ΕΤΕ: Ανάκαμψη 10,1% των εγχώριων οργανικών κερδών προ προβλέψεων

Ανάκαμψη των εγχώριων οργανικών κερδών (+10,1%) προ προβλέψεων κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα με το καθαρό αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και απομειώσεις. Ειδικότερα σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου του 2015 τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε €153 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο, μετά τη μείωση κατά 10,4% σε τριμηνιαία βάση στο Γ’ τρίμηνο, αντανακλώντας πρώιμες ενδείξεις βελτίωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες. Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €392 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο από €389 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο, λόγω του μειωμένου κόστους και της βελτίωσης στη σύνθεση των καταθέσεων, καθώς και της χαμηλότερης έκθεσης στο μηχανισμό ELA. Η θετική επίδραση από τη μικρότερη εξάρτηση από τον ELA θα διαφανεί πλήρως από το Α΄ τρίμηνο του 2016 και εφεξής. Τα εγχώρια λειτουργικά έξοδα του ομίλου για το 2015 ανήλθαν σε €1.030 εκατ. (-2,1% σε σχέση με το 2014). Στην Ελλάδα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συνολικά κατά 43% από το 2009. Όπως φαίνεται  το τελικό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2015 επηρεάστηκε αρνητικά από έκτακτες ζημίες απομείωσης και λοιπά έξοδα, τα οποία ενσωματώνουν, μεταξύ άλλων, την απομείωση από την πώληση της NBGI PE (€106 εκατ.) και την πρόβλεψη για εθελουσία έξοδο (€118 εκατ.).

Ο όμιλος επίσης εμφανίζει χαμηλότερη έκθεση στον έκτακτο μηχανισμό ELA και περαιτέρω μείωση του εγχώριου δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις σε 90%, στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου. Η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε κατά  €4,7 δισ. από το τέλος του Γ΄ τριμήνου του 2015, στα €10,9 δισ.2 , αποτελώντας τη χαμηλότερη έκθεση στον κλάδο και η άντληση ρευστότητας από τον Πυλώνα ΙΙ έχει ήδη μειωθεί σημαντικά κατά €4,8 δισ., στα €3,8 δισ. Η Τράπεζα έχει πλέον δυνατότητα να αντλήσει επιπλέον ρευστότητα ύψους έως και €7,7 δισ. και αναμένει να ολοκληρωθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 η πώληση ύψους €3,5 δισ. από την πώληση της Finansbank.

Όπως αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, κ. Μ. Φραγκιαδάκης: «Η εξασφάλιση της πώλησης της Finansbank το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΤΕ προς τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της Τράπεζας να υλοποιήσει το σχέδιο αναδιάρθρωσής της. Με επαρκείς προβλέψεις, ισχυρή την κεφαλαιακή βάση και πλεονεκτική θέση από πλευράς ρευστότητας, η ΕΤΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει το στρατηγικό της σχέδιο για το 2016, οδηγώντας την ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να πετύχει έξοδο από την ύφεση, και εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και στη δημιουργία θετικών οργανικών αποτελεσμάτων.»

 

 

Ο κ. Φραγκιαδάκης επίσης αναφέρει ότι «τα ετήσια αποτελέσματα της Τράπεζας για το 2015 αντανακλούν τις σημαντικότερες εξελίξεις της χρονιάς στην ελληνική οικονομία. Τα τρία γεγονότα-ορόσημο που χαρακτήρισαν την πορεία του Ομίλου για το 2015 ήταν: τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η επακόλουθη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, και η συμφωνηθείσα πώληση της Finansbank στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (Qatar National Bank). Τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης αντανακλούν τον αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της ΕΤΕ.

 

Ο Όμιλος αύξησε το επίπεδο προβλέψεών του ώστε να καλύψει το έλλειμμα προβλέψεων και έχει πλέον αυξήσει τον δείκτη κάλυψης ληξιπρόθεσμων δανείων άνω των 90 ημερών από 60,2% το 2014 σε 76,8% το 2015. Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε κατόπιν μιας συντηρητικής προσέγγισης των μελλοντικών οικονομικών προοπτικών, και συνεπώς στο τέλος του έτους, η ΕΤΕ εμφάνισε δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 ύψους 22,7%, και 17.5% εξαιρουμένων των υπο αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), μετά την ανακεφαλαιοποίηση και την συμφωνία για πώληση της Finansbank. Παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, η ΕΤΕ διατήρησε τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε ποσοστό 91% σε επίπεδο Ομίλου και σε 90% στην Ελλάδα, ενώ η χρηματοδότησή της από το Ευρωσύστημα περιορίστηκε σε ποσοστό 17% επί του ενεργητικού της».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*