Πτώση 1,65% στα υπό διαχείριση κεφάλαια

Στα € 13,58 δις. διαμορφώθηκε το  συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων του κλάδου της θεσμικής διαχείρισης στις 30/06/2016 παρουσιάζοντας μείωση 1,65% έναντι € 13,80 δισ. της 31/03/2016 και 5,35% από την αρχή του έτους.

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

  • Η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. έκλεισε το δεύτερο τρίμηνο με μείωση του συνολικού ενεργητικού κατά 9,9% από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στις 30/06/2016 να διαμορφώνεται σε € 522 εκ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €4.153 εκ. και ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €2.369 εκ.) και 3,7% μείωση από το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι εκροές στο δεύτερο τρίμηνο του έτους παρουσίασαν μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο από €292 εκ. σε €305 εκ., οφειλόμενες κυρίως στην εκροή κεφαλαίων από τους ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας (€211 εκ).

Στο μέτωπο των αποδόσεων, από τις 21 επιμέρους κατηγορίες, 11 κατηγορίες κατέγραψαν θετικές αποδόσεις και οι υπόλοιπες 10 αρνητικές. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν η μικρή κατηγορία των Ομολογιακών Κρατικών – Αναπτυσσομένων Χωρών με 7,77%, των Ομολογιακών Ελλάδας με 3,14%, των Μετοχικών Αναπτυσσομένων Αγορών με 2,80% και των Ομολογιακών Κρατικών – Αναπτυγμένων Χωρών με 2,12%.

Η αγορά των ΟΣΕΚΑ, όπως αναλύεται στο παρακάτω γράφημα, εμφανίζεται διαφοροποιημένη στη συνολική σύνθεσή της, με σημαντικότερες την κατηγορία των ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς να κατέχει πάνω από το 1/4 της αγοράς, (28% επί του συνόλου) και αυτή των Ομολογιακών ΟΣΕΚΑ 1/5 της αγοράς (22% επί του συνόλου).

  • Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των 5 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 12 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, στις 30/06/2016 σημείωσε μικρή αύξηση 0,89% και διαμορφώθηκε σε €4.686 εκ. έναντι € 644 εκ. της 31/03/2016.
  • Για τις 3 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας εκτιμάται ότι με 30/06/2016 το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα θα ξεπερνάει τα € 350 εκ. παρουσιάζοντας μικρή μείωση 0,6% από την 31/03/2016.
  • Τέλος, οι 2 Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου εμφανίζουν στις 30/06/2016 υψηλό μεσοσταθμικό Discount -34,3%, συνολικό ενεργητικό €16,7 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -13%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*