Γ. Στουρνάρας: Η μεταμόρφωση της Ελλάδος και ο ρόλος του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης

Συντάξεις, υγεία και οι φυσικές καταστροφές  είναι τα τρία ευαίσθητα θέματα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τόνισε στην ομιλία του στο  “The Economist First Insurance Forum” ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από τους τρεις αυτούς τομείς δύνανται να υπάρξουν επωφελείς συνέργειες μεταξύ δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Οι συνεργασίες αυτές δεν  θα πρέπει να εξαρτώνται από τους βραχυπρόθεσμους στόχους της κάθε κυβέρνησης, αλλά να εντάσσονται σε ένα μακρόπνοο πλαίσιο εθνικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος  είναι απαραίτητο οι όροι αυτής της συνεργασίας να είναι σαφείς σε όλους τους συμμετέχοντες και διαφανείς για τα μέλη και τους δικαιούχους του κάθε συστήματος.

Τα συστήματα δε,  θα πρέπει να ενισχυθούν με τη θέσπιση ελάχιστων προϋποθέσεων και υψηλών προτύπων λειτουργίας που θα πρέπει να πληρούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν.

Κατάλληλες διαδικασίες αδειοδότησης, αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις, εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης κινδύνων, καθώς και υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση από αναγνωρισμένο αρμόδιο οργανισμό, είναι αποτελεσματικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της πρόσβασης στην αγορά, τα οποία βεβαίως πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα με τους συγκεκριμένους ρόλους που θα αναλάβει η ιδιωτική ασφάλιση.

Ελ. Ερμ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*