Ασφαλιστικό αποτέλεσμα με κέρδη 4,33 εκατομμύρια ευρώ για το 2022

ΤΕΑ Interlife: 573 μέλη με Τεχνικό Απόθεμα 1.926.706 ευρώ

Πεντακόσια εβδόμηντα τρία αριθμούν τα ενεργά μέλη του ΤΕΑ Interlife σύμφωνα με τις λογιστικές – οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2022 με το Τεχνικό Απόθεμα Συνταξιοδοτικών Παροχών στα 1.926.706,17 ευρώ  και τα ίδια κεφάλαια  (διαχείρισης) στα  23.954,66 ευρώ.

Ελενα Ερμείδου

Συγκεκριμένα το ΤΕΑ της Interlife ιδρυθέν  στις 31/5/2019 Ταμείο αριθμεί 573 ενεργά μέλη, εκ των οποίων 79 ανήκουν στην κατηγορία των εργαζομένων των εταιρειών INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., DIREKTA A.E, INTERLIFE PROPERTIES A.E., GNOMON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., INTERBROKERS Α.Ε.,ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ A.E. και 494 ανήκουν στην κατηγορία των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Για τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας του «Τ.Ε.Α. INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.», την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών εξόδων αναλαμβάνει η εταιρεία INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α.Α. Από το πρώτο έτος λειτουργίας έως και την 31/12/2022, η συνολική εισφορά της INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α.Α για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων ανέρχεται σε  80.000 ευρώ.  Ενω, έως και την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η INTERLIFE Α.Ε.Γ.Α.Α απέδωσε επιπλέον εισφορά ποσού 30.000,00 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της χρήσης 2022.

Αύξηση εγγεγραμμένων και δεδουλευμένων ασφαλίστρων 

Υπενυθμίζεται το 2022 τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της Interlife αυξήθηκαν 10,33% στα 82,54 εκατ. έναντι 74,82 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα έφτασαν τα 79,46 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 12,01% έναντι 71 εκατ. το 2021.

Το ασφαλιστικό αποτέλεσμα για το 2022 έκλεισε με κέρδη 4,33 εκατ. ωστόσο  λόγω του επενδυτικού αποτελέσματος από το οικονομικό κλίμα που κυρίαρχησε στις αγορές το 2022, η εταιρεία έγραψε ζημιές όψους 7,97 εκατ. έναντι κερδών 18,12 εκατ. το 2021.

Οι Πληρωθείσες Αποζημιώσεις και η μεταβολή των Αποθεμάτων ανά κλάδο, με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2022 ανέρχονται σε: 45.480.142 ευρώ  O δείκτης SCR στο 180% και ο δείκτης MCR στο 702%.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*