Τι περιλαμβάνει ο προσωρινός κανονισμός επενδύσεων ΤΕΚΑ

Δημοσιεύτηκε ο προσωρινός Κανονισμός Επενδύσεων του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

Στη σχετική Υπουργική Απόφαση, επαναδιατυπώνεται ότι βασικός σκοπός των επενδύσεων του ΤΕΚΑ είναι η εξασφάλιση των μεγαλύτερων δυνατών αποδόσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τους ασφαλισμένους, με προσεκτική αξιολόγηση των επενδυτικών κινδύνων. Τα αρμόδια όργανα διοίκησης δεσμεύονται για υιοθέτηση των βέλτιστων και οικονομικά υπεύθυνων επενδυτικών επιλογών και οφείλουν να αποφεύγουν κινδύνους που είναι αντίθετοι προς το συμφέρον των ασφαλισμένων και των δικαιούχων παροχών.

Τέλος, στο πνεύμα διαφάνειας που διέπει το Ταμείο, περιγράφεται η υποχρέωση να δημοσιεύονται τακτικά στην ιστοσελίδα του ΤΕΚΑ αναλυτικές οικονομικές εκθέσεις και να ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι, πλήρως και με συνέπεια, για τις αναμενόμενες αποδόσεις και κινδύνους, τη συνολική κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, το επίπεδο και τη σύνθεση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου τους.

Αναλυτικά ο προσωρινός Κανονισμός εδώ.