ΕΚΤ: Νύξη για νέα αύξηση επιτοκίων παρά για ανάπαυλα

Μικρότερη αύξηση επιτοκίων 0,25% αποφάσισε η ΕΚΤ επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς και οδήγησε τα επιτόκια μέχρι το 4% για την διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης (3,25% το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων και 3,75% το σταθερό επιτόκιο δημοπρασιών).

Στην ανακοίνωση δεν υπάρχει καμία δέσμευση ούτε καν νύξη ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε ανάπαυλα όπως υπήρχε στο κείμενο της Fed. Αντίθετα η φρασεολογία μάλλον παραπέμπει σε συνέχιση των αυξήσεων επιτοκίων, ενώ η ΕΚΤ προανήγγειλε ότι τον Ιούλιο σταματά να επαναγοράζει έστω και τα λιγότερα ομόλογα που αγόραζε μέσω του προγράμματος APP για τις άλλες χώρες πλην της Ελλάδας.

Η Ελλάδα μετέχει μόνον στο πρόγραμμα APP το οποίο θα συνεχισθεί μέχρι το τέλος του 2024, όπως αναφέρει. Στα επίμαχα σημεία η ανακοίνωση αναφέρει:

*Για τις μελλοντικές αποφάσεις στα επιτόκια:

«Οι μελλοντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα διασφαλίσουν ότι τα επιτόκια πολιτικής θα φθάσουν σε επίπεδα αρκετά περιοριστικά ώστε να επιτευχθεί έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα για όσο διάστημα χρειαστεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση που εξαρτάται από τα δεδομένα για τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου και διάρκειας περιορισμού. Ειδικότερα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια πολιτικής θα συνεχίσουν να βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές για τον πληθωρισμό υπό το φως των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων, της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής».

 

*Για το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) και πρόγραμμα αγοράς έκτακτης ανάγκης πανδημίας (PEPP)

«Το χαρτοφυλάκιο APP μειώνεται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει όλες τις πληρωμές κεφαλαίου από τίτλους που λήγουν. Η μείωση θα ανέλθει σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει να διακόψει τις επανεπενδύσεις στο πλαίσιο του APP από τον Ιούλιο του 2023.

Όσον αφορά το PEPP, το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να επανεπενδύσει τις κύριες πληρωμές από τίτλους που λήγουν στο πλαίσιο του προγράμματος μέχρι τουλάχιστον το τέλος του 2024. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική μετακύλιση του χαρτοφυλακίου PEPP θα γίνει με τρόπο που θα αποφεύγεται η παρέμβαση στη κατάλληλη νοµισµατική πολιτική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εφαρμόζει ευελιξία στην επανεπένδυση των λήξεων που θα προκύψουν στο χαρτοφυλάκιο PEPP, με σκοπό την αντιμετώπιση των κινδύνων για τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής που σχετίζονται με την πανδημία».

Γιατί ανέβασε πάλι τα επιτόκια

Η ΕΚΤ αναφέρει ότι «οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συνεχίζουν να είναι πολύ υψηλές για πάρα πολύ καιρό». Υπό το πρίσμα των συνεχιζόμενων υψηλών πληθωριστικών πιέσεων, «το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης.

Συνολικά, οι εισερχόμενες πληροφορίες υποστηρίζουν σε γενικές γραμμές την αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων προοπτικών για τον πληθωρισμό που διαμόρφωσε το Διοικητικό Συμβούλιο στην προηγούμενη συνεδρίασή του.

Ο βασικός πληθωρισμός έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες, αλλά οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές παραμένουν ισχυρές. Ταυτόχρονα, οι προηγούμενες αυξήσεις επιτοκίων μεταδίδονται δυναμικά στη χρηματοδότηση και τις νομισματικές συνθήκες της ζώνης του ευρώ, ενώ οι καθυστερήσεις και η ισχύς μετάδοσης στην πραγματική οικονομία παραμένουν αβέβαιες».

Πράξεις αναχρηματοδότησης

Καθώς οι τράπεζες αποπληρώνουν τα ποσά που έχουν δανειστεί στο πλαίσιο των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, (TLTRO 3), το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογεί τακτικά τον τρόπο με τον οποίο οι στοχευμένες δανειοδοτικές πράξεις συμβάλλουν στη στάση της νομισματικής του πολιτικής.

Η ΕΚΤ καταλήγει με την επωδό ότι θα κάνει ότι είναι αναγκαίο για να μειώσει τον πληθωρισμό στο 2%. «Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα στο πλαίσιο της εντολής του για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διατηρήσει την ομαλή λειτουργία της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Η εργαλειοθήκη πολιτικής της ΕΚΤ είναι πλήρως εξοπλισμένη για να παρέχει στήριξη ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ, εάν χρειαστεί. Επιπλέον, το Εργαλείο Προστασίας από μετάδοση είναι διαθέσιμο για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων, άτακτων δυναμικών της αγοράς που αποτελούν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώσει αποτελεσματικότερα την εντολή του για τη σταθερότητα των τιμών».

ΝΑΚ