Πώς ασφαλίζουμε σωστά το αυτοκίνητό μας

Κάθε αυτοκινούμενο όχημα πρέπει, υποχρεωτικά, να είναι ασφαλισμένο. Υπεύθυνος για την ασφάλισή του είναι πάντα ο ιδιοκτήτης του – είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο – που σύμφωνα με το νόμο, είναι το πρόσωπο που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Το γεγονός αυτό όμως δεν απαλλάσσει τον οδηγό του οχήματος αν το οδηγεί ανασφάλιστο και φέρει και αυτός ακέραιη την ευθύνη σε περίπτωση που προκαλέσει ατύχημα.

Το ένα τρίτο του συνόλου των ετήσιων ασφαλίστρων που δημιουργούνται στην ασφαλιστική αγορά της χώρας μας αφορά στον κλάδο των αυτοκινήτων και πάσης φύσεως οχημάτων. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πόσο μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες για την ασφάλιση οχημάτων, αλλά και την πληθώρα των επιλογών που έχει ο καταναλωτής, ιδιώτης ή επιχειρηματίας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου του, της μοτοσικλέτας του, του φορτηγού του κ.λπ.

Ταυτόχρονα, όμως, η πληθώρα αυτή των εταιρειών και των προγραμμάτων που έχει στη διάθεσή του ο καταναλωτής, κρύβει και πολλούς κινδύνους γιατί ο καταναλωτής, πολλές φορές, νομίζει ότι όλα τα προγράμματα είναι ίδια και ότι, όπου κι αν ασφαλιστεί, έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα ή τις ίδιες καλύψεις. Η ασφάλιση του αυτοκινήτου μας δεν είναι μια τόσο απλή υπόθεση όσο πολλοί νομίζουν. Τη θεωρούν μια τυπική διαδικασία, που προκύπτει υποχρεωτικά από το νόμο και δεν δίνουν καμία προσοχή στις καλύψεις του ασφαλιστηρίου τους, στους όρους που ισχύουν, στην ασφαλιστική εταιρεία και στο διαμεσολαβητή που εμπιστεύονται. Αυτό που κυρίως κοιτάνε είναι να βρούνε τα «φθηνότερα» ασφάλιστρα.

Σε ποιους απευθύνονται
Τα προγράμματα ασφάλισης οχημάτων απευθύνονται σε όλους τους κατόχους κάθε μορφής οχήματος, δηλαδή σε όσους έχουν στην ιδιοκτησία τους επιβατικό αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα, φορτηγό, μηχάνημα έργου, πούλμαν, λεωφορείο, ταξί, μοτοποδήλατο κ.λπ.

Κάθε αυτοκινούμενο όχημα πρέπει, υποχρεωτικά, να είναι ασφαλισμένο. Υπεύθυνος για την ασφάλισή του είναι πάντα ο ιδιοκτήτης του – είτε αυτός είναι φυσικό  πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο και ιδιοκτήτης – που σύμφωνα με το νόμο, είναι το πρόσωπο που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Το γεγονός αυτό
όμως δεν απαλλάσσει τον οδηγό του οχήματος αν το οδηγεί ανασφάλιστο και φέρει και αυτός ακέραιη την ευθύνη σε περίπτωση που προκαλέσει ατύχημα. Στην ασφάλιση ενός οχήματος συμπεριλαμβάνονται πολλές και διαφορετικές καλύψεις, από τις οποίες άλλες είναι υποχρεωτικές από το νόμο και άλλες προαιρετικές.
Υποχρεωτική είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης προς τρίτους από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Σύμφωνα δε με το νόμο, είναι προσδιορισμένα και τα ελάχιστα κεφάλαια για τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένο ένα όχημα. Σήμερα, τα υποχρεωτικά κεφάλαια είναι:

- Για σωματικές βλάβες (Σ.Β.) τρίτων 750.000 ευρώ ανά θύμα και για υλικές ζημιές (Υ.Ζ.) σε πράγματα τρίτων 750.000 ευρώ ανά ατύχημα

