Λ. Γαβαλάς: Το έντονα μεταβαλλόμενο επενδυτικό περιβάλλον επιβάλλει την οργάνωση ενός σχεδίου «περιοδικών δράσεων»

 [starbox]

 

 

Στον σχεδιασμό βραχυχρόνιας πολιτικής, τη συνεχή αξιολόγησή της και τον επανασχεδιασμό της, όπου κρίνεται αναγκαίο, πρέπει να εστιαστούν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα με τον κύριο Λ. Γαβαλά, οικονομικό διευθυντή της HDI Global SE, Hellas, «η αβεβαιότητα που περιρρέει τον τραπεζικό τομέα (μηδαμινά επιτόκια-περιορισμοί διακίνησης κεφαλαίων/capital controls και αμφισβήτηση κεφαλαιακής επάρκειας), καθώς και η συνεχώς «βυθιζόμενη» αγορά των ακινήτων και η νευρικότητα των αγορών, επί του παρόντος, δεν επιτρέπουν ασφαλή μεσομακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια».

 

Πώς συμβάλλει ο CFO στη διαμόρφωση της στρατηγικής μιας εταιρείας;

 

Η συμβολή της οικονομικής διεύθυνσης στη στρατηγική της εταιρείας επιτυγχάνεται με τη συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση-«φιλτράρισμα» των εξελίξεων του τομέα (χρηματοοικονομικό περιβάλλον, εποπτικές απαιτήσεις, φορολογικό πλαίσιο και έλεγχος της ποιότητας/αξιοπιστίας του πελατολογίου) και τη συστηματική διοχέτευσή τους στη διοίκηση και στα εμπλεκόμενα τμήματα της εταιρείας (διακυβέρνησης/διαχείρισης κινδύνων/κανονιστικής συμμόρφωσης, controlling-λογιστήριο και πωλήσεις/διαχείριση πελατών). Οι αυξανόμενες προκλήσεις των τελευταίων ετών, πιστεύω, έχουν αναδείξει και αναβαθμίσει τον ρόλο του οικονομικού διευθυντή και έχουν διευρύνει τη συμβολή του σε επίπεδο στρατηγικών αποφάσεων, πέραν του «παραδοσιακού», στενά οικονομικού, ρόλου του.

 

Πώς πρέπει να λειτουργούν πλέον οι ασφαλιστικές στο δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται;

 

Η νέα πραγματικότητα απαιτεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες ακριβέστερο σχεδιασμό της βραχυχρόνιας στρατηγικής τους και περιοδική αναθεώρηση των τακτικών επίτευξής της. Το έντονα μεταβαλλόμενο επενδυτικό περιβάλλον επιβάλλει την οργάνωση ενός σχεδίου «περιοδικών δράσεων», που θα πρέπει να επαναξιολογούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να τροποποιούνται με ευελιξία. Η αβεβαιότητα που περιρρέει τον τραπεζικό τομέα (μηδαμινά επιτόκια-περιορισμοί διακίνησης κεφαλαίων/capital controls και αμφισβήτηση κεφαλαιακής επάρκειας) καθώς και η συνεχώς «βυθιζόμενη» αγορά των ακινήτων και η νευρικότητα των αγορών, επί του παρόντος, δεν επιτρέπουν ασφαλή μεσομακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια.

 

Πώς θα επηρεαστούν οι επιχειρήσεις από τη νέα φορολογική πολιτική και τους νέους φορολογικούς συντελεστές;

 

Σε γενικές γραμμές αρνητικά, καθώς κάθε νέα πρόσθετη φορολογία (αύξηση συντελεστών φόρου ασφαλίστρων καθώς και φόρου εισοδήματος ή/και κερδών) λειτουργεί αντιπαραγωγικά και περιορίζει τους επενδυτικούς σχεδιασμούς των οικονομικών μονάδων-πελατών. Για την εγχώρια ασφαλιστική αγορά, αυτό μεταφράζεται σε μείωση του ύψους των «ασφαλιστέων αξιών» και στην επιφυλακτικότητα των πελατών για επένδυση-αύξηση καλύψεων σε υφιστάμενα ασφαλιστικά προϊόντα. Πιθανή εξαίρεση αφορά τους κλάδους που σχετίζονται κυρίως με τις αστικές/επαγγελματικές ευθύνες και την υγεία/συνταξιοδότηση, των οποίων η ζήτηση φαίνεται να ευνοείται εν μέσω της, εν γένει, δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

 

Ποια είναι η σχέση σας με τα ασφαλιστικά προγράμματα-προϊόντα;

 

Έμφαση δίνεται στο κύκλωμα της διανομής των προϊόντων (σχέσεις με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πελάτες) και στην ποιοτική βελτίωση του τρόπου είσπραξής τους, που πλέον με το Solvency II αποκτά καθοριστική σημασία. Η διερεύνηση και αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης (πιστοληπτική ικανότητα) των υποψηφίων πελατών κατά την ανάληψη νέων εργασιών είναι επίσης ιδιαίτερα κρίσιμη, και εκεί η οικονομική διεύθυνση έχει ουσιαστική συμβολή. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφέρω ότι, ειδικότερα, η εταιρεία μας διαθέτει μια ποικιλία προϊόντων που σχετίζονται άμεσα με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων. Από αυτήν την άποψη, η οικονομική διεύθυνση παρέχει και τεχνική υποστήριξη στην αξιολόγηση του κινδύνου, για παράδειγμα για τις ασφαλίσεις ευθύνης στελεχών (D&O) ή και για άλλα συναφή προϊόντα.

 

Τι πρέπει να προσέχουν οι οικονομικοί διευθυντές των επιχειρήσεων με τα καινούργια πρότυπα Solvency II;

 

Τα βασικά σημεία προσοχής στο νέο περιβάλλον αφορούν και επικεντρώνονται κυρίως: α) στην αυστηρή συμμόρφωση (compliance) με τους κανόνες και τη μεθοδολογία του υπολογισμού των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών (π.χ. των πιστωτικών κινδύνων, ασφαλιστικών προβλέψεων κ.λπ.) και β) στη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας των χρηματοροών, παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια και φερεγγυότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Talanx, στον οποίο ανήκει η εταιρεία μας, είχε έγκαιρα υποβάλει στην εποπτική αρχή της έδρας μας στη Γερμανία (BaFin) το εσωτερικό κεφαλαιακό μοντέλο για το risk management και enterprise management, το οποίο είχε εφαρμοστεί και λειτουργήσει με επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Το μοντέλο αυτό εγκρίθηκε από την εποπτική αρχή και ανακοινώθηκε σχετικά τον Νοέμβριο του 2015. Ενδεικτικά, για το οικονομικό έτος 2014 ο δείκτης του εποπτικού περιθωρίου φερεγγυότητας ανήλθε σε 182% και ο δείκτης οικονομικού περιθωρίου φερεγγυότητας ανήλθε σε 299%.

 

Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι επιπτώσεις των νέων κανόνων στα αποτελέσματα χρήσης των ασφαλιστικών εταιρειών;

 

Η απάντηση, εν πολλοίς, εξαρτάται από την ποιότητα της προετοιμασίας της κάθε μονάδας και τον βαθμό εναρμόνισης στους νέους κανόνες. Ο χρόνος που είχε δοθεί για την έναρξη της εφαρμογής τους, λαμβανομένων υπόψη και των ενδιάμεσων παρατάσεων, ήταν κατά τη γνώμη μου επαρκής. Τα αποτελέσματα θα είναι «μετρήσιμα» για πρώτη φορά στο τέλος της χρονιάς που διανύουμε. Στην παρούσα φάση, δεν θα ήθελα να διακινδυνεύσω προβλέψεις. Σαν γενική εκτίμηση, θα έλεγα ότι οι μεγαλύτερες (και κατά συνέπεια πιο οργανωμένες) εταιρείες θα δουν μειωμένες (αλλά μάλλον) αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα των πρώτων μεταβατικών χρήσεων εφαρμογής των νέων κανόνων. Αντίστοιχα, για τις μικρότερες σε μέγεθος, και ενδεχομένως λιγότερο προετοιμασμένες, η εκτίμησή μου είναι ότι «ο δρόμος τους θα είναι δύσβατος».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*