Σε πόσα ανήλθαν τα ατομικά συμβόλαια υγείας;

Η Επιτροπή Υγείας της ΕΑΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της καλύτερης δυνατής πληροφόρησης 2των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις Υγείας, επανέλαβε για μία ακόμη χρονιά την ετήσια συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις καλύψεις εξω- νοσοκομειακή και νοσοκομειακή.

Στην έρευνα του 2021, με ημερομηνία αναφοράς την 31/12, περιλαμβάνονται τα στοιχεία 16 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης. Σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν στο ίδιο έτος, οι 16 αυτές συμμετέχουσες στην έρευνα επιχειρήσεις, συνεισέφεραν στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (όλες οι καλύψεις, περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων) του Κλάδου Ι.3 -Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων Ζωής το 93,2% και το 99,4% στις Ασφαλίσεις του Κλάδου ΙΙ – Ασθένειες των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών.

Τα ενεργά ατομικά συμβόλαια Υγείας το 2021 ξεπέρασαν τις 862 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το δε πλήθος των ακυρωθέντων συμβολαίων σημείωσε σημαντική  μείωση της τάξης του 9%. Συνδυαστικό αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων στοιχείων αποτέλεσε, αντίστοιχα, η μείωση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες  το 2021 σε σχέση με το 2020, φθάνοντας, δηλαδή, στο 13%

Ανάλογη με των ατομικών υπήρξε και η τάση των ομαδικών συμβολαίων Υγείας, των οποίων ο αριθμός το 2021 έφθασε τα 5.706, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2020, ενώ το πλήθος των ακυρωθέντων ανήλθε σε 505, μειωμένο δηλαδή κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχο αποτέλεσμα από το συνδυασμό των δύο αυτών στοιχείων αποτέλεσε η περαιτέρω μείωση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα το 2021 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φθάνοντας, δηλαδή, στο 9%

Οι συνολικές αποζημιώσεις Υγείας (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, εξω Πληρωθείσες Αποζημιώσεις -νοσοκομειακής και νοσοκομειακής κάλυψης), που κατεβλήθησαν το 2021 από τις εταιρίες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, προσέγγισαν τα € 589 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις ομαδικές ασφαλίσεις, οι οποίες, γράφοντας αύξηση 10%, έφθασαν τα € 180 εκατομμύρια, αντιστοιχώντας στο 31% των συνολικών πληρωθεισών  αποζημιώσεων Υγείας το 2021. Αντιθέτως, οι αποζημιώσεις των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας, αντιστοιχώντας στο 69% των συνολικών, εμφάνισαν οριακή μείωση της τάξης του 1%, προσεγγίζοντας τα € 409 εκατομμύρια το 2021.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*