Πώς συνυπολογίζεται ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας στη σύνταξη

 

 [starbox]

 

Πώς συνυπολογίζεται ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης ή για τη θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη – Διευκρινίσεις και οδηγίες εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου με βάση νεότερη εγκύκλιο της Διεύθυνσης Παροχών του ΙΚΑ

 

  1. Γενικές προϋποθέσεις (άρθρο 1 παρ. 1 Ν.1358/1983, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1539/1985): Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης μόνο για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης που χορηγούν οι οργανισμοί κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που υπάρχει παράλληλη ασφάλιση, οπότε στην περίπτωση αυτή με την αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται προσαύξηση του ποσού της σύνταξης από έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης ή έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης που επιλέγει ο ασφαλισμένος.

Κατ’ εξαίρεση προβλέπεται ο συνυπολογισμός του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας και για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στις εξής περιπτώσεις:

α. Λόγω γήρατος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και            έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες εργασίας.

β. Λόγω αναπηρίας, εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ανατομοφυσιολογικώς ανάπηρος σε ποσοστό 67% και έχει πραγματοποιήσει 900 ημέρες εργασίας. γ. Λόγω θανάτου ασφαλισμένου, εφόσον η χήρα έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας της ή τα τέκνα δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο όταν σπουδάζουν, ή έχουν υπερβεί το 18ο έτος αλλά ήταν και παραμένουν ανίκανα για εργασία, πριν από τη συμπλήρωση του ορίου αυτού και ο θανών ασφαλισμένος είχε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ενός η περισσότερων ομοειδών ασφαλιστικών οργανισμών μέχρι το χρόνο του θανάτου του 900 ημέρες εργασίας.

δ. Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης, οπότε η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας θα γίνεται από έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης και έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος.

ε. Στην περίπτωση της παράλληλης ασφάλισης εάν δεν θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης σε κανένα ομοειδή ασφαλιστικό οργανισμό κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, οπότε ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας υπολογίζεται και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω (υπό α, β, γ) αναφερόμενες προϋποθέσεις.

 

  1. Τι ισχύει ως προς τη δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης από δύο ή περισσότερους φορείς ή προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη

Ο κανόνας που ισχύει σήμερα σύμφωνα με την ερμηνεία του νόμου, όπως προκύπτει  από την υπ’ αριθμ. 54/2011 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ όσο και από εγκυκλίους της Διεύθυνσης Παροχών του ΙΚΑ και σχετικές οδηγίες είναι η απαγόρευση του συνυπολογισμού για δεύτερη φορά του ίδιου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ή για δεύτερη φορά του συνόλου του χρόνου αυτού προκειμένου να γίνει προσαύξηση του ποσού της σύνταξης από άλλον ασφαλιστικό φορέα ή προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος. Απαγορεύεται δηλαδή να αξιοποιηθεί ο ίδιος χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ή να αξιοποιηθεί το σύνολο του χρόνου αυτού δύο φορές είτε πρόκειται για αναγνώριση σε ομοειδείς ΟΚΑ που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είτε σε ομοειδείς ΟΚΑ που δεν εποπτεύονται από το ανωτέρω Υπουργείο.

Με βάση τον κανόνα αυτό ένας ασφαλισμένος που υπάγεται σε δύο ή περισσότερους ΟΚΑ είναι δυνατόν να αναγνωρίσει το σύνολο ή και μέρος του χρόνου της στρατιωτικής του θητείας για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής του υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο διάστημα δεν έχει ήδη αναγνωρισθεί για την προσαύξηση της σύνταξής του και σε άλλον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όσον αφορά στην θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας επιτρέπεται να αναγνωρισθεί μόνον εφόσον:

α. πρόκειται για σύνταξη αναπηρίας, η οποία έχει χορηγηθεί από έναν οργανισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χωρίς αναγνώριση ή με αναγνώριση μέρους μόνο του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και αναγνωρίζεται ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας ή το υπόλοιπο του χρόνου, αντιστοίχως, σε φορέα αρμοδιότητας του ίδιου Υπουργείου.

β. πρόκειται για σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας, η οποία έχει χορηγηθεί με αναγνώριση μέρους (και όχι του συνόλου) του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας από φορέα που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί το υπόλοιπο χρονικό διάστημα για τη θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*