ΕΑΕΕ: Zητά επέκταση της υποχρεωτικής ασφάλισης για επιχειρήσεις

Να επεκταθεί, σταδιακά, η υποχρεωτική ασφάλιση για επιχειρήσεις με τζίρο 1 εκατ. ευρώ και 0,5 εκατ. ευρώ, το 2026 και το 2027, αντίστοιχα, πρότεινε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στο κείμενο παρατηρήσεων που έστειλε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή».

Οι παρατηρήσεις αφορούν, κυρίως, στην υποχρέωση ασφάλισης για τις επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 2 εκ. ευρώ, από 1η Ιανουαρίου 2025, για πυρκαγιά από φυσικά αίτια, πλημμύρα και σεισμό. Παρατηρήσεις υπάρχουν και για τη σύσταση και λειτουργία Εθνικού Παρατηρητικού Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Όπως αναφέρει:

Οι παρατηρήσεις μας αφορούν κυρίως στο άρθρο 5 που καθιερώνει από 1.1.2025 την υποχρεωτική ασφάλιση για τις επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 2 εκ. για πυρκαγιά από φυσικά αίτια, πλημμύρα και σεισμό. Δευτερευόντως αναφέρονται στη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητικού Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Οι προτάσεις μας προέκυψαν από τα σχόλια που λάβαμε από τις εταιρίες μέλη μας και μετά από σχετική συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών.

Εν συντομία στην επιστολή μας ζητάμε:

• Την σταδιακή μείωση του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων σε 1 εκ. και 0,5 εκ. το 2026 και 2027 αντίστοιχα.
• Την αντικατάσταση του όρου της «πυρκαγιάς από φυσικά αίτια» με τον ορθότερο ορισμό «δασική πυρκαγιά».

• Την προσθήκη των κινδύνων: θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, που επίσης σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή.
• Την διαγραφή του αναφερόμενου ποσοστού 70% (ως κατ’ ελάχιστον επιβαλλόμενη κάλυψη) από την διάταξη του νόμου και την ρύθμιση της κάλυψης με συμφωνία ασφαλισμένου – ασφαλιστή είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, με την έκδοση της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 45.
• την καθιέρωση ισχυρού ελέγχου της ασφάλισης των επιχειρήσεων, αντί της ύπαρξης ή αύξησης ενδεχομένως του προστίμου,

Με τις προτάσεις μας επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου
νομοθετικού πλαισίου για την κάλυψη των επιχειρήσεων από τις φυσικές καταστροφές και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου μέσω του Συμβουλίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών.

Σε συνέχεια της κατάθεσης προς διαβούλευση του νομοσχεδίου “Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών” παραθέτουμε συνημμένα τα σχόλια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), τα οποία επικεντρώνονται στα άρθρα του Κεφαλαίου Β΄ που αφορούν σε ρυθμίσεις της ασφαλιστικής αγοράς, και ιδίως στο άρθρο 5 που καθιερώνει την υποχρεωτική ασφάλιση για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά στη σύσταση του Παρατηρητηρίου Ιδιωτικής Ασφάλισης που θέτει τις βάσεις για την παρακολούθηση και περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, δεσμευόμαστε για την ουσιαστική συμμετοχή και συμβολή μας μέσω του Συμβουλίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών.

Επισημαίνεται ότι για την ασφαλιστική αγορά είναι ιδιαιτέρως σημαντική η έκδοση της εξουσιοδοτικής διάταξης η οποία θα διευκρινίζει πολύ βασικά θέματα του άρθρου 5 και στη διαμόρφωση της οποίας θεωρούμε ότι η συμβολή μας θα είναι εξαιρετικά σημαντική.

Ζητήματα όπως η διαδικασία ελέγχου τήρησης της υποχρέωσης ασφάλισης, η δυνατότητα προσδιορισμού επιμέρους ορίων ευθύνης, ο καθορισμός ορισμένων λεπτομερειών του πλαισίου ασφάλισης για να προσδιοριστούν θέματα όπως η δυνατότητα για επιμέρους όρια ευθύνης κ.ά., είναι θέματα με άμεσο αντίκτυπο στην σωστή εφαρμογή της διάταξης και προϋποθέτουν την από πλευράς μας τεχνική γνώση της λειτουργίας της ασφάλισης.