Τα ποσά αυτά είναι πλέον κοινά για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπροσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ήδη από την 1η Ιουνίου του 2012 τα κεφάλαια αναπροσαρμόζονται υποχρεωτικά στο 1.000.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στην υποχρεωτική ασφάλιση κάθε μορφής και κάθε είδους αστική ευθύνη προς τρίτους. Για παράδειγμα:

– Αστική ευθύνη από πυρκαγιά
– Αστική ευθύνη έναντι τρίτων εντός φυλασσομένων χώρων
– Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη μεταφορά
– Αστική ευθύνη μεταφερόμενου φορτίου
– Αστική ευθύνη κατά τη λειτουργία του καλυπτόμενου οχήματος, ως εργαλείου κ.λπ.

Οι παραπάνω είναι προαιρετικές καλύψεις (που αφορούν το σύνολο ή οχήματα συγκεκριμένου τύπου) και συνεπώς κάθε ασφαλισμένος θα πρέπει να ελέγχει αν περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριό του, εφόσον βέβαια επιθυμεί να τις έχει για την προστασία του.

Προαιρετικές είναι όλες οι καλύψεις που αφορούν:
– Στο ίδιο το όχημα, ως περιουσιακό στοιχείο, όπως π.χ. ασφάλιση έναντι:
1. Πυρκαγιάς και πυρκαγιάς συνεπεία τρομοκρατικών ενεργειών
2. Πυρκαγιάς συνεπεία στάσεων-απεργιών-κακόβουλων ενεργειών
3. Κλοπής (ολικής ή/και μερικής)
4. Ζημιών κατά τη διάρρηξη
5. Ίδιων ζημιών συνεπεία ατυχήματος
6. Κακόβουλων ενεργειών τρίτων
7. Θραύσης κρυστάλλων
8. Συστήματος αερόσακων συνεπεία ατυχήματος
9. Φυσικών φαινομένων-σεισμού
10. Υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα
11. Ζημιών κατά τη μεταφορά του κ.λπ.
Για την ασφάλιση κάποιων από τους κινδύνους αυτούς, οι περισσότερες εταιρείες θέτουν προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, για την κάλυψη των ιδίων ζημιών (μικτή), όταν το αυτοκίνητο δεν είναι καινούργιο, πρέπει η ηλικία του να μην υπερβαίνει την πενταετία και επιπλέον απαιτείται πραγματογνωμοσύνη πριν την ασφάλιση.

Προαιρετικές είναι επίσης όλες οι καλύψεις που αφορούν πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται στον ιδιοκτήτη ή/και τον οδηγό σε σχέση βέβαια με το όχημα, όπως π.χ. καλύψεις για:

1. Οδική βοήθεια από βλάβη
2. Φροντίδα ατυχήματος
3. Ρυμούλκηση οχήματος από ατύχημα
4. Νομική προστασία αυτοκινήτου / οδηγού
5. Προσωπικό ατύχημα οδηγού
6. Προστασία bonus – malus
7. Παροχή οχήματος αντικατάστασης
8. Μη θεωρημένη άδεια οδήγησης

Πέραν των καλύψεων αυτών, μερικές φορές εντάσσονται στα ασφαλιστήρια οχημάτων και καλύψεις που αφορούν σε άλλα περιουσιακά στοιχεία των ασφαλισμένων πελατών, όπως για παράδειγμα η ασφάλιση της οικοσκευής τους έναντι φωτιάς και λοιπών κινδύνων. Τέτοιου είδους ασφαλίσεις παρέχονται ως «προσφορά», με μειωμένο ασφάλιστρο και ειδικούς όρους κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια
Για κάθε άλλη κάλυψη οποιασδήποτε μορφής, είτε είναι αστικής ευθύνης είτε ατυχημάτων κ.λπ., τα κεφάλαια μπορεί να διαφοροποιούνται από εταιρεία σε εταιρεία ή να υπάρχουν διαφορετικές επιλογές μέσα στην ίδια εταιρεία. Για παράδειγμα:
- Για ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, μια εταιρεία μπορεί να καλύπτει μέχρι 20.000 ευρώ και μια άλλη εταιρεία μέχρι 100.000 ευρώ

- Για ατύχημα οδηγού, μια εταιρεία μπορεί να καλύπτει μέχρι 15.000 ευρώ και κάποια άλλη εταιρεία μέχρι 30.000 ευρώ.

