Οι πέντε πρώτες ασφαλιστικές σε παραγωγή το 2022 στην Ελλάδα

της Έλενας Ερμείδου

Τις πέντε πρώτες θέσεις σε επίπεδο παραγωγής ασφαλίστρων για το 2022 στην Ελλάδα κατέκτησαν κατά σειρά η ΝΝ, η Εθνική Ασφαλιστική, η Εurolife, η Generali και η Interamerican. Αλλαγές υπήρξαν στα μερίδιά τους στην αγορά, στην κερδοφορία αλλά και στην καταγραφή των ιδίων κεφαλαίων.

Στην κορυφή της αγοράς η ΝΝ, η οποία έχει συγχωνευτεί με τη MetLife

Τα εποπτικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της ΝΝ ανήλθαν σε 884,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 65% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, κυρίως λόγω της συγχώνευσης με την NN Hellas II, η οποία συνεισέφερε 317,1 εκατ. ευρώ στο σύνολο. Τα εποπτικά ασφάλιστρα της NN Hellas αυξήθηκαν κατά 5,7% συγκριτικά με το 2021, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του χαρτοφυλακίου ασφαλιστικών προϊόντων συνδεόμενων με δείκτες και προϊόντων που συνδυάζουν ασφάλιση ζωής και επένδυση (Unit/Index-Linked). 

Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 9,4 εκατ. ευρώ το 2022, λόγω της μείωσης κατά 116 εκατ. ευρώ της αποτίμησης των Unit/Index-Linked προϊόντων και της απομείωσης κατά 9 εκατ. ευρώ των διαθεσίμων προς πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων, που αντισταθμίστηκαν μερικώς από επίδραση 77 εκατ. ευρώ που αφορούν στην NN Hellas II, από τη μεγαλύτερη παραγωγή ασφαλίστρων κατά 30 εκατ. ευρώ και από την αύξηση 8 εκατ. ευρώ στα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες. 

Τα συνολικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 23 εκατ. ευρώ για τη συγχωνευμένη εταιρεία, ενώ σε επίπεδο ατομικών καταστάσεων, εξαιρουμένων των συνολικών εξόδων της ΝΝ Hellas II, σημείωσαν μείωση της τάξεως των 80 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στην πτώση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων κατά 106 εκατ. ευρώ, που συνάδει με την προαναφερθείσα μείωση των Unit Linked στοιχείων ενεργητικού, η οποία αντισταθμίστηκε από τις κατά 14 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες αποζημιώσεις και παροχές προς ασφαλισμένους και από τα μεγαλύτερα λειτουργικά έξοδα κατά 12 εκατ. ευρώ, τα οποία σχετίζονται κυρίως με έκτακτα έξοδα για την ενσωμάτωση της NN Hellas II. Τα συνολικά έξοδα της NN Hellas II ανήλθαν σε 103 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης επίδρασης 33,6 εκατ. ευρώ, ως απόρροια της Άσκησης Επάρκειας Αποθεμάτων. 

Ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR ratio) ανήλθε σε 181% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ο Δείκτης Κάλυψης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR ratio) ανήλθε σε 472% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η εταιρεία για το 2022 δεν προέβη σε διανομή μερίσματος.

Δεύτερη σε ασφαλιστική παραγωγή η Εθνική Ασφαλιστική

Το 2022, η Εθνική Ασφαλιστική συνέχισε τη λειτουργική κερδοφορία της, καταγράφοντας κέρδη προ φόρων (προ απομειώσεων συμμετοχών σε θυγατρικές) ύψους 41,9 εκατ. ευρώ το δωδεκάμηνο του 2022, κυρίως λόγω θετικών αποτελεσμάτων στα ομαδικά ζωής & υγείας, αλλά και στις γενικές ασφαλίσεις, έναντι 90,5 εκατ. ευρώ το δωδεκάμηνο του 2021. 

Η μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος προέρχεται από ζημιές αποτίμησης στα εγγυημένα συμβόλαια U/L, αλλά και από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, λόγω του προγράμματος μετασχηματισμού που υλοποιείται στην εταιρεία. Η συνολική παραγωγή για την ίδια περίοδο ανήλθε σε 655,9 εκατ. ευρώ (2021: 689,6 εκατ. ευρώ), λόγω ισχυρής απόδοσης τόσο στις ασφαλίσεις ζωής όσο και στις γενικές ασφαλίσεις. Η μείωση κατά 4,9% έναντι του 2021 προέρχεται από τα ατομικά παραδοσιακά συμβόλαια με εγγυήσεις, τα οποία, πλέον, δεν διατίθενται. Από το σύνολο της παραγωγής του 2022 479,0 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις ασφαλίσεις ζωής (2021: 518,6 εκατ. ευρώ) και 176,9 εκατ. ευρώ ασφαλίσεις κατά ζημιών (2021: 171,0 εκατ. ευρώ). 

Το προφίλ κινδύνου της εταιρείας μεταβλήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις παρουσιάζουν μείωση κατά 13,6%. Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κίνδυνο αγοράς και τον ασφαλιστικό κίνδυνο (κατά 14% και 17%, αντίστοιχα). Σε αντιστάθμισμα, αυξήθηκε ο πιστωτικός κίνδυνος κατά 22%. Ο Δείκτης Φερεγγυότητας (κάλυψης SCR) είναι στο 225%, από 221% έναν χρόνο πριν. 

Στην τρίτη θέση της αγοράς η Eurolife

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ξεπέρασαν τα 617,3 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 10,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021, ενώ αύξηση ύψους 7% σημειώθηκε και στα ισοδύναμα ετησιοποιημένα ασφάλιστρα (APE). Σημαντική αύξηση σημειώθηκε και στις αποζημιώσεις του 2022 προς πελάτες και ασφαλισμένους, οι οποίες ανήλθαν σε 449 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 67 εκατ. ευρώ το ποσό του 2021, αποδεικνύοντας πως ο όμιλος βρίσκεται με συνέπεια δίπλα στους ανθρώπους που τον εμπιστεύονται. 

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα 112 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων του ομίλου έφτασαν τα 75,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ξεπέρασαν τα 84 εκατ. ευρώ. 

Ο Όμιλος Eurolife FFH χαρακτηρίζεται από υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και είναι πάντα σε θέση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις απέναντι στους ασφαλισμένους του, το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα πολύ υψηλά ποσοστά φερεγγυότητας (solvency ratios), τα οποία ξεπέρασαν το 193% και το 144% για τις ασφάλειες ζωής και τις γενικές ασφάλειες, αντίστοιχα. 

Στην τέταρτη θέση η Generali

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το 2022 ανήλθε στα 477,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας συνολική αύξηση 6,8% συγκριτικά με το 2021, διατηρώντας το υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο, από το οποίο 213,8 εκατ. ευρώ ασφάλιστρα αφορούν ασφαλίσεις ζωής και 263,7 εκατ. ευρώ ασφαλίσεις ζημιών. Η αύξηση προέρχεται από όλα τα δίκτυα πωλήσεων και από τους δύο κλάδους ασφάλισης, σημειώνοντας αύξηση 11,2%, στο κλάδο ζωής και αύξηση 3,5% στο κλάδο ζημιών. 

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 27,4 εκατ. ευρώ για το 2022, κυρίως λόγω του υψηλού λειτουργικού αποτελέσματος. Τα αποτελέσματα από την επενδυτική δραστηριότητά της διαμορφώθηκαν στα 9,4 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίδραση από τις πωλήσεις ομολόγων και αμοιβαίων κεφαλαίων, σοα πλαίσιο του πλάνου βελτιστοποίησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Στα παραπάνω αποτελέσματα περιλαμβάνεται η αρνητική επίδραση της αποτίμησης των Unit Linked 5,7 εκατ. ευρώ. 

Για το 2022, η Generali Hellas ΑAΕ κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το σύστημα της Φερεγγυότητας ΙΙ. Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 149,7% με τη χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας στη σχετική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment). 

Στην πέμπτη θέση η Interamerican

H συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του Ομίλου Interamerican διαμορφώθηκε στα 435,2 εκατ. ευρώ, έναντι 413,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, εκ των οποίων 236,4 εκατ. ευρώ είναι η παραγωγή της εταιρείας ζημιών, 163,1 εκατ. ευρώ της εταιρείας ζωής και 35,7 εκατ. ευρώ της εταιρείας βοηθείας. 

Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) της εταιρείας ζωής διαμορφώθηκε σε 176%, της εταιρείας ζημιών σε 186% και της εταιρείας βοηθείας (γενικών ασφαλίσεων) σε 150%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*