Σχετικά με το ζήτημα της καθιέρωσης υποχρεωτικής ασφάλισης των αυτοκινήτων (ιδιωτών) για τις φυσικές καταστροφές, θέμα που δεν περιλαμβάνεται στο υπάρχον νομοσχέδιο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι περιλαμβάνεται στα μελλοντικά σχέδια του Υπουργείου, απευθυνθήκαμε σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές ενώσεις για να ενημερωθούμε για την ισχύουσα νομοθεσία. Από τις απαντήσεις που λάβαμε προέκυψε ότι σε Πορτογαλία, Γερμανία, Ιταλία, και Ολλανδία, δεν προβλέπεται (για ιδιώτες) υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων για φυσικές καταστροφές.

Στην Ισπανία προβλέπεται η υποχρεωτική επέκταση της κάλυψης των φυσικών καταστροφών σε περίπτωση αγοράς ασφάλισης αυτοκινήτου. Ειδικότερα, η προστασία από φυσικές καταστροφές βασίζεται στη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και του Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), το οποίο είναι κρατική εταιρεία που υπάγεται στο iσπανικό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Το CCS παρέχει κάλυψη για κινδύνους, που ορίζονται στο νόμο, οι οποίοι περιλαμβάνονται αυτόματα όταν πωλούνται συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπως αυτό της ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. Συνεπώς, αν και η ασφάλιση φυσικών καταστροφών για αυτοκίνητα δεν είναι υποχρεωτική, παρέχεται πάντα επειδή συνδέεται με την ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων.

Όσον αφορά τα συμβάντα φυσικών καταστροφών που καλύπτονται, το CCS παρέχει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από πλημμύρες, ισχυρούς ανέμους (άνω των 120 km/h), σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις. Η κάλυψη για άλλους κινδύνους φυσικών καταστροφών, όπως το χαλάζι, παρέχεται από την ιδιωτική αγορά με βάση τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Παρόμοιο καθεστώς αναφορικά με την επέκταση της ασφάλισης υποχρεωτικά και στις φυσικές καταστροφές ισχύει και στην Γαλλία. Aπό την στιγμή που ένα αυτοκίνητο ασφαλίζεται για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, θα πρέπει εκ του νόμου να είναι ασφαλισμένο και για τις φυσικές καταστροφές.

Αυτό προκύπτει από ένα γενικότερο σχήμα υποχρεωτικής ασφάλισης που λειτουργεί για την προστασία της περιουσίας, σύμφωνα με το οποίο η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα οχήματα που ασφαλίζονται με την κάλυψης της ‘Πυρκαγιάς» «λοιπών κινδύνων» ή «απώλειας εισοδήματος», και ουσιαστικά δίδεται ως («υποχρεωτική») επέκταση στις βασικές καλύψεις.

Στη Γαλλία λειτουργεί το CCR (Caisse Centrale de Réassurance) που αποτελεί αντασφαλιστική εταιρεία του δημόσιου τομέα και παρέχει κάλυψη έναντι φυσικών καταστροφών και μη ασφαλίσιμων κινδύνων στις ασφαλιστικές εταιρίες. Γαλλική Κυβέρνηση και ιδιωτική ασφαλιστική αγορά ασφαλίζουν έναντι φυσικών καταστροφών (με εξαίρεση την ανεμοθύελλα), και η ασφαλιστική αγορά φέρει τον κίνδυνο, διαχειρίζεται το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο και αποζημιώνει.

Εφόσον έχουμε διαθέσιμα και στοιχεία από άλλες χώρες θα επανέλθουμε.

Με γνώμονα την εποικοδομητική συμβολή μας στην υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την κάλυψη των επιχειρήσεων από τις φυσικές καταστροφές, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και επικοινωνία.

2024 – 235920 – Εγκύκλιοι