Παράλληλα, η μία εταιρεία μπορεί να καλύπτει και ιατροφαρμακευτικές δαπάνες ύψους 1.000 ευρώ, ενώ η άλλη μόνο 600 ευρώ ή καθόλου.

Τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις πρόσθετες, μη υποχρεωτικές, καλύψεις. Επίσης, σε διάφορες καλύψεις υπάρχουν περιορισμοί σε κεφάλαια συγκεκριμένων κινδύνων. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο μπορεί να είναι
ασφαλισμένο για τον κίνδυνο της ολικής και μερικής κλοπής για 10.000 ευρώ, αλλά το ηχοσύστημα (ραδιοκασετόφωνο κ.λπ.) να καλύπτεται μέχρι 500 ευρώ, ανεξάρτητα από την αξία του.

Σε σχέση με την ασφάλιση του οχήματος ως περιουσιακού στοιχείου (για φωτιά, κλοπή ίδιες ζημιές, καιρικά φαινόμενα κ.λπ.) απαιτείται να προσδιορίσουμε την αξία του. Για τα καινούργια οχήματα η αξία ταυτίζεται με την αξία του τιμολογίου αγοράς τους. Tα παλαιότερα οχήματα πρέπει να τα ασφαλίζουμε στην εμπορική τους αξία, δηλαδή στην αξία στην οποία μπορούν να πωληθούν εκείνη τη στιγμή. Συνεπώς, παίζει ρόλο η ηλικία του αυτοκινήτου, η εμπορευσιμότητα του συγκεκριμένου μοντέλου, η μέχρι τότε συντήρησή του, οι τυχόν υπάρχουσες φθορές, κ.λπ. Για την «αντικειμενική» προσέγγιση των αξιών αυτών πολλές ασφαλιστικές εταιρείες εμπιστεύονται, και αποδέχονται ως βάση, τις εκτιμήσεις αξιών ανά μάρκα, μοντέλο, χρονολογία κυκλοφορίας κ.λπ. που δημοσιεύονται σε έγκριτα περιοδικά που παρακολουθούν την αγορά του αυτοκινήτου.

Απαλλαγές
Πολλές από τις καλύψεις ενός συμβολαίου αυτοκινήτου συνοδεύονται και από ένα ποσό απαλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι, αν συμβεί ζημιά, για το ποσό αυτό δεν αποζημιώνεται ο πελάτης, αλλά το επιβαρύνεται. Για παράδειγμα, αν υπάρχει απαλλαγή 1.000 ευρώ για την κάλυψη των ιδίων ζημιών και το σύνολο της ζημιάς
είναι 5.000 ευρώ, η ασφαλιστική εταιρεία θα αφαιρέσει τα 1.000 ευρώ και θα καταβάλει τα υπόλοιπα 4.000 ευρώ. Αν όμως η ζημιά είναι μέχρι 1.000 ευρώ, η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα καταβάλει αποζημίωση.

Οι απαλλαγές δεν είναι οι ίδιες για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και για όλους τους κινδύνους που ασφαλίζονται. Για παράδειγμα, για ζημιές από καιρικά φαινόμενα, μια εταιρεία μπορεί να έχει απαλλαγή 600 ευρώ, άλλη εταιρεία να έχει απαλλαγή
750 ευρώ και κάποια άλλη εταιρεία να μην έχει απαλλαγή.

Τιμολόγηση
Η τιμολόγηση της ασφάλισης ενός οχήματος περιλαμβάνει το κόστος της αστικής ευθύνης προς τρίτους και το κόστος των υπόλοιπων καλύψεων. Σημαντικότερο είναι το κόστος της αστικής ευθύνης προς τρίτους, των υποχρεωτικών καλύψεων δηλαδή, το οποίο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι περισσότερες εταιρείες έχουν εγκαταλείψει το παλαιό και απλό σύστημα της τιμολόγησης, που είχε ως μοναδικά κριτήρια την ιπποδύναμη του αυτοκινήτου και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία κινείται, και έχουν αναπτύξει παραμετρικές εφαρμογές τιμολόγησης, που λαμβάνουν υπόψη τους πολλά κριτήρια.

