ΑΤΕ Ασφαλιστική: Αυξημένη κερδοφορία 21,7 εκατ. ευρώ το 2015 και ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας

Συνέχισε την κερδοφόρο πορεία της η ΑΤΕ Ασφαλιστική και το 2015, παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων ύψους 21,7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων ύψους 19,9 εκατ. το 2014.

Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, με έναν αμείωτης έντασης ανταγωνισμό, η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατάφερε να διατηρήσει την κερδοφορία της σε υψηλά επίπεδα και να περιορίσει τη μείωση των ασφαλιστικών της εργασιών, δεδομένης της μεταβατικής περιόδου αλλαγής του μετόχου.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της ΑΤΕ Ασφαλιστικής (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) για το 2015 διαμορφώθηκε στα 124,7 εκατ. ευρώ, έναντι 134,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής χρήσης, εντοπίζοντας τη μείωση αυτή κατά κύριο λόγο στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων. Αντίστοιχα, η μεγαλύτερη αύξηση ασφαλίστρων σημειώθηκε στον κλάδο τεχνικών ασφαλίσεων, η συμμετοχή του οποίου στο συνολικό χαρτοφυλάκιο γενικών ασφαλίσεων ξεπερνά το 20%.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο ασφαλίστρων της ΑΤΕ Ασφαλιστικής για το 2015 κατανέμεται σε ποσοστό 27% ή ποσό 33,7 εκατ. ευρώ που αφορά τις ασφαλίσεις ζωής και σε ποσοστό 73%, ή ποσό 91 εκατ. ευρώ που αφορά τις ασφαλίσεις κατά ζημιών.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατέβαλε κατά το 2015 ασφαλιστικές αποζημιώσεις που ανήλθαν στα 79 εκατ. ευρώ, έναντι 90 εκατ. ευρώ το 2014.

Παράλληλα, συνεχίζοντας τη στρατηγική λειτουργικής κερδοφορίας, η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά τα κεφάλαιά της, τα οποία στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 112,7 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας έτσι πλήρως τους κανόνες Φερεγγυότητας Ι και ασφαλιστικής τοποθέτησης προς τις εποπτικές αρχές αλλά και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις εντός του νέου εποπτικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ, που ισχύει από την αρχή του έτους.

Τονίζεται ότι, κατά την τρέχουσα μεταβατική περίοδο, η ΑΤΕ Ασφαλιστική στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ασφαλιστικών της προγραμμάτων και στην προστασία του χαρτοφυλακίου της από ενέργειες του ανταγωνισμού, παρέχοντας στους συνεργάτες της αξιόπιστες λύσεις και σύγχρονες υπηρεσίες, με έμφαση στην απλοποίηση και στη μείωση του λειτουργικού τους κόστους.

Επίσης, με στόχο την επιβράβευση των συνεργατών που σταθερά την τιμούν με τη στήριξή τους, η ΑΤΕ Ασφαλιστική συνεχίζει την εφαρμογή πολιτικής κινήτρων που επιβραβεύουν τη διατήρηση ή και την αύξηση της παραγωγής στην εταιρεία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, η στρατηγική της εταιρείας για το 2016 αξιοποιεί την πολύτιμη και εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των στελεχών της και λαμβάνει ως βάση τη διαφάνεια, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία στις συναλλαγές και στις σχέσεις της με συνεργάτες και με πελάτες.

Με άξονες στρατηγικής τη συνεχή βελτίωση των ασφαλιστικών προγραμμάτων και υπηρεσιών, τη στοχευμένη ανάπτυξη των εργασιών στον κλάδο ζωής και υγείας, τη διατήρηση του πολύ ικανοποιητικού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών και τη συνεχή βελτίωση της υποστήριξης των συνεργατών, επιβεβαιώνει την ηγετική της παρουσία σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους της ελληνικής αγοράς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*