Η βιώσιμη χρηματοδότηση στον ασφαλιστικό κλάδο: Οι θεσμικές πρωτοβουλίες το 2021

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών εξελίξεων στον τομέα του sustainable finance, η ΕΑΕΕ ενημέρωνε σε όλη τη διάρκεια του 2021 σε συνεχή βάση τις εταιρίες- μέλη της για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και για τις θέσεις των ευρωπαίων ασφαλιστών για τις πρωτοβουλίες αυτές.

Αναλυτικά από την Ετήσια Έκθεση της ΕΑΕΕ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – SUSTAINABLE FINANCE

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία συνεχίστηκαν μέσα στη χρονιά που πέρασε με αμείωτο ρυθμό. Έτσι, συνεχίστηκε το πρόγραμμα βιώσιμης χρηματοδότησης (sustainable finance) που έχει ως στόχο τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, με ταυτόχρονη μείωση των πιέσεων στο περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικές πτυχές και πτυχές διακυβέρνησης (ESG criteria).

Ως γνωστόν, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική κοινωνία απαιτεί ιδιωτικές επενδύσεις. Με την επίδραση της πανδημίας, η ανάγκη για επενδύσεις για την ανάκαμψη της Ευρώπης είναι ακόμη πιο επιτακτική. Την ίδια στιγμή η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, απειλώντας τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας. Κατά συνέπεια, ο χρηματοπιστωτικός τομέας ως διαχειριστής κεφαλαίων μπορεί να αποτελέσει κεντρικό στοιχείο της ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πανδημία της COVID-19, συμβάλλοντας συγχρόνως καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω πράσινων επενδύσεων. Ο τομέας των ασφαλίσεων άλλωστε ως σημαντικός θεσμικός επενδυτής αποτελεί ισχυρό πυλώνα του sustainable finance, διαθέτοντας επενδύσεις 10.433 δισ. ευρώ (στοιχεία Insurance Europe 2019). Ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί επίσης, πέραν της ιδιότητας του επενδυτή, να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και με την ιδιότητα του παρόχου προστασίας έναντι κινδύνων.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών εξελίξεων στον τομέα του sustainable finance, η ΕΑΕΕ ενημέρωνε σε όλη τη διάρκεια του 2021 σε συνεχή βάση τις εταιρίες- μέλη της για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και για τις θέσεις των ευρωπαίων ασφαλιστών για τις πρωτοβουλίες αυτές, παρέχοντας τις απαραίτητες αναλύσεις. Παράλληλα, λόγω του όγκου των ρυθμιστικών σχεδιασμών και νομοθετημάτων για το θέμα sustainable finance, η ΕΑΕΕ διαμόρφωσε Πίνακα με καταγραφή όλων αυτών των εξελίξεων, με στόχο τη διευκόλυνση των εταιριών μελών για την παρακολούθηση και τη συμμόρφωσή τους σε αυτές. Ο σχετικός Πίνακας ανανεώνεται σε τακτική βάση, ανάλογα με τις εκάστοτε εξελίξεις προκειμένου να διατηρείται επίκαιρος.

Ως κυριότερες εξελίξεις του ευρωπαϊκού φακέλου sustainable finance σημειώνονται οι εξής:

Η έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) στις 10 Μαρτίου 2021, ο οποίος θέτει κανόνες ενημέρωσης των επενδυτών σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, δημιουργώντας ένα πρόσθετο πλέγμα απαιτήσεων, επιπλέον των προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία, για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται επίσης ότι τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (ΡΤΠ) που εξειδικεύουν τον Κανονισμό SFDR και παρά το γεγονός ότι είναι πολύ λεπτομερή και καθόλου φιλικά προς τον καταναλωτή, δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη για να παρέχεται η αναγκαία νομική ασφάλεια στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού. Η εφαρμογή των προωθούμενων ΡΤΠ, τα οποία τροποποιούν τα σχέδια Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων και τα συνοδευτικά υποδείγματα, τα οποία είχαν υιοθετηθεί από τις ESAs στις 4 Φεβρουαρίου 2021, προβλέπεται για τον Ιούλιο του 2022, με σκοπό να υπάρχει ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων (single rulebook) για τις γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR και τον Κανονισμό Ταξινόμησης.

Πέραν της εφαρμογής του Κανονισμού SFDR, στη διάρκεια του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης επιπλέον ρυθμίσεις, ως εξής:

-Τον περασμένο Απρίλιο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέσμη μέτρων με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους επενδυτές να αναπροσανατολίσουν τις επενδύσεις τους προς πιο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η δέσμη μέτρων αφορούσε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που συμπληρώνουν τον Κανονισμό Ταξινόμησης (τεχνικά κριτήρια ελέγχου), αλλά και πράξεις σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διακυβέρνηση των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Solvency II) καθώς και με την ενσωμάτωση παραγόντων αειφορίας, των κινδύνων και των προτιμήσεων αειφορίας στις απαιτήσεις της διαδικασίας διακυβέρνησης και ελέγχου του προϊόντος (POG) για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και κανόνες επιχειρηματικής δεοντολογίας και επενδυτικής συμβουλής για επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται στην ασφάλιση (IDD).

-Επίσης, τον Ιούλιο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε την ανανεωμένη στρατηγική της για τη χρηματοδότηση της μετάβασης σε βιώσιμη οικονομία.

Με τη στρατηγική αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισεπρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών προκλήσεων, ενώ αυξάνει παράλληλα τις επενδύσεις και τη συμμετοχικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μετάβαση της ΕΕ προς μια βιώσιμη οικονομία. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της σχετικής στρατηγικής της, παρουσίασε την πρότασή της για τη δημιουργία ενός εθελοντικού προτύπου υψηλής ποιότητας για ομόλογα που χρηματοδοτούν βιώσιμες επενδύσεις.

Oι ευρωπαίοι ασφαλιστές είχαν ενεργό συμμετοχή κατά το στάδιο των διαβουλεύσεων και συζητήσεων των παραπάνω ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και νομοθετημάτων και προωθούσαν τη θέση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς στους αρμόδιους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό βασικό μήνυμα της Insurance Europeγια τον ρόλο των ασφαλιστών στη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία ήταν ότι για να είναι σε θέση οι ασφαλιστές να μεγιστοποιήσουν τις επενδυτικές δυνατότητέςτους προς όφελος των πελατών τους, αλλά και γιανα συμβάλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη οι κανονιστικές ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά και να μην δημιουργούν περιττά εμπόδια για τις επενδύσεις τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*