Τα νέα κριτήρια τιμολόγησης λαμβάνουν υπόψη και το ίδιο το όχημα (ηλικία, ιπποδύναμη, μάρκα, μοντέλο, ιστορικό ζημιών κ.λπ) και τον ιδιοκτήτη (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, ακριβής περιοχή κατοικίας, ιστορικό ζημιών κ.λπ.), αλλά και τους οδηγούς του οχήματος. Η κάθε εταιρεία αξιολογεί διαφορετικά τα πρόσθετα αυτά κριτήρια και διαμορφώνει το τελικό κόστος ασφάλισης.. Επασφάλιστρα και  εκπτώσεις.

Τα ασφάλιστρα μπορεί να επιβαρυνθούν με επασφάλιστρα, όπως είναι τα επασφάλιστρα λόγω της ηλικίας του οδηγού ή λόγω πρόσφατου διπλώματος οδήγησης, αλλά μπορεί και να ελαττωθούν λόγω διάφορων εκπτώσεων. Για παράδειγμα υπάρχουν εκπτώσεις λόγω επαγγέλματος, λόγω ασφάλισης και δεύτερου ή τρίτου αυτοκινήτου, λόγω αγοράς και άλλου ασφαλιστικού προϊόντος από την εταιρεία (π.χ. ασφάλιση σπιτιού, συμβόλαιο ζωής κ.λπ.).

Οι εκπτώσεις αυτές δεν είναι ίδιες σε κάθε εταιρεία και παρέχονται επίσημα επί του ασφαλιστηρίου και μόνο από την ασφαλιστική εταιρεία. Ανανέωση-ακύρωση ασφαλιστηρίων Κάθε ασφαλιστήριο αυτοκινήτου ανανεώνεται αυτόματα για την επόμενη ασφαλιστική περίοδο, είτε πρόκειται για εξάμηνο είτε για χρόνο, εκτός αν ο πελάτης έχει δώσει εντολή στην ασφαλιστική εταιρεία να μην το ανανεώσει. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερώς σε ακύρωση ή μη ανανέωση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου οχήματος, χωρίς προηγουμένως να ενημερώσει γραπτά τον πελάτη και μάλιστα με προθεσμία ενός μηνός..

Ιδιαίτερη όμως προσοχή θέλουν τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο (διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.) και για κάθε αλλαγή υποχρεούται ο ασφαλισμένος να ενημερώνει την ασφαλιστική εταιρεία. Λάθος στοιχεία  επικοινωνίας μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσουν σε ακύρωση του ασφαλιστηρίου, χωρίς ίσως να το γνωρίζει ο πελάτης. Κάθε κάτοχος ή οδηγός οποιουδήποτε οχήματος θα πρέπει να κατανοήσει ότι το αυτοκίνητο είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος.

Σε μια στιγμή απροσεξίας ή από ένα τυχαίο πρόβλημα μπορεί να εμπλακεί σε ατύχημα, μικρό ή μεγάλο. Οι ζημιές που μπορεί να προκαλέσει και κυρίως οι σωματικές βλάβες σε τρίτους, μπορεί να είναι τόσο μεγάλες, που να μην μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτές ένας μέσος άνθρωπος. Ένα σωστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο από μια φερέγγυα εταιρεία είναι η μόνη λύση, είναι η προστασία.

Πηγή: Εφημερίδα ασφαλίζομαι
Την ασφαλίζομαι μπορείτε να δείτε σε ηλεκτρονική μορφή εδώ

2 comments

  1. Παναγιωτα

    Μπορεί να ασφαλιστεί όχημα παράλληλα , για την ίδια περίοδο σε δύο ασφαλιστικες εταιρείες;

  2. Για κλοπή πως υπολογίζεται όι αξία τού αυτοκινήτου? Βάση αξίας τιμολόγιο αγοράς? Ή βάση κάποιου πίνακα αντικειμενική αξία τίς ασφαλιστικής εταιρείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*