Παραγωγή, αποζημιώσεις και η επάρκεια άνω του 85% των απαιτούμενων κεφαλαίων

Μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, η τελευταία ετήσια έκθεση της ΕΑΕΕ. Σ’ ένα περιβάλλον με ιδιαίτερες προκλήσεις και την δοκιμασία του COVID-19 να παραμένει στο επίκεντρο, η αγορά κατάφερε να ανακάμψει το 2021 καταγράφοντας άνοδο στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατά 7,7%. Οι ασφαλίσεις Ζωής έδωσαν τον τόνο με άνοδο 10%, ενώ και ο κλάδος Ζημιών παρουσίασε αύξηση 5,7%.

Ο κλάδος μέχρις ώρας εμφανίζεται θωρακισμένος με υψηλή φερεγγυότητα, κάτι που αποτέλεσε εφόδιο στις προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο Διοικητής της ΤτΕ, κ. Στουρνάρας, οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν επάρκεια κεφαλαίων που φτάνει στο 85% άνω των απαιτούμενων σύμφωνα με το Solvency II, κάνοντας σαφή την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και θωράκιση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος κατά τη πρόσφατη ετήσια εκδήλωση της Ένωσης: “Η τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την αποτελεσματική εποπτεία εντός του πλαισίου “Φερεγγυότητα ΙΙ” τους δίνουν τη δυνατότητα να αναλάβουν ουσιαστικό αναπτυξιακό ρόλο. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, έναντι συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων 1,9 δισ. ευρώ που προβλέπεται με βάση το θεσμικό πλαίσιο Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ), διαθέτουν συνολικά εποπτικά ίδια κεφάλαια 3,6 δισ. ευρώ. Δηλαδή, διαθέτουν συνολικά 1,7 δισ. ευρώ, ήτοι 85%, περισσότερα κεφάλαια από τα αναγκαία για να θεωρούνται φερέγγυες, ενώ επίσης όλες οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις καλύπτουν με επάρκεια την προβλεπόμενη στο θεσμικό πλαίσιο ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (MCR) και κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR)”.

Παρακάτω στοιχεία από την Ετήσια Έκθεση της ΕΑΕΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2021

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (σύμφωνα με τα στοιχεία Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021) καταγράφεται ενισχυμένη σε σχέση με το 2020 κατά 7,7%.

Το διάστημα αυτό οι ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν αύξηση κατά 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,7%.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η ασφάλιση αυτοκινήτων (αστική ευθύνη οχημάτων και συμπληρωματικές καλύψεις) κατέγραψε αύξηση κατά 0,4%, ενώ οι λοιποί κλάδοι πλην αυτοκινήτων αυξάνουν συνολικά την παραγωγή τους σε ποσοστό 10%.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ιδία κράτηση (δηλαδή η συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής ήταν 1.341 εκατ. € ενώ επιπροσθέτως αυξήθηκε η ιδία κράτηση των μαθηματικών αποθεμάτων και λοιπών προβλέψεων κατά 431 εκατ. €. Επομένως το άθροισμα της ιδίας κράτησης των πληρωθεισών αποζημιώσεων και της αντίστοιχης μεταβολής των προβλέψεων έφθασε τα 1.772 εκατ. €.

Στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η ιδία κράτηση επί των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν ήταν 594 εκατ. € ενώ η μεταβολή των προβλέψεων ήταν -32 εκατ. €. Επομένως για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, το αντίστοιχο άθροισμα της ιδίας κράτησης των πληρωθεισών αποζημιώσεων και της μεταβολής των προβλέψεων έφθασε τα 562 εκατ. €. Συνολικά λοιπόν, σε ότι αφορά την ιδία κράτηση, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις εντός του έτους και η μεταβολή των προβλέψεων έφθασε αθροιστικά τα 2.334 εκατ. € για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις διαχειρίζονται Ενεργητικό συνολικής αξίας €20,1 δισ., εκ των οποίων €16,7 δισ. είναι τοποθετημένα σε επενδύσεις (καταγραφή με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.).

Τα Ίδια Κεφάλαια φθάνουν στο ύψος των €4,55 δισ. και οι ασφαλιστικές προβλέψεις τα €13,1 δισ.

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ SOLVENCY II ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ COVID-19

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2021 ήταν δύο. Η ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προτάσεών της για την αναθεώρηση του Solvency II και η ανακοίνωση από την ΕΙΟΡΑ των αποτελεσμάτων stress test που διεξήγαγε στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο.

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ SOLVENCY II

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε το πολυαναμενόμενο νομοθετικό πακέτο της για την επανεξέταση των κανόνων της οδηγίας 2009/138/ΕΚ για τη φερεγγυότητα και την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, βασιζόμενη στην Τεχνική Συμβουλή που είχε καταθέσει η ΕΙΟΡΑ τον Δεκέμβριο της προηγούμενης χρονιάς. Κατά την Επιτροπή, οι προτεινόμενες αλλαγές δεν συνιστούν διαρθρωτική μεταβολή των υφιστάμενων κανόνων, αλλά επικεντρώνονται σε στοχευμένες διορθώσεις, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της ιδιότητας των ασφαλιστών ως μακροπρόθεσμων επενδυτών και ισχυρών παραγόντων για την υλοποίηση στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ε.Ε. στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης από το Covid-19, την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) και την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (Capital Union).

Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές, εκπροσωπούμενοι από την Insurance Europe, αναγνωρίζουν ότι πολλές από τις προτάσεις της Επιτροπής αποτελούν θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της μείωσης των κεφαλαιακών απαιτήσεων και της υπερβολικής βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας του τωρινού πλαισίου, εντούτοις η εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει το νομοθετικό πακέτο δείχνει ότι το μεγαλύτερο τμήμα των θετικών αποτελεσμάτων των προτάσεών της θα είναι προσωρινό, οδηγώντας στην πραγματικότητα σε χαμηλότερους, τελικά, δείκτες φερεγγυότητας για τον ασφαλιστικό κλάδο. Προβληματισμός από την Insurance Europe διατυπώνεται επίσης σε σχέση με προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιοχές όπως για παράδειγμα, της υποβολής εποπτικών αναφορών και της ανάκαμψης και εξυγίανσης στο βαθμό που θα αυξήσουν σημαντικά την ανομοιογένεια στις εποπτικές πρακτικές και τα λειτουργικά βάρη για τους ασφαλιστές. Προς το παρόν η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά μελετά τις προτεινόμενες διατάξεις, προκειμένου να διαμορφώσει λεπτομερώς τις θέσεις της και να δράσει ανάλογα προς τα αρμόδια νομοθετικά όργανα της Ε.Ε..

Με γνώμονα την ενημέρωση των εταιριών-μελών της για τις τρέχουσες διεργασίες, η ΕΑΑΕ μέσω της Επιτροπής Solvency II επεξεργάστηκε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέγραψε τις βασικότερες νομοθετικές αλλαγές και προέβη σε μια κατ’ αρχήν αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Το προϊόν του σημαντικού αυτού έργου προωθήθηκε στις εταιρίες-μέλη της.

Επιπλέον, τον Οκτώβριο 2021, λίγο μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής,η ΕΑΕΕ με επιστολές της προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΤτΕ μετέφερε τις κατ’ αρχήν ανησυχίες των ευρωπαίων ασφαλιστών, όπως έχουν διαμορφωθεί από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία των ενώσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, την Insurance Europe.

Τον Μάιο 2021, εξάλλου, είχε προηγηθεί εκτενής ενημέρωση των ίδιων φορέων σχετικά με τις εμπλουτισμένες θέσεις της Insurance Europe, επί του περιεχομένου της Τεχνικής Συμβουλής της ΕΙΟΡΑ που είχε καταθέσει τον Δεκέμβριο του 2020.

STRESS TEST

Στις 16 Δεκεμβρίου 2021 η EIOPA δημοσίευσε τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), την οποία διεξήγαγε για το 2021. Τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα κατέδειξαν την ανθεκτικότητα, τόσο από κεφαλαιακή άποψη όσο και από την άποψη της ρευστότητας, του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού κλάδου σε ένα ακραίο παρατεταμένο σενάριο υπό συνθήκες COVID-19. Ενδεικτικό είναι ότι παρά την ακραία φύση του σεναρίου, δεν υπήρξε ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστικός όμιλος που συμμετείχε στο τεστ, οι οποίοι να δήλωσαν αναλογία στοιχείων ενεργητικού προς στοιχεία παθητικού κάτω του 100%.

Παρά τις σοβαρές οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος εισήλθε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με ισχυρό επίπεδο κεφαλαιοποίησης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον δείκτη φερεγγυότητας, ο οποίος είχε ανέλθει στο 217,9% στα τέλη του 2020. Αυτό το ισχυρό κεφαλαιακό απόθεμα επέτρεψε στους συμμετέχοντες να απορροφήσουν το σοκ του δυσμενούς σεναρίου. Από την πλευρά της Ελλάδας, συμμετείχε μια ασφαλιστική εταιρία-μέλος της ΕΑΕΕ.

Σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο Διοικητής της ΤτΕ, κ. Στουρνάρας, οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν επάρκεια κεφαλαίων που φτάνει στο 85% άνω των απαιτούμενων σύμφωνα με το Solvency II, κάνοντας σαφή την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και θωράκιση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*