Επαγγελματική Ασφάλιση: Αυξάνεται το ενδιαφέρον, εγκρίθηκε το ΤΕΑ της Eurolife FFH

Σταθερά και με ταχείς ρυθμούς αναπτύσσεται ο 2ος πυλώνας ασφάλισης, καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον για δημιουργία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ο θεσμός συνεχίζει να αναπτύσσεται σημαντικά και στο τέλος του 2021 λειτοργούσαν 27 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), από τα οποία τα 23 είναι προαιρετικής ασφάλισης και τα 4 υποχρεωτικής (πρώην επικουρικά ταμεία 1ου πυλώνα). Σύμφωνα με τα στοιχεία, καλύπτουν ασφαλιστικά περισσότερους από 170.000 εργαζομένους.

Τελευταία προσθήκη αποτελεί επισήμως πλέον αυτή της ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife FFH. Συγκεκριμένα, το καταστατικό του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των εργαζόμενων τον όμιλο της Eurolife FFH εγκρίθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη Τσακλόγλου, με τίτλο «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Εταιρειών Ομίλου Eurolife FFH και Συνεργατών Ν.Π.Ι.Δ.» και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε αυτό το πλαίσιο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το ερχόμενο 3ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης που αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της χρονιά για τον κλάδο. Η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. (Ελληνική  Ένωση  Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης) σε συνεργασία με την ethosEVENTS θα καταγράψουν τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα τον τελευταίο χρόνο τόσο σε εγχώριο όσο και διεθνές επίπεδο στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης αλλά και να αναδείξει τον ρόλο του 2ου πυλώνα ασφάλισης και τη σημασία της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στο εκάστοτε εγχώριο οικονομικό και ασφαλιστικό γίγνεσθαι.   

Επιπλέον, το συνέδριο στοχεύει να αναδείξει τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές διαστάσεις της επαγγελματικής ασφάλισης, να φωτίσει τις διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές στα πεδία του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και επενδυτικής διαχείρισης των επαγγελματικών ταμείων και να υπογραμμίσει τα οφέλη και τις αξίες που αυτά μπορούν να προσδώσουν στην εργασιακή και επιχειρηματική κοινότητα και συνολικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή μιας χώρας, με την εξασφάλιση επάρκειας συνταξιοδοτικού εισοδήματος κατά την μετα-εργασιακή περίοδο για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου στην τρίτη ηλικία.

διαβάστε αναλυτικά για το 3ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Επαγγελματική Ασφάλιση: Σε τροχιά αναπτυξιακού άλματος με επίκεντρο τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις

Περισσότερα για την Επαγγελματική Ασφάλιση

Πρόκειται για ένα σύστημα συντάξεων από κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς, το οποίο εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και συνδυάζει το αναδιανεμητικό και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, επιτρέποντας την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά δημογραφικών και οικονομικών κινδύνων.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης έχουν σκοπό την παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για τους ασφαλιστικούς κινδύνους και ενδεικτικά τους κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας. Χορηγούν παροχές σε είδος ή σε χρήμα που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ.

Όταν χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης προβάλλουν σήμερα ως μια πειστική λύση συμπληρωματικής ασφάλισης στη βάση του δεύτερου πυλώνα.

Κύρια Χαρακτηριστικά των ΤΕΑ

-Προαιρετική ασφάλιση ως προς την ίδρυση των Ταμείων και την υπαγωγή στην ασφάλιση

-Συστήνονται σε εθελοντική βάση, με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή με συμφωνία των δυο μερών

-Μη κερδοσκοπικά, αυτόνομα κι αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

-Βασίζονται στην επαγγελματική ιδιότητα, στην απασχόληση σε κοινό εργοδότη ή στον κλάδο απασχόλησης των μελών

-Βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 100 Μελών.

-Λειτουργούν με βάση το Κεφαλαιοποιητικό σύστημα

-Παρέχουν συμπληρωματική ασφάλιση για κινδύνους όπως θάνατος, επαγγελματικό ατύχημα, αναπηρία, ασθένεια ή απώλεια εργασίας. Καταβάλλουν παροχές σε περιοδική ή εφάπαξ βάση

-Τα ΤΕΑ εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Δικαιοσύνης και ελέγχονται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή

-Οι επενδύσεις εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

-Τα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές.

-Η λειτουργία τους ρυθμίζεται από καταστατικό

-Υποχρέωση τήρησης ιστοσελίδας στην οποία αναρτώνται:

*Καταστατικό
*Όλοι οι Κανονισμοί
*Αναλογιστική Έκθεση
*Αναλυτική Εικόνα Χαρτοφυλακίου
*Προϋπολογισμό και Δαπάνες
*Αποφάσεις για προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών
*Σημαντικές Πράξεις Δ.Σ.

-Ενημέρωση Ασφαλιστικών Δικαιωμάτων των Μελών.

-Ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Λογαριασμό.

-Ετήσιο Ενημερωτικό Σημείωμα που δείχνει την εξέλιξη του Ατομικού Λογαριασμού από την έναρξη της Ασφάλισης (εισφορές, αποδόσεις, έξοδα διαχείρισης και υπόλοιπα αρχή και τέλος κάθε έτους).

-Διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο τετραετούς διάρκειας, στο οποίο μετέχουν οι ασφαλισμένοι, οι εργοδότες αλλά και τρίτα πρόσωπα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*