Ασφάλιση αποπληρωμής δανείων

Τα ατομικά συμβόλαια είναι, σχεδόν πάντα, πιο ακριβά από τα ομαδικά συμβόλαια

 

Δεν είναι λίγοι αυτοί που χρωστούν στις τράπεζες, λόγω κάποιας συνεργασίας που έχουν με αυτές, είτε λόγω στεγαστικού δανείου είτε λόγω επαγγελματικού δανείου είτε μέσω των πιστωτικών καρτών είτε λόγω διάφορων προσωπικών και καταναλωτικών δανείων. Είναι μεγάλη η δυσκολία αποπληρωμής όλων αυτών των υποχρεώσεων, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης που τους αγγίζει όλους, αλλά μπορεί να συμβεί και κάτι ακόμα χειρότερο, όπως π.χ. ένα αιφνίδιο γεγονός και να αφήσουν όλα αυτά τα χρέη στα παιδιά τους, στην οικογένειά τους. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και δυστυχώς θα μπλέξουν σε άσχημες περιπέτειες, με κίνδυνο να τα χάσουν όλα.

Όμως υπάρχει λύση, μια λύση απλή και ξεκάθαρη που δεν στοιχίζει πολλά κι αυτή είναι η ασφάλιση της αποπληρωμής των δανείων. Εναλλακτικοί τρόποι ασφάλισης Υπάρχουν δύο τρόποι για την ασφάλισή μας, τα ατομικά συμβόλαια και τα ομαδικά συμβόλαια. Συγκεκριμένα:

Ατομικά συμβόλαια
Τα ατομικά συμβόλαια είναι, σχεδόν πάντα, πιο ακριβά από τα ομαδικά συμβόλαια, αλλά κάποιοι τα προτιμούν γιατί τα σχεδιάζουν όπως θέλουν, συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες εξασφαλίσεις για την οικογένειά τους και δεν μπλέκονται σε ευρύτερες ομάδες ασφαλισμένων. Υπάρχουν τα ατομικά ασφαλιστήρια «απλής ασφάλισης
απώλειας ζωής» και τα ασφαλιστήρια «ασφάλισης απώλειας ζωής μειούμενου κεφαλαίου».

1. Με τα ασφαλιστήρια «απλής ασφάλισης απώλειας ζωής» συμφωνείται μεταξύ της εταιρείας και του ασφαλισμένου ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο (π.χ. 100.000 ευρώ), το οποίο θα καταβληθεί στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο ασφαλισμένος, αν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (π.χ. για 15 χρόνια) απωλέσει τη ζωή του. Το διάστημα αυτό συνήθως είναι το διάστημα που εκτιμά ο ασφαλισμένος ότι θα εξακολουθεί να έχει οφειλές σε τράπεζες και κάρτες. Όπως είναι λογικό, το ύψος του κεφαλαίου και η διάρκεια του συμβολαίου, σε σχέση με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου, διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα. Συνήθως στα συμβόλαια αυτά τα ασφάλιστρα είναι σταθερά για όλα τα χρόνια και δεν αυξάνονται, όπως επίσης σταθερό είναι και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, δηλαδή δεν αυξάνεται από επενδύσεις ή άλλα μερίσματα.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι ένα, δύο ή περισσότερα άτομα – και κατά το ποσοστό που έχει ορίσει ο ίδιος ο ασφαλισμένος – τα οποία με την είσπραξη του ποσού (π.χ. τα παιδιά του) μπορούν να αποπληρώσουν τα υπόλοιπα των χρεών του ασφαλισμένου. Για παράδειγμα, αν υπήρχε ένα στεγαστικό δάνειο, θα μπορούσαν να το εξοφλήσουν και να βγάλουν κάθε προσημείωση ή υποθήκη που είχε βάλει η τράπεζα, συνεπώς να κρατήσουν καθαρό από βάρη το σπίτι. Αντίστοιχα μπορούν να αποπληρώσουν μια πιστωτική κάρτα, ώστε να μην εμπλακούν σε περιπέτειες με την τράπεζα. Βέβαια, με
το είδος αυτό του συμβολαίου, δεν υποχρεούνται να αποπληρώσουν τα δάνεια, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσουν με όποιον τρόπο θέλουν τα χρήματα που θα εισπράξουν, ανεξάρτητα από το σκοπό για τον οποίο ο ασφαλισμένος είχε συνάψει το συμβόλαιο. Στην αγορά υπάρχουν συμβόλαια που καλύπτουν την απώλεια της ζωής από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα) ή μόνο από ατύχημα. Επίσης, στα συμβόλαια αυτά είναι καλό να προστίθενται πάντοτε:

α) η κάλυψη της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του α σφαλισμένου
προς εργασία, από ασθένεια ή ατύχημα. Αν δηλαδή ο ασφαλισμένος δεν απωλέσει τη ζωή του, αλλά καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος προς εργασία, τότε να καταβάλλεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που είχε συμφωνηθεί, ώστε να μπορεί να αποπληρώνει τα οφειλόμενα ποσά, αφού δεν θα εργάζεται και συνεπώς δεν θα έχει εισοδήματα από εργασία για να αποπληρώσει τα δάνειά του.
β) η κάλυψη της Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων (ΑΠΑ), λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου προς εργασία, από ασθένεια ή ατύχημα. Με την κάλυψη αυτή, αν δηλαδή ο ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος προς εργασία, τότε να μην ξαναπληρώσει ασφάλιστρα στην εταιρεία μέχρι τη λήξη του ασφαλιστηρίου, το οποίο όμως θα ισχύει κανονικά. Το ασφαλιστήριο «απλής ασφάλισης απώλειας ζωής» μπορεί να μην είναι αυτόνομο συμβόλαιο, αλλά να προστεθεί ως συμπληρωματική κάλυψη σε ένα ευρύτερο ασφαλιστήριο συμβόλαιο
ζωής που έχει ήδη ο ενδιαφερόμενος. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες προϋποθέσεις που εξαρτώνται από το είδος, τη διάρκεια και το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του βασικού συμβολαίου.

2. Με τα ασφαλιστήρια «ασφάλισης απώλειας ζωής μειούμενου κεφαλαίου» ισχύουν τα προαναφερόμενα, αλλά το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο δεν παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια (π.χ. των 15 ετών), αλλά κάθε χρόνο μειώνεται με προσυμφωνημένο ποσοστό, έτσι ώστε να συμβαδίζει με τη μείωση, λόγω πληρωμής των δόσεων και του δανείου που έχει ο ασφαλιζόμενος. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει την οικογένειά του από το υπόλοιπο του συγκεκριμένου δανείου. Τα ασφάλιστρα του συμβολαίου αυτού εξαρτώνται και πάλι από τη διάρκεια του συμβολαίου, σε σχέση με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου, αλλά βέβαια είναι πολύ λιγότερα, σχεδόν τα μισά από ένα συμβόλαιο «απλής ασφάλισης απώλειας ζωής», αφού το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο συνεχώς μειώνεται.

Τα ετήσια ασφάλιστρα μπορεί να μεταβάλλονται κάθε χρόνο, να υπολογίζονται δηλαδή με βάση το εκάστοτε κεφάλαιο (που μειώνεται) και την εκάστοτε ηλικία (που αυξάνεται), αλλά μπορεί να είναι και σταθερά. Στη περίπτωση αυτή έχουν υπολογισθεί τα συνολικά ασφάλιστρα που πρέπει να καταβάλλει ο ασφαλιζόμενος για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου και στη συνέχεια, τα ασφάλιστρα αυτά έχουν κατανεμηθεί σε ισόποσες ετήσιες δόσεις, μέχρι τη λήξη του συμβολαίου. Ο δεύτερος τρόπος ίσως να είναι καλύτερος, γιατί ο ασφαλισμένος γνωρίζει εκ των προτέρων την ετήσια επιβάρυνσή του, ενώ με τον πρώτο τρόπο τα ασφάλιστρα αυξομειώνονται και πρέπει να τα καταβάλει ο ασφαλισμένος χωρίς να τα γνωρίζει εξαρχής. Οι συμπληρωματικές καλύψεις ΜΟΑ και ΑΠΑ μπορούν να προστεθούν και στα συμβόλαια αυτά.

Ομαδικά συμβόλαια
Καταρχήν, δεν υπάρχει ένα ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα με το οποίο να καλύπτουμε όλα τα δάνειά μας και όλα τα χρέη μας. Αντίθετα, το κάθε δάνειό μας και η κάθε πιστωτική μας κάρτα αντιμετωπίζονται χωριστά. Το ομαδικό συμβόλαιο το έχει συνάψει με μια ασφαλιστική εταιρεία η ίδια η τράπεζα που έχει χορηγήσει
και το δάνειο. Στο συμβόλαιο αυτό εντάσσεται κάθε δανειολήπτης (που το επιθυμεί βέβαια) και ασφαλίζει το αρχικό κεφάλαιο του δανείου και στη συνέχεια το εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου που έχει με την τράπεζα. Συνεπώς, από τη φύση του είναι συμβόλαιο μειούμενου κεφαλαίου και έχει εξαρχής δικαιούχο την ίδια την τράπεζα. Αν δηλαδή επέλθει η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου-δανειολήπτη, η ασφαλιστική εταιρεία αποπληρώνει απευθείας το υπόλοιπο του δανείου στην τράπεζα, ενώ δεν
υπάρχουν άλλοι δικαιούχοι (παιδιά, σύζυγος κ.λπ.).

Με τα συμβόλαια αυτά το περιουσιακό στοιχείο (π.χ. η κατοικία) κληρονομείται καθαρό από βάρη στους κληρονόμους και αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις, όπως κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, δικαστήρια κ.λπ., που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην εξόφληση του δανείου, μετά το θάνατο του δανειολήπτη.

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και τα ομαδικά συμβόλαια, που έχουν πολλές τράπεζες για τους κατόχους πιστωτικών καρτών ή για άλλα προσωπικά ή καταναλωτικά δάνεια, για τα οποία δεν έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ή υποθήκες σε ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή αποπληρώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία το υπόλοιπο στην τράπεζα και η οικογένεια δεν αντιμετωπίζει απαιτήσεις από την τράπεζα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τα ομαδικά ασφαλιστήρια αποπληρωμής υπολοίπων πιστωτικών καρτών, γιατί συνήθως υπάρχει ανώτατο ασφαλισμένο κεφάλαιο, που μπορεί να μην καλύπτει το σύνολο της οφειλής. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει πιστωτικό όριο στην κάρτα ύψους 8.000 ευρώ και το ασφαλιστήριο να καλύπτει το εκάστοτε υπόλοιπο, αλλά με ανώτατο ποσό τα 5.000 ευρώ.

Τα ασφάλιστρα των ομαδικών συμβολαίων ποικίλουν από τράπεζα σε τράπεζα, αλλά και από κάρτα σε κάρτα. Μερικές τράπεζες έχουν (ή είχαν κατά το παρελθόν) ενσωματώσει τα ασφάλιστρα στο επιτόκιο κάποιων δανείων ή πιστωτικών καρτών  και συνεπώς δεν υπάρχει πρόσθετη καταβολή ασφαλίστρων από τον πελάτη. Συνήθως όμως τα ασφάλιστρα είναι επιπλέον και καταβάλλονται αν ο πελάτης αποδεχθεί τη συμμετοχή του σε ένα τέτοιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Συνήθως όμως τα ομαδικά συμβόλαια είναι συγκριτικά φθηνότερα από τα ατομικά.

Επίσης μια σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι συνήθως, καλύπτεται το μη ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των δανείων. Συνεπώς μέσω των ομαδικών συμβολαίων καλύπτονται πλήρως οι ενήμεροι πελάτες και όχι τα χρέη και οι προσαυξήσεις που δημιουργούνται λόγω καθυστερήσεων ή μη πληρωμής. Οι συμπληρωματικές καλύψεις ΜΟΑ και ΑΠΑ σε άλλα ομαδικά υπάρχουν και σε άλλα όχι. Συνεπώς ο πελάτης πρέπει να ζητά συγκεκριμένες πληροφορίες όταν του προτείνουν την ένταξή του σε ένα ομαδικό συμβόλαιο, του οποίου οι όροι προϋπάρχουν και δεν μπορεί μεμονωμένα να τους τροποποιήσει.

Σε κάθε περίπτωση, είτε με ατομικό συμβόλαιο είτε με ομαδικό, οι καλύψεις αποπληρωμής δανείων προστατεύουν πραγματικά τους δανειολήπτες και τις οικογένειές τους, μετά από ένα δυσάρεστο και αιφνίδιο γεγονός.

Πηγή: Ασφαλίζομαι
Την εφημερίδα μπορείτε να δείτε ηλεκτρονικά εδώ

One comment

  1. Αριστοτελης Μιχαλεντζακης

    Ενδιαφερομαι για ασφαλεια ληψης Δανειου 5 ετων απο τραπεζα 3.000Ευρω για αγορα αυτοκινητου.Σας παρακαλω να με ενημερωσεται εαν μπορειτε να μου ασφαλησεται στην Τραπεζα αυτο το δανειο προκειμενου να μου χορηγηθει και πιο ειναι το μηνιιο κοστος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*