Ποιες περιοχές είναι “πρωταθλήτριες” στην ασφάλιση κατοικίας

Τα μεγέθη της ασφάλισης κατοικίας καταγράφει έρευνα της ΕΑΕΕ με στοιχεία από 1.159.332 ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία ήταν σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Από αυτά προκύπτει ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών της χώρας ανέρχεται σε 18,2%.

Κατανομή ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας για καλύψεις Κτίριου – Περιεχομένου ανά Περιφέρεια (31/12/2023)