Διορία από την ΤτΕ για την μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της International Life

[starbox]

Χρονικό ορίζοντα μέχρι τις 20 Μαίου για την κατάθεση των προσφορών σχετικά με την μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της International Life θέτει η ΤτΕ σε απόφασή της που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται η εποπτική αρχή ζητά να έχουν ολοκληρωθεί οι προσφορές μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και η μεταβίβαση μέχρι τις 20 Ιουλίου.

 

Επομένως η εταιρεία “καλείται σε συνεργασία με τον Ασφαλιστικό Διαχειριστή, να μεριμνήσει ώστε έως την 20η Μαΐου 2016, και ώρα 12:00 μμ, να λάβει τυχόν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τη μεταβίβαση του ως άνω ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου και με τη λήξη της ως άνω προθεσμίας ο Ασφαλιστικός Διαχειριστής να ενημερώσει την Τράπεζα της Ελλάδος επί των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επί της προθεσμίας την οποία όρισε σε έκαστο των υποψηφίων αναδόχων για την υποβολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος της μεταξύ τους συμφωνίας μεταβίβασης”

Ειδικότερα στην αιτιολόγηση της απόφασης  αναφέρεται ότι:

 1. το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας της ασφαλιστικής επιχείρησης «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» την 31.12.2015 δεν κάλυπτε το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητάς της και το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχουν για την εταιρεία οι προϋποθέσεις ένταξής της στις διατάξεις των άρθρ. 103 και 273 παρ. 14 του Ν. 4364/2016,
 2. η ασφαλιστική επιχείρηση «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» δεν διαθέτει ίδια κεφάλαια επαρκή για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας,
 3. η μεταβίβαση σε ανάδοχο ασφαλιστική επιχείρη ση του συνόλου του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, κατά τα αναφερόμενα στην απόφαση ΕΠΑΘ 178/2/10.2.2016, δεν έχει τελεσφορήσει,
 4. πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων εξυγίανσης αναφορικά με την Εταιρεία, όπως η διατήρηση του Ασφαλιστικού Διαχειριστή, η υποχρεωτική μεταβίβαση μέρους του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου και η αναστολή πληρωμών

 

 

Σύμφωνα με την απόφαση αναστέλλονται οι πληρωμές και καταβολές από την Εταιρεία, έως την 15η Ιουλίου 2016, στις περιπτώσεις:

 

 1. απαιτήσεων και υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις οι οποίες αφορούν σε καταβολή:
 2. i) εξαγορών, μερικών ή ολικών, ασφαλιστηρίων συμβολαίων όλων των κλάδων ασφάλισης
 3. ii) του προϊόντος της υπεραπόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων με βάση τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των ασφαλιστικών κλάδων Ι1, Ι2, με εξαίρε− ση την περίπτωση λήξεως ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή καταβολής συντάξεως

iii) τυχόν πρόσθετων παροχών (bonus) που προβλέπονται κατά τη διάρκεια των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, πριν τη λήξη τους, σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, iv) παροχών πρόωρων αποχωρήσεων ασφαλισμένων με ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ασφαλιστικού κλάδου

 

 1. χορήγησης δανείων επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή επαύξησης υφιστάμενων υπολοίπων δανείων, σε όλους τους κλάδους ασφάλισης
 2. υποχρεώσεων προς διαμεσολαβητές σε εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων οι οποίες αφορούν σε καταβολή αμοιβών, επιδομάτων και υπερπρομηθειών που παρέχονται πέραν των προμηθειών που αναλογούν στο ασφάλιστρο,

 

 1. εξόδων εκπαιδεύσεως διαμεσολαβούντων, καθώς και εξόδων που πραγματοποιούνται για την πρόσληψη, την εκπαίδευση και τη χρηματοδότηση νέων διαμεσολαβούντων,

 

 1. τοκοχρεολυσίων ή τόκων που οφείλει να καταβάλει η Εταιρεία προς εξυπηρέτηση δανειακών της συμβάσεων ή ομολογιών,

 

 1. αμοιβών, επιδομάτων και πάσης φύσεως εξόδων προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

 1. δαπανών λειτουργίας της Εταιρείας πέραν των ελαχίστων που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της

 

 

Ταυτόχρονα αναφέρεται για τα συμβόλαια:

Διατηρείται η απαγόρευση ανάληψης νέων ασφαλιστικών εργασιών, η οποία επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 171/1/14.12.2015 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, ήτοι η απαγόρευση νέων ασφαλιστικών εργασιών της Εταιρείας που αφορούν στο σύνολο της δραστηριότητάς της σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και κάθε πρόσθετη τροποποιητική πράξη επί των υφιστάμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων που μεταβάλλει το ύψος των ασφαλίστρων, το ασφαλισμένο κεφαλαίο ή/και τις παροχές των ασφαλιστικών καλύψεων, υπό την έννοια της αύξησης αυτών.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*