Σε ποιους τομείς ανοίγονται προοπτικές για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Ποια είναι τα πεδία εργασιών στα οποία εντοπίζονται νέες προκλήσεις και ευκαιρίες

Ειδικού συνεργάτη

Λύσεις που βασίζονται στην εμπειρία, την εξειδίκευση και τον επαγγελματισμό, απαιτούν πλέον, αυστηρά, οι σύνθετοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι, μετά την εμφάνιση της υγειονομικής κρίσης, τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές που συνοδεύουν σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις και τις νέες οικονομικές προκλήσεις. 

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά μόνο των ενδεχομένων που μπορούν να προκαλέσουν απρόβλεπτα ρίσκα: στην οικονομία, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Απαντήσεις σε κινδύνους που αναδύονται σε κάθε δραστηριότητα μπορούν να δώσουν οι άνθρωποι που αποδεδειγμένα διαθέτουν τεχνογνωσία: οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, οι επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς των οποίων τα χαρακτηριστικά διαφέρουν από κάθε άλλο κανάλι διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. 

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν είναι απλά πωλητές ενός προϊόντος, αλλά αποτελούν τον σύμβουλο που κατανοεί βαθιά τις ξεχωριστές ανάγκες κάθε ασφαλισμένου και προτείνει ασφαλιστικές υπηρεσίες ολιστικά. 

Κάποιες από τις σύγχρονες υπηρεσίες ασφάλισης, για τις οποίες σήμερα υπάρχουν προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών και θα απασχολήσουν τον κλάδο, είναι οι εξής:

ΥΓΕΙΑ

Το ξέσπασμα της πανδημίας ήρθε να θυμίσει σε όλους πως η υγεία είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά. Τα ιδιωτικά συμβόλαια υγείας είναι ο «σύμμαχος» για τη φροντίδα και τη συμπληρωματική κάλυψη κάθε πολίτη, για πολλούς λόγους. 

Με τις ασφαλίσεις υγείας εξασφαλίζουμε αποκατάσταση της υγείας σε περίπτωση ασθένειας καθώς και αντιμετώπιση μιας προσωρινής ή μόνιμης ανικανότητας που μπορεί να έρθει ως επακόλουθο. 

Αποκτάμε πρόσβαση στις πλέον αναβαθμισμένες ποιοτικά και εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες φροντίδας της υγείας και αποφεύγουμε μεγάλες σειρές αναμονής. Οι καλύψεις σε ένα συμβόλαιο ασφάλισης υγείας μπορεί να είναι:

 • Νοσοκομειακή, δηλαδή κάλυψη για προβλήματα υγείας που απαιτούν νοσηλεία
 • Εξωνοσοκομειακή, δηλαδή κάλυψη για προβλήματα υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία
 • Ανικανότητα, δηλαδή αποζημίωση/αναπλήρωση απωλειών που προκαλούνται από ασθένεια, ατύχημα ή αναπηρία

Ένα ασφαλιστήριο υγείας δίνει τη δυνατότητα για υπηρεσίες χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, εύκολη πρόσβαση σε γιατρούς και κλινικές, με πλήρη ελευθερία επιλογής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

Μεταθέτει το οικονομικό βάρος που συνεπάγεται το κόστος μιας νοσηλείας από την τσέπη του καταναλωτή στην ασφαλιστική εταιρεία, ενώ ένα σωστά δομημένο πλάνο καθοδηγεί αποτελεσματικά τον ασφαλισμένο ώστε να θωρακίσει την υγεία του. 

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι αυτός που μπορεί να επεξηγήσει με σαφήνεια στον ασφαλισμένο ζητήματα όπως οι εξαιρέσεις σε ένα συμβόλαιο, τα όρια και τα ποσοστά κάλυψης, πιθανές απαλλαγές στα έξοδα που προκύπτουν πριν και μετά από μια νοσηλεία, την ανανέωση και διάρκεια ενός συμβολαίου κ.λπ. 

Η ασφάλιση υγείας μπορεί να έχει τη μορφή ατομικών ή ομαδικών συμβολαίων (ασφάλιση ομάδων προσώπων, όπως των εργαζομένων μιας επιχείρησης). 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο κλάδος ασφάλισης αστικής ευθύνης διαγράφει μια ανοδική πορεία την τελευταία τετραετία (2017-2021). Ωστόσο, απαιτείται ακόμη αρκετή προσπάθεια, και από πλευράς της αγοράς, καθώς παραμένει μεγάλο το κενό προστασίας σε πολλές επαγγελματικές κατηγορίες. 

Οι φορείς εκπροσώπησης του κλάδου ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έχουν υπογραμμίσει αρκετές φορές πως το χαμηλό ποσοστό ιδιωτικής ασφάλισης οφείλεται κυρίως στην έλλειψη υποχρεωτικότητας, καθώς η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που δεν έχει υποχρεωτική την ασφάλιση ευθυνών για πολλά επαγγέλματα στα οποία ελλοχεύουν κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών (γιατροί, δικηγόροι κ.ά.). 

Με την ασφάλιση αστικής ευθύνης ο ασφαλιστής καλύπτει τις δαπάνες που απορρέουν από την απόκρουση και την ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων σε βάρος σας για ζημίες που προκλήθηκαν σε αυτούς (τρίτους) από αμέλειά σας. Ο κλάδος ασφάλισης αστικής ευθύνης είναι σύνθετος, αλλά αναπτυσσόμενος στη χώρα. Προσφέρει ασφαλιστικές λύσεις για την προστασία και την ανάπτυξη της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ορισμένες από αυτές είναι:

 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης μικρών/μεγάλων επιχειρήσεων και εργοστασιακών μονάδων
 • Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης παρόχων υπηρεσιών, όπως π.χ. γιατρών, φαρμακοποιών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, λογιστών, διαμεσολαβούντων, τουριστικών πρακτόρων
 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδότη
 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα
 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης διευθυντών & στελεχών διοίκησης (D&O)
 • Ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης
 • Ασφάλιση κλινικών μελετών και δοκιμών φαρμάκων
 • Ασφάλιση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Δίπλα στο σύνθετο αντικείμενο του αγροτικού τομέα βρίσκονται σήμερα οι επαγγελματίες ασφαλιστές, προτείνοντας λύσεις στους πελάτες του κλάδου. 

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, όντας παράλληλα βασικός «αιμοδότης» μεταποιητικών εταιρειών τροφίμων. 

Τα ρίσκα στον αγροτικό τομέα είναι σύνθετα και συνεχώς αυξανόμενα αν συνυπολογίσουμε την κλιματική κρίση, που επηρεάζει καθοριστικά τον αγροτικό τομέα (προβλέψεις για άνοδο της θερμοκρασίας στην Ελλάδα, μείωση των βροχοπτώσεων τις επόμενες δεκαετίες κ.λπ.). 

Η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να υποστηρίξει, συμπληρωματικά με τον ΕΛΓΑ, τις σύγχρονες ανάγκες της αγροτικής παραγωγής. 

Κίνδυνοι που μπορεί να καλύψει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο εντοπίζονται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως πυρκαγιές, άγρια ζώα, ασθένειες, ζιζάνια, ακραία καιρικά φαινόμενα (χαλάζι, καύσωνας, παγετός κ.λπ.). 

Την ίδια ώρα, ένα συμβόλαιο μπορεί να καλύψει και άλλα ρίσκα, όπως: χαμηλή ποσότητα παραγωγής, έλλειψη ζήτησης, αλλαγές σε επιδοτήσεις κ.λπ.

CYBER ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

«Υπάρχουν δύο ειδών εταιρείες σήμερα. Αυτές που έχουν πέσει θύμα χάκερ, και αυτές που θα πέσουν στο μέλλον». Αυτή είναι μια γνωστή φράση στον δημόσιο λόγο για όσους ασχολούνται με τα ζητήματα κυβερνοεπιθέσεων και cyber απειλών. 

Οι κίνδυνοι αυτοί, βέβαια, δεν αφορούν μόνο μεγάλες οντότητες, αλλά και τον απλό πολίτη. Οι νέες τεχνολογίες και εφαρμογές προσφέρουν οφέλη, αλλά η παράλειψη του παράγοντα της ασφάλειας εγκυμονεί κινδύνους που μπορούν να εκθέσουν στελέχη και οργανισμούς και να τους βλάψουν πολύ σοβαρά. Το ίδιο ισχύει και για τον απλό χρήστη, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένα. 

Σήμερα, οι εξειδικευμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μπορούν να προσφέρουν προϊόντα cyber ασφάλισης που είναι σχεδιασμένα για να μετριάσουν τις οικονομικές συνέπειες και τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική φήμη από πιθανή παραβίαση της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και άλλων «ζημιών», ως απόρροια μιας κυβερνοεπίθεσης, με μια σειρά υπηρεσιών: αποζημιώσεις σε τρίτους που υπέστησαν ζημία λόγω διαρροής δεδομένων, νομικά έξοδα για τη διαχείριση των κανονιστικών απαιτήσεων σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, καλύψεις σε απώλεια κερδών λόγω διακοπής λειτουργίας, ακόμα και με την παροχή εξειδικευμένων διαπραγματευτών σε περίπτωση εκβιασμού (λύτρα) για αποκάλυψη δεδομένων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Η «αναζωπύρωση» στον τομέα των κατασκευών, το τελευταίο διάστημα, συνοδεία συναφών εργασιών που σχετίζονται και με τον τουρισμό, μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο νέων εργασιών. 

Σήμερα, η εξέλιξη των τεχνικών ασφαλίσεων –που περιλαμβάνονται στον κλάδο περιουσίας– είναι σύνθετη. Για παράδειγμα, περιλαμβάνονται καλύψεις όπως ασφάλιση εργολαβιών και συναρμολογήσεων ή ασφαλίσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). 

Κίνδυνοι ελλοχεύουν σε λιμενικά έργα, μονάδες παραγωγής ενέργειας, ανέγερση δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων, τηλεπικοινωνίες, malls, αεροδρόμια και πάσης άλλης φύσεως τεχνικές εργασίες. 

Τα ερχόμενα μεγάλα projects (Ταμείο Ανάκαμψης, προγραμματισμένες και μελλοντικές επενδύσεις) για υποδομές, «πράσινη μετάβαση», ενέργεια κ.λπ. δημιουργούν την προσδοκία για νέα ασφαλιστική παραγωγή και ανάπτυξη, καθώς απαιτούνται καλύψεις σε μια σειρά κινδύνων. 

Τα ασφαλιστήρια τεχνικών ασφαλίσεων προσφέρουν κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Συγκεκριμένα, καλύπτονται:

 • Δομικές μηχανές εργοληπτριών εταιρειών
 • Έργα υποδομής πολιτικού μηχανικού αποπερατωμένα ή εν λειτουργία
 • Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων κάθε τύπου
 • Μονάδες παραγωγής ενέργειας κάθε μορφής (υδροηλεκτρικά φράγματα, αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα κ.ά.)
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (εξοπλισμός πληροφορικής, ιατρικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.ά.)
 • Μηχανική βλάβη ψυκτικών θαλάμων και αλλοίωση των εμπορευμάτων που φυλάσσονται μέσα σε αυτούς ως απόρροια μηχανικής βλάβης τους.

Ο κλάδος τεχνικών ασφαλίσεων παρέχει και δυνατότητα κάλυψης απωλειών κέρδους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*