Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων του ΝΑΤ

 

 

Διαγωνισμό για την κατακύρωση της χαμηλότερης τιμής για την ασφάλιση των περιουσιακών του στοιχείων προκηρύσσει το ΝΑΤ. Η ασφάλιση είναι για δύο χρόνια και η προυπολογισθείσα δαπάνη έως 150.000 ευρώ.

 

Η υποβολή των προσφορών γίνεται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία τις 9 Νοεμβρίου στις 15:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 210 4149431

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*