting σε πτώση 9,0%  στα 91 (100) εκατομμύρια. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν 17,4% στα 250 (213) εκατομμύρια ευρώ και το λειτουργικό αποτέλεσμα κατά 1,6% στα 315 (310) εκατομμύρια.

Στο κλάδο Ζωής και Υγείας τα μεικτά ασφάλιστρα σημείωσαν πτώση 1,6% στα 1,7 (1,8) δισεκατομμύρια, ευθυγραμμισμένα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Το αποτέλεσμα στο underwriting επιδεινώθηκε στα -114 (-68) εκατομμύρια. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν 5,7% στα 148 (157) εκατομμύρια. Τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν πτώση 16,5% στα  86 (103) εκατομμύρια

Προοπτικές 2017

Ο Ομιλος Talanx επιβεβαιώνει ότι είναι ευθυγραμμισμένος με τους στόχους του 2017 για καθαρή κερδοφορία 800 εκατομμυρίων ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, η Talanx προβλέπει αύξηση στα μεικτά ασφάλιστρα κατά 1%.Οι αποδόσεις επί των επενδύσεων προβλέπεται να κυμανθούν τουλάχιστον στο 3% και οι αποδόσεις ίδιων κεφαλαίων άνω του 8%. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις. στις ισοτιμίες και τις κεφαλαιαγορές και οι σοβαρές ζημιές θα παραμείνουν ευθυγραμμισμένες σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*