Τα αδιέξοδα του Έλληνα Μεσίτη… έχουν λύση

Άρθρο του κ. Δημήτρη Ζαφειρίου Επίτιμος Πρόεδρος της Comergon SA Risk Managers Insurance Brokers

Σε συνέχεια της στοχευμένης εκδήλωσης του ΣΕΜΑ, με θέμα ”Μeeting the Brokers of a Sustainable Future”, θα επιδιώξω να προσεγγίσω από μιαν άλλη οπτική γωνία τον προβληματισμό των Ελλήνων μεσιτών για την «αειφόρο ανάπτυξη».

Θεωρώ ότι τα «πράσινα» ασφαλιστικά προϊόντα, με τις ασφαλίσεις των περιβαλλοντικών κινδύνων και της επιχειρηματικής ευθύνης των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και τις ασφαλίσεις των «πράσινων» εφαρμογών, όπως τα υβριδικά αυτοκίνητα, οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ΑΠΕ, αποτελούν όντως μια αναδυόμενη αγορά ασφαλίσεων, η οποία όμως, από μόνη της, δεν επαρκεί για να βοηθήσει στην υπέρβαση της κρίσης, όπως σωστά σημείωσε ο «συνάδελφος» υπουργός κ. Γ. Τσιρώνης.

Για να επιτευχθεί η «αειφόρος ανάπτυξη», οι αρχές δηλαδή με τις οποίες εφαρμόζονται υπεύθυνες πρακτικές για την κοινωνία, το περιβάλλον και τη διαχείριση των κινδύνων, απαιτείται ένας γενικότερος «επαναπροσδιορισμός» των σημερινών δεδομένων, με νέους όρους, που περιλαμβάνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις, προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχει συσσωρεύσει η επταετής οικονομική κρίση.

Οι Έλληνες μεσίτες ασφαλίσεων

Χαρτογραφώντας την «αγορά» των μεσιτικών επιχειρήσεων, μπορούμε να αναδείξουμε από τη διαφορετικότητά τους τα γενικά και τα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν για τη «διατήρηση» και την «ανάπτυξη» του χαρτοφυλακίου τους, λαμβανομένων υπόψη των εξής χαρακτηριστικών βάσει των οποίων διακρίνονται:

Ως προς τον προσανατολισμό τους: Σε αυτούς που δραστηριοποιούνται μόνο στην Ελλάδα και σε αυτούς που αναπτύσσουν εργασίες και στο εξωτερικό.
Ως προς την προέλευσή τους: Σε αυτούς που εκπροσωπούν διεθνείς μεσίτες, στους ντόπιους μεσίτες, στους μεσίτες των Lloyd’s, ενώ μια ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι ”house brokers”, δηλαδή τα μεσιτικά γραφεία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Ως προς το αντικείμενο δραστηριότητας: Σε αυτούς που ασχολούνται κυρίως με retail και σε αυτούς που στοχεύουν κυρίως σε corpοrate accounts.
Ως προς τον τρόπο ανάπτυξης των εργασιών τους: Σε μεσίτες που εργάζονται με το μοντέλο των account managers και σε εκείνους που αναπτύσσονται με οργάνωση πωλητών-ασφαλιστών.
Ως προς το αντικείμενο ασφαλίσεων: Στους μεσίτες που προωθούν κυρίως ζωικά προϊόντα, αυτούς που ασχολούνται κυρίως με γενικές ασφάλειες, ενώ υπάρχουν και ελάχιστοι εξειδικευμένοι μεσίτες των οποίων η δραστηριότητα περιορίζεται σε έναν κλάδο ασφαλίσεων, όπως το αυτοκίνητο, οι πιστώσεις κ.λπ.

Πρωταρχικό, λοιπόν, μέλημα για τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή ανάπτυξης που θα διασφαλίζει μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, αποτελεί αρχικά ο προβληματισμός για τη βιωσιμότητα της σημερινής δομής της μεσιτικής εταιρείας, ώστε να επιλέξει «τι μεσίτης θέλει να γίνει ή αν πρέπει να μετασχηματιστεί».

Ακολουθούν μερικά ερωτήματα οι απαντήσεις των οποίων θα βοηθήσουν την επιλογή του:

Το αυτοκίνητο μπορεί να αποτελεί σοβαρό αντικείμενο για έναν μεσίτη;
Μπορεί να αναπτυχθεί, διεθνώς, με global accounts;
Να επιδιώξει συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες που δίνουν υψηλές προμήθειες ή να κινηθεί στα επίπεδα της αγοράς των μεγάλων εταιρειών;
Συμφέρει να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο μέσω συνεργατών ή όχι;
Πόσο αποδοτικές είναι οι συνέργειες με άλλους μεσίτες;
Ποιες είναι οι αναδυόμενες αγορές προϊόντων για να αναπτυχθεί;
Πόσο μέλλον έχει η αγορά ασφαλίσεων υγείας και σύνταξης;
Η «αμοιβή» αποτελεί στόχο για την αύξηση των εσόδων του και υπό ποιες προϋποθέσεις;
Να ασχοληθεί με retail ή με corporate accounts;
Να επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό στη διοικητική δομή του γραφείου του ή δεν είναι καιρός για τέτοια, κ.λπ.

Με δεδομένο το ότι το σύνθημα και ο στόχος κάθε μεσίτη πρέπει να αποτελεί το σλόγκαν ”Sustainable Insurance is a strategic approach where all activities in the insurance value chain are done in a responsible and forward-looking way by identifying, assesing, managing and monitoring risks opportunities associated with environment, social and governance issues”, η «επιλογή» του μεσίτη πρέπει να ακολουθείται από τον επανασχεδιασμό της εταιρικής φιλοσοφίας και της εταιρικής διακυβέρνησης, που θα σηματοδοτήσει την ανάκαμψη, διαμορφώνοντας ένα νέο επαγγελματικό προφίλ, που θα διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Προσδιορισμός εταιρικής φιλοσοφίας

Η διαμόρφωση της «εταιρικής φιλοσοφίας» προϋποθέτει τον προσδιορισμό των αξιών, των αρχών και των δεσμεύσεων που θα καθορίσουν τους κώδικες συμπεριφοράς και δεοντολογίας, όπως: εντιμότητα, δικαιοσύνη, ακεραιότητα, αφοσίωση, αξιοπιστία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, σεβασμό, «διά βίου μάθηση», υπευθυνότητα, ηθική λειτουργία, εξωστρέφεια, εξειδίκευση, αυτονομία στη σύγκρουση συμφερόντων (conflict of interest).

Για οικονομία του χώρου, δεν αναλύουμε περαιτέρω τις αξίες, αρχές και δεσμεύσεις αυτές, που θεωρώ ότι αποτελούν «εργαλεία» αποτελεσματικής λειτουργίας του Έλληνα μεσίτη.

Διασφάλιση εταιρικής διακυβέρνησης

Ο άλλος πυλώνας επανεκκίνησης του μεσίτη ασφαλίσεων είναι η εταιρική και ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή οι βέλτιστες πρακτικές με τις οποίες θα λειτουργεί, θα διοικείται και θα ελέγχεται η μεσιτική εταιρεία, η οποία καλείται, μεταξύ άλλων:

να λειτουργεί σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς συμμορφώσεις και κανονιστικές διατάξεις, όπως είναι η προστασία των προσωπικών και διαδικτυακών δεδομένων, η αποτροπή νομιμοποιήσεως εσόδων από παράνομες δράσεις κ.λπ.,
να υιοθετεί τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
να χαρτογραφεί αποτελεσματικά τον προσδιορισμό και τη διαχείριση των κινδύνων, των πελατειακών σχέσεων, των αιτιάσεων και αποζημιώσεων,
να ελέγχει τακτικά την ικανοποίηση των κοινωνικών εταίρων,
να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ανεξάρτητη αρχή κ.λπ.

H βιώσιμη ανάπτυξη

Τελικά, ο οδικός χάρτης βιώσιμης ανάπτυξης περνά μέσα από τον επαναπροσδιορισμό του επαγγελματικού στίγματος του μεσίτη, με τη διασφάλιση της κατάλληλης εταιρικής διακυβέρνησης και τον καθορισμό της ανάλογης εταιρικής φιλοσοφίας, που θα οδηγήσει τον μεσίτη στην απόλυτη ικανοποίηση των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή των ατόμων και των φορέων που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του, όπως είναι οι πελάτες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, η Πολιτεία, οι συνεργάτες, οι ανταγωνιστές, οι μέτοχοι, διατηρώντας αμφίδρομο διάλογο, πολυδιάστατη επικοινωνία και αξιολογώντας συνεχώς τις ανάγκες και τις απόψεις τους.

Μόνο με τον τρόπο αυτό ο Έλληνας μεσίτης θα καταστεί στρατηγικός σύμμαχος και ελκυστικός συνέταιρος των κοινωνικών εταίρων, παρέχοντας προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συνεργασία τους, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα την εταιρική αξία και τη φήμη του.

Ας κρατήσουμε τα λόγια του Ban Ki Moon, Secretary General of the United Nations: ”With world premium volume of more than $ 4 trillion and global assets under management of more than $ 24 trillion, insurers that embed sustainability in their business operations can catalyze the kinds of financial and investment flows and long term prospective needed for sustainable development”.

(Αναδημοσίευση από το  Broker’s Time / ΣΕΜΑ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*