Αύριο 14 Ιουνίου 2024 η Τακτική ΓΣ της Interlife

Σημαντική ανάπτυξη κατέγραψε η Interlife Ασφαλιστική το 2023 επιτυγχάνοντας να ανατρέψει τις ζημιές από τις επενδύσεις το 2022 σε κέρδη. Η εταιρεία θα δώσει μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

Ελ. Ερμείδου

Αύξηση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 14%

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά το 2023 ανήλθαν στο ποσό των € 93,82 εκ. έναντι του ποσού των € 82,54 εκ. που σημειώθηκε για το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 13,7%. Το 50,46% των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων προέρχονται από τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και το υπόλοιπο 49,54% αφορά λοιπούς κλάδους. Τα ασφαλιστικά έσοδα κατά το 2023 ανήλθαν στο ποσό των € 88,56 εκ. έναντι του ποσού των € 79,46 εκ. που σημειώθηκε για το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11,45%.Η Εταιρεία για το έτος 2023 κατέγραψε κέρδη προ φόρων € 17,29 εκ. έναντι των € 0,93 εκ. ζημιών που κατέγραψε για το 2022.

Εφαρμογή ΔΠΧΑ 17

Επισημαίνεται ότι από 1/1/2023 εφαρμόζεται για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 17 βάσει του οποίου προσδιορίζεται το ασφαλιστικό αποτέλεσμα. Έτος βάσης του παραπάνω προτύπου είναι το 2022 οπότε και το αποτέλεσμα της 31/12/2022 είναι αναπροσαρμοσμένο με βάση το ΔΠΧΑ 17. Κατά συνέπεια η ζημία ύψους € 7,97 του 2022 μειώθηκε στο ποσό των € 0,93 εκ. βελτιώνοντας ισόποσα τα ιδία κεφάλαια.

Αποζημιώσεις 63.700 ευρώ

Οι Πληρωθείσες Αποζημιώσεις και η μεταβολή των Ασφαλιστικών Προβλέψεων προσαρμοσμένες με τον κίνδυνο για μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως ορίζουν τα ΔΠΧΑ) ανά κλάδο, με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2023 ανέρχονται σε: €63.700.999.

Solvency II 184%

Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 660%, ενώ ο Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στο 184%.

Νέα προϊόντα

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία Νέων Ασφαλιστικών Προϊόντων, το 2023, η Εταιρία δημιούργησε το Πρόγραμμα Ασφάλισης Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και Τηλεκατευθυνόμενων Αερομοντέλων “DRONES”, το Πρόγραμμα “Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης” (D&O – Directors & Officers Liability), το Πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Καταλυμάτων Airbnb και το Πρόγραμμα Ασφάλισης Καρτών, “Safe WALLET”.

TEA INTERLIFE

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το ιδρυθέν στις 31/5/2019 Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α.

Με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2023, το ΤΕΑ αριθμεί 601 ενεργά μέλη, εκ των οποίων 76 ανήκουν στην κατηγορία των εργαζομένων και 521 ανήκουν στην κατηγορία των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Το Τεχνικό Απόθεμα Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου ανέρχεται σε 2.781.500,07€ ενώ τα ίδια κεφάλαια (διαχείρισης) ανέρχονται σε σε 67.103,57 €

Μέχρι την 31/12/2023 έχουν δοθεί 12 παροχές (10 εφάπαξ παροχές και 2 μεταφορές σε άλλο ΤΕΑ) συνολικού ύψους 32.926,95 €.

H Τακτική Γενική Συνέλευση της Interlife θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο στο κτήμα Χριστίδη στην Περαία της Θεσσαλονίκης