Εθνική Ασφαλιστική: Το legacy χαρτοφυλάκιο, και η συμφωνία CVC – ETE – Εθνική Ασφαλιστική

Ελενα Ερμείδου

Αναμένοντας το νέο πλάνο ανάπτυξης από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Δημήτρη Μαζαράκη και τον νέο κανονισμό πωλήσεων, η Εθνική Ασφαλιστική έγραψε ζημιές ύψους 85,4 εκατομμυρίων ευρώ από το παλαιό (legacy) χαρτοφυλάκιο ισοβίων εγγυημένων προγραμμάτων υγείας το 2023, όπως αναμένονταν, κινδυνεύοντας να ενεργοποιηθούν ρήτρες κινδύνου που έχει υπογράψει η Εθνική Ασφαλιστική με το CVC και που η ΕΤΕ συμμετέχει καταβάλλοντας αποζημιώσεις, αν υπάρξει απαίτηση καταβολής αποθεματικών, σύμφωνα με συνομιλία που είχε σήμερα το IW με υψηλόβαθμο στέλεχος από την ευρύτερη ασφαλιστική αγορά.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Εθνική Ασφαλιστική «το νέο χαρτοφυλάκιο αναπτύχθηκε με ικανοποιητικό ρυθμό και διατήρησε την θετική κερδοφορία του ενώ το ζημιογόνο αποτέλεσμα, αποδίδεται κυρίως στην εξέλιξη του μακροχρόνιου χαρτοφυλακίου υγείας, των ζημιών της κακοκαιρίας Daniel και τα έξοδα μετασχηματισμού».

Τα κέρδη προ φόρων και μη επαναλαμβανομένων κονδυλίων της Εταιρίας, όπως υπολογίστηκαν με την εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων, ανήλθαν σε €97,8 εκατ. το 2023 έναντι κερδών €102,2 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας μείωση (4,3%) σε σχέση με το 2022. Αντίθετα, τα αποτελέσματα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,9% το 2023, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, με τα κέρδη προ επαναλαμβανόμενων κονδυλίων να ανέρχονται σε €100,2 εκατ. το 2023 και €92,8 εκατ. το 2022, αντίστοιχα. Τα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια αφορούν την εξέλιξη μακροχρόνιου χαρτοφυλακίου υγείας.

Μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια

Τα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια περιλαμβάνουν την εξέλιξη του μακροχρόνιου χαρτοφυλακίου Υγείας υπολογιζόμενη σε €85,4 εκατ. και των ζημιών που εμπίπτουν στην ίδια κράτηση από την κακοκαιρία Daniel €11,9 εκατ. και καθώς και τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα €39.0 εκατ.

Οι συνολικές επισυμβάσες ζημιές του Ομίλου από την κακοκαιρία Daniel υπολογίστηκαν σε €60,1 εκατ. στο τέλος 2023. Μετά την αφαίρεση του μεριδίου των αντασφαλιστών, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση της προμήθειας από τους αντασφαλιστές η επίπτωση στην ιδία κράτηση του Ομίλου περιορίστηκε σε €11,9 εκατ..

Στον κλάδο ζωής και υγείας, τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρίας για το έτος 2023 επηρεάστηκαν αρνητικά από την εξέλιξη του μακροχρόνιου χαρτοφυλακίου Υγείας κατά €85,4 εκατ. Για τη χρήση 2023 τα αποτέλεσματα προ φόρων χωρίς αυτή την επίδραση για τον Όμιλο και την Εταιρία ανήλθαν σε κέρδη €65,5 εκατ. και €62,4 εκατ. αντίστοιχα, έναντι κερδών €59,9 εκατ. και €63,6 εκατ. αντίστοιχα κατά την προηγούμενη χρήση, αυξημένα κατά 9,5% για τον Όμιλο και μειωμένα κατά 1,9% για την Εταιρία.

Γενικές Ασφαλίσεις

Τα αποτελέσματα προ φόρων και μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων για τους Γενικούς Κλάδους ανήλθαν σε €34,7 εκατ. και €35,4 εκατ. το 2023, σε σχέση με €32,8 εκατ. και €38,5 εκατ. το 2022, για τον Όμιλο και την Εταιρία, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά δεν περιλαμβάνουν την επιβάρυνση (μετά από αντασφάλιση) από τις ζημιές της κακοκαιρίας Daniel και τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα.

Ο Κλάδος Αυτοκινήτου παρέμεινε κερδοφόρος το 2023 με τα αποτελέσματα προ φόρων και μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων να ανέρχονται σε €7,1 εκατ. και €8,8 εκατ. για τον Όμιλο και την Εταιρία, αντίστοιχα. Τα χαμηλότερα κέρδη το 2023 σε σύγκριση με το 2022 προήλθαν κυρίως από χαμηλότερα έσοδα από ασφάλιστρα και υψηλότερο δείκτη ζημιών (loss ratio).

Αντίθετα, στον Κλάδο Πυρός, εξαιρουμένων των ζημιών από την κακοκαιρία Daniel, βελτιώθηκαν τα αποτελέσματά από€11,7 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου και σε επίπεδο Εταιρίας το 2022, σε €22,0 εκατ. και €21,6 εκατ. το 2023 αντίστοιχα. Κύριος παράγοντας αυτής της αύξησης είναι τα υψηλότερα έσοδα ασφάλισης λόγω της αυξημένης παραγωγής κατά τη διάρκεια του 2023.

Αναμένεται νέος Κανονισμός πωλήσεων

Τα εταιρικά δίκτυα και τα δίκτυα πρακτόρων-μεσιτών παρουσίασαν δυναμική ανάπτυξη κατά το 2023, καταγράφοντας αύξηση παραγωγής 8,3% και 15,3% αντίστοιχα στον Όμιλο και 8,3% και 15,5% στην Εταιρεία σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το εταιρικό δίκτυο θα ενισχυθεί περεταίρω με την λειτουργία του νέου Portal συνεργατών, στοχεύοντας στην προώθηση της νέας παραγωγής. Αντίστοιχα στο δίκτυο πρακτόρων-μεσιτών θα δημιουργηθούν νέα κίνητρα μέσω του νέου κανονισμού πωλήσεων έχοντας ως στόχο την περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων. Το δίκτυο Bancassurance παρουσιάζει συνολικά σταθερή πορεία με προοπτική ανάπτυξης μέσω προώθησης των νέων προϊόντων Ζωής και Υγείας «Full Life Health» και «Full Life Plan».

Δημήτρης Μαζαράκης σε τρεις κύριους άξονες

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής Δημήτρης Μαζαράκης καλείται να ισορροπήσει τα προβλήματα του παλαιού χαρτοφυλακίου εγγυημένων ισόβιων προγραμμάτων υγείας, τις συμβάσεις μεταξύ ιδιωτικών νοσοκομείων και Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς και να αποκαταστήσει τις σχέσεις της Εταιρείας μεταξύ πρακτόρων και μεσιτών που το τελευταίο διάστημα ήταν τεταμένες.

 

 

Zημιές προ φόρων 36,1 εκατ. ευρώ για τον Ομιλο και 38,4 εκατ. ευρώ για την Εταιρεία λογω των επιβαρύνσεων από μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.