Αυξήση μεριδίου σε ΕΠΥ και Ελεύθερης Εγκατάστασης εταιρείες

Αυξάνονται χρόνο με το χρόνο τα μερίδια αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων των  ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος που δραστηριοποιούνται με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης σε πλήθος οχημάτων. Η συνολική παραγωγή αυτών των επιχειρήσεων διαμορφώνεται στα πέριξ του 1 δισεικατομμυρίου με την συμμετοχή τους στην αγορά να αντιστοιχεί συνολικά περίπου στο 18%.

της Ελενας Ερμείδου

Από την άλλη πλευρά αμετάβλητος παραμένει ο αριθμός των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το 2022 στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με τα μερίδια σε άλλες επιχειρήσεις να υποχωρούν και σε άλλες να αυξάνονται. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η  ασφαλιστική αγορά στην χώρα μας χαρακτηρίζεται από από σημαντική συγκέντρωση, ιδιαίτερα στις ασφαλιστικές ζωής και τις μεικτές ασφαλιστικές.

Τριάντα έξι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την ΤτΕ δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης το 2022. Οι επιχειρήσεις αυτές κατηγοριοποιούνται βάσει της άδειας λειτουργίας και των ασφαλιστικών τους εργασιών ως εξής:

  • 2 επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής,
  • 19 επιχειρήσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών και
  • 15 επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων κατά ζημιών

Από τις  36 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 34 λειτουργούν και εποπτεύονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία “Φερεγγυότητα II”, που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)  ενώ 2 επιχειρήσεις εξαιρούνται, λόγω μεγέθους, από την εφαρμογή πλήθους απαιτήσεων που αφορούν και τους τρεις βασικούς πυλώνες της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Εκ των 34 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που υπόκεινται στις διατάξεις της Φερεγγυότητας II, 12 ανήκουν σε ασφαλιστικούς ομίλους με έδρα στο εξωτερικό και 5 σε ασφαλιστικούς ομίλους που υπόκεινται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επίσης, 5 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), στις 31.12.2021 δραστηριότητα στην Ελλάδα, με καθεστώς είτε ελεύθερης εγκατάστασης (υποκατάστημα) είτε ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ασκούν και 215 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ  και εποπτεύονται, ως προς τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους.

Στο αυτοκίνητο ανεβαίνει το μερίδιο των ΕΠΥ

Στα τέλη του 2021, η ετήσια παραγωγή των επιχειρήσεων αυτών ανερχόταν σε 267 εκατ. ευρώ για τα υποκαταστήματα και 715 εκατ. ευρώ για δραστηριότητα μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% και 13% επί του συνόλου της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Ειδικότερα, όσον αφορά την αγορά των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, εντός του 2022 αυξήθηκε το μερίδιο (σε πλήθος οχημάτων) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος που δραστηριοποιούνται με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης και ανήλθε σε 20% από 18% στις 31.12.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*