Εισφορές: Τον Σεπτέμβριο ο συμψηφισμός για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Πηγή: www.imerisia.gr

Δύο διαγωνισμούς προκηρύσσει η ΗΔΙΚΑ,  για την κατασκευή  λογισμικών των οποία θα πλαισιώσουν τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των εισφορών, και την διαχείριση του μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Οπως προκύπτει, ο συμψηφισμός των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών με βάση το εισόδημα του 2016 θα γίνει από Σεπτέμβριο. Οσοι πλήρωσαν περισσότερα ή όσοι κατέβαλαν μικρότερες εισφορές θα πρέπει να περιμένουν μερικούς μήνες ακόμη για να δουν τι τελικά θα πληρώσουν, τι θα τους επιστραφεί ή τι θα πρέπει να δώσουν επιπλέον.

Οι διακηρύξεις είναι οι εξής:

  1. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση διαδικασίας μεταβολών Ασφαλιστικών Εισφορών μη μισθωτών ΕΦΚΑ

Αναλυτικά ο πρώτος διαγωνισμός αφορά την δημιουργία  λογισμικού για :

– Μεταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτού μετά από μεταβολή  ασφαλιστικών στοιχείων . Θα απαιτηθεί η συγγραφή νέων προγραμμάτων  συμβατών με τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών που έχει υλοποιηθεί.
– Ανασχεδιασμό της βάσης δεδομένων μη μισθωτών ΕΦΚΑ και συγγραφή νέων  προγραμμάτων για ενσωμάτωση κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και  υπολογισμό αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών .

– Διαδικασία εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ με ανάπτυξη νέου λογισμικού.

Η διάρκεια του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 4 μήνες, ενώ ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4.5.2017.

Συνοπτική παρουσίαση :

Στόχος του έργου είναι να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί λογισμικό για την μεταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς μη μισθωτών ασφαλισμένων ΕΦΚΑ σε περιπτώσεις αλλαγών ασφαλιστικών στοιχείων στο Συμπληρωματικό Μητρώο Εσόδων. Το λογισμικό αυτό πρέπει να είναι συμβατό με την εφαρμογή των Εσόδων μη μισθωτών που υλοποιείται από την ΗΔΙΚΑ για τις ανάγκες του ΕΦΚΑ. Επίσης στόχος του έργου είναι ο ανασχεδιασμός της βάσης δεδομένων των εσόδων μη μισθωτών και η ανάπτυξη νέων  προγραμμάτων προκειμένου να ενσωματωθούν οι κλάδοι επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας στην εφαρμογή εσόδων μη μισθωτών ΕΦΚΑ και στη  διαδικασία υπολογισμού  ασφαλιστικών εισφορών. Τέλος επιπλέον στόχος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων για την διαδικασία εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ

Αναγκαιότητα
Από 1.1.2017, η λειτουργία του ΕΦΚΑ ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης,  εντάσσονται σε αυτόν αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης,  και ο ΕΦΚΑ καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών. Δεδομένης της δέσμευσης της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την τήρηση του Νόμου 4387/2016 και της έγκαιρης λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα  που προβλέπει ο Νόμος, υλοποιήθηκε ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών σύμφωνα με τις οδηγίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από το  δηλωθέν εισόδημα του τελευταίου έτους που έχει εκκαθαριστεί σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων .

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε  προς το σκοπό αυτό υλοποιεί την εφαρμογή των Εσόδων μη μισθωτών για  τις ανάγκες του ΕΦΚΑ. Προς υποβοήθηση του έργου της προέβη ήδη σε σχετική ανάθεση ύψους 20.000,00 € προκειμένου να υλοποιηθεί εφαρμογή για έναν αρχικό υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών.

Μετά τον αρχικό υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, υπάρχει  ωστόσο επιπλέον η  απαίτηση της ενσωμάτωσης στο σύστημα εσόδων μη μισθωτών ΕΦΚΑ και των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (με σχετικό έγγραφο ΕΦΚΑ με αριθ.πρωτ. 42/ -1-17). Επίσης επειδή για τον υπολογισμό της ασφαλιστικής εισφοράς  έχουν ληφθεί υπόψη τα εισοδήματα του 2015, όπως προβλέπει ο νόμος 4387/2016 θα  πρέπει μετά την δυνατότητα λήψης από την Α.Α.Δ.Ε των εισοδημάτων του 2016 να  ακολουθήσει μια διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών βάσει των νέων  εισοδημάτων.

H απαιτούμενη διαδικασία εκκαθάρισης συμπεριλαμβάνεται και στην  προγραμματική συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ της ΗΔΙΚΑ και του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 15/11/2016 στο τμήμα 2 του Υπολογισμού και Παρακολούθησης Εισφορών μη μισθωτών. Με  βάση τα ως  άνω και επειδή το έργο είναι σαφώς μεγαλύτερο από τις πρώτες ενέργειες που έχουν ήδη γίνει υπάρχει ανάγκη συνέχισής του.

Φυσικό Αντικείμενο Έργου 

– Παραδοτέα:
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες  σχεδιασμού και υλοποίησης λογισμικού για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων μη μισθωτών του ΕΦΚΑ.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:
1. Σχεδιασμός
– Υλοποίηση λογισμικού για  :
1.1.Μεταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτού μετά από μεταβολή  ασφαλιστικών στοιχείων . Θα απαιτηθεί η συγγραφή νέων προγραμμάτων  συμβατών με τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών που έχει υλοποιηθεί.
1.2 Ανασχεδιασμός της βάσης δεδομένων μη μισθωτών ΕΦΚΑ και συγγραφή νέων  προγραμμάτων για ενσωμάτωση κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και  υπολογισμό αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών .
1.3 Διαδικασία εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ με ανάπτυξη νέου λογισμικού.

  1. Δοκιμή του νέου λογισμικού με δοκιμαστικά δεδομένα.
    3. Συγγραφή τεχνικής τεκμηρίωσης του λογισμικού.

Παραδοτέα Έργου :
Π.1 Μελέτη των απαιτήσεων και ανάλυση προδιαγραφών σύμφωνα με τις απαιτήσεις – οδηγίες που έχουν κοινοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ.
Π.2.1.Σχεδιασμός/υλοποίηση μεταβολών ασφαλιστικών  εισφορών μη μισθωτού  σύμφωνα με τις απαιτήσεις – οδηγίες που έχουν κοινοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ.
Π.2.2.Ανασχεδιασμός βάσης δεδομένων/υλοποίηση προγραμμάτων για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών
σύμφωνα με τις απαιτήσεις – οδηγίες που έχουν κοινοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ.
Π.2. . Σχεδιασμός/υλοποίηση διαδικασιών εκκαθάρισης εισφορών ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις  απαιτήσεις – οδηγίες που έχουν κοινοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ.
Π. Προδιαγραφές Λογισμικού /Eπικαιροποίηση προδιαγραφών
Π.4 Έκθεση Ολοκλήρωσης έργου